Önüm goldawy

Köçe yşyklandyrylyşy we jenaýatyň öňüni almak: Durnukly LED köçe çyralary şäherlerimizi we şäherlerimizi has ygtybarly edip biler

Köçe çyralaryköplenç pul tygşytlamak üçin öçürilýär, esasanam giç agşam, olary talap etmek üçin garaňky däl wagty.Emma bu jenaýatyň köpelmegine sebäp bolup biler, sebäbi jenaýatçylar jezasyz hereket etmek üçin has erkinligini duýýarlar.Munuň tersine, ýagtylandyrylan ýerler kanuna boýun egýän raýatlar we jenaýatçylar tarapyndan has ygtybarly hasaplanýar.

Akylly köçe yşyklandyryşynyň ulanylmagy, islendik wagt zerur ýagtylygyň mukdaryny gözegçilikde saklamaga mümkinçilik bermek bilen jemgyýetlerimizi has ygtybarly edip biler.Şeýle hem, kimdir biri ulaga ýa-da öýe girmäge synanyşýan ýaly adaty bolmadyk işjeňligi ýüze çykarmak üçin datçikleri ulanyp bileris, şonuň üçin çyralary wagtynda ýa-da başga birine zyýan ýetirmezden öçürip bileris.

Tehnologiýanyň bu görnüşi, daşky gurşaw nukdaýnazaryndan hem peýdaly, sebäbi zerur däl wagty az energiýa sarp edip, uglerod aýak yzymyzy azaldýar - mysal üçin, gyş aýlary günler has gysga, ýöne töwereginde entek köp ýagtylyk bar - we has çeýeligi üpjün edýär! gelýär

 

“Smart Street Lighting” näme?

Akylly köçe yşyklandyryşytäjirçilik we ýaşaýyş köçelerini yşyklandyrmak üçin energiýa tygşytlaýan we tygşytly LED tehnologiýasyny ulanmagy aňladýar.Köçe çyralary ýakyn ýerdäki adamlaryň bardygyny duýýar we ulag dykyzlygyna baglylykda ýagtylyk derejesini awtomatiki düzýär.LED yşyklar has uzak ömri, tehniki hyzmatyň çykdajylaryny we reňkleriň yzygiderliligini üpjün edýär, bu zatlary we pyýadalary kesgitlemegi aňsatlaşdyrýar.

Akylly köçe yşyklandyryşy

“Smart Street Lighting” -iň peýdalary näme?

Energiýa tygşytlamak

Adaty köçe çyralarynyň köpüsi töwereginde sarp edýär150watt başynalampa.“Smart Street Lights” az ulanýar50watt başynalampa, umumy energiýa çykdajylaryny azaldýar60%.Bu, şäherleriň köçeleri üçin ýokary hilli yşyklandyryş bilen bir hatarda elektrik töleglerini tygşytlap biljekdigini aňladýar.

Gije has gowy görünmek

Adaty köçe çyralary, töwerekdäki yşyklardan we ýolda awtoulaglaryň ýalpyldawuklygy sebäpli gijelerine ýeterlik görünmeýär.“Smart Street Lights” goşmaça ýagtylygyň hapalanmagynyň zerurlygy bolmazdan has gowy görünmegi üpjün edýär, sebäbi daş-töweregindäki ýagtylyk şertlerine baglylykda ýagtylyk derejesini awtomatiki sazlaýan datçikler bilen üpjün edilendir.

Jenaýat azaldy

Akylly köçe çyralaryny pyýadalar üçin has ygtybarly edýän şol bir tehnologiýa, polisiýanyň gijelerine sebitlere gözegçilik etmegini aňsatlaşdyrmak arkaly jenaýaty azaltmaga kömek edýär.Bu, ofiserlere adatdan daşary ýagdaýlara has çalt jogap bermäge mümkinçilik berýär, netijede jogap wagty azalýar we jemgyýetçilik gatnaşyklary gowulaşýar.

Ulag akymynyň gowulaşmagy

Akylly köçe çyralary elektrik toguna isleg artanda (meselem, howlukmaç wagtynda) ýagtylandyrmak üçin programmirläp bolýar.Bu, günüň köp wagty garaňky yşyklandyrylan köçelerde ýüze çykýan betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmaga kömek edýär.Şeýle hem, hiç kim bolmadyk mahaly köçe çyralaryny öçürmek arkaly energiýa sarp edilişini azaldýar (ýary gije ýaşaýyş ýerlerini pikir ediň).

Şäher köçesiniň yşyklandyrylyşy


Iş wagty: Noýabr-03-2022