• Konteýner porty

  Konteýner porty

 • Awtoulaglar üçin duralga

  Awtoulaglar üçin duralga

 • Tunel

  Tunel

 • Golf meýdançasy

  Golf meýdançasy

 • Hokkeý meýdançasy

  Hokkeý meýdançasy

 • Basseýn

  Basseýn

 • Woleýbol meýdançasy

  Woleýbol meýdançasy

 • Futbol stadiony

  Futbol stadiony

 • Basketbol meýdançasy

  Basketbol meýdançasy

Konteýner porty

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • 1. güýji sarp etmek, uzak iş ömri aýratynlyklary.

   

  LED yşyklandyryşyň az energiýa sarp edilmegi, diňe bir yşyklandyryş energiýasynyň sarp edilmegini azaltman, eýsem energiýa sarp edilişiniň azalmagy sebäpli elektrik üpjünçilik kabelleriniň kesiş meýdanyny hem azaldar, bu gurluşyk döwründe kabellere goýulýan maýa goýumlaryny hem azaldyp biler.Uzak işlemek ömri ulanylanda tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldyp biler.

  sahypa-10

 • Port çyrasy täsir garşylyk aýratynlyklaryna eýe bolmalydyr.

   

  Köpri kran trolleýsi adatça 4 sany ýokary basyşly natriý çyrasyna oturdylýar, ulanylanda trolleý ýygy-ýygydan öňdäki şöhle nokadyndan geçýär we şöhläniň gysga relsleriniň boş we deň däl görünmegine sebäp bolýar we ş.m. yrgyldy, hökmany suratda täsir getirýär, içerki çyrany, simleri we beýleki enjamlary boşadýar, lampalaryň ulanylmagyna täsir edýär, çyranyň gabygynyň ýarylmagyna ýa-da ýykylmagyna sebäp bolar, şuňa meňzeş meseleler demir ýolda hem ýüze çykýar Kran yşyklandyryş enjamlarynyň ulanylmagy.LED yşyklandyryş enjamlaryny ulansaňyz, bu ýagdaýdan netijeli gaça durarsyňyz, ýokary basyşly natriý çyrasyndaky 2 köpri kran awtoulagyny çalyşmak üçin LED yşyklandyryş enjamlaryndaky port, bir ýyl töweregi ulanylandan soň, täsiri ajaýyp.

  sahypa-11

 • 3. Çalt jogap beriş wagty aýratynlygy.

   

  Portlarda energiýany tygşytlaýan durkuny täzelemek işinde käbir portlar köpri kranlarynyň öňündäki yşyk çyralaryny gäminiň görnüşine görä dürli dişli toparlara bölýärler we sürüji özbaşdak açmagy we öçürmegi saýlap biler;käbir portlar, öňdäki şöhle çyralaryny toparlamak esasynda, trolleýiň iş ýagdaýyna baha bermek üçin bar bolan trolleý kodlaýjysyny ulanyň, şonda PLC toparlara awtomatiki baha berer we belli bir wagtdan soň çyralary awtomatiki açmagy we öçürmegi saýlar. gijikdirmek.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda ýokary basyşly natriý lampalary giňden ulanýandygy sebäpli, haýal başlangyç bolýar we yşyk çyralarynyň ýygy-ýygydan başlamagy yşyklandyryşyň ýeterlik däldigine we suw çyralarynyň hyzmat möhletini gysgaldýar.“LED” yşyklandyryş enjamlaryny ulansaňyz, “LED” çalt seslenme wagtynyň aýratynlyklaryny ulanyp, ýokardaky meseleleri netijeli çözer, şol bir wagtyň özünde energiýa tygşytlaýyş täsirini ep-esli ýokarlandyrar.

  sahypa-12

 • 4. Garalamak aňsat, dolandyrylýan uly aýratynlyklar.

   

  Easyeňil garamak, dolandyryp bilmek, yşyklandyryş tehnologiýasyny ulanmak arkaly LED yşyklandyryşynyň ýene bir esasy aýratynlygy bolup, energiýa sarp edilişini hasam azaldar, yşyklandyryş üçin elektrik energiýasyny tygşytlar, çykyş güýjüni azaldar, şeýle hem LED lampalaryň iş temperaturasyny ýokarlandyrar, ömrüni uzaldar lampalar, ygtybarlylygy ýokarlandyryň.Häzirki wagtda garaňky interfeýsli LED köçe çyralary bar.

 • Deňizleriň yşyklandyryş standartlary dürli ulanylyş üçin üýtgeýär we aşakda diňe umumy meýdany yşyklandyryş standartlary berilýär.

  Gämi derýa we ummanyň boýunda ýerleşýär, howanyň çyglylygy birneme ýokary, duz sepmek we deňiz howasynyň eroziýasy çynlakaý.Esasanam Hytaýyň günorta-gündogar kenarýaka sebitiniň golaýynda taýfunlar we ýagyş tupanlary köp, howanyň ýagdaýy agyr.Şol bir wagtyň özünde, köp harytlary (kömür ýa-da däne) eltýän terminallarda tozan hapalanmagyna sebäp bolup biljek inçe bölejikleriň köpelmegi bolup, yşyklandyryş dizaýny amala aşyrylanda göz öňünde tutulmaly faktorlar şu.Gämi duralgasynda ulanylýan lampalar we çyralar aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir.

  1. gorag derejesi IP66-dan az bolmaly däldir.

  2. armaturanyň poslama garşy derejesi WF2 standartyna laýyk gelmelidir.

  3. Lightagtylyk çeşmelerini we esbaplaryny çalyşmak aňsat.

  4. armatura bölekleriniň poslama garşy gowy öndürijiligi.

  5. gowy ýel garşylygy bilen lampalary we çyralary durnukly gurnamak.

  6. Eýesi tarapyndan başgaça görkezilmedik bolsa, çyraçylar iň täze milli standartlara (GB) we Halkara Elektrotehniki Komissiýa (IEC) standartlaryna we Halkara Bölümler Ulgamy (SI) ülňülerine laýyk gelmelidir.

   

  Yşyklandyryş standart salgylanma tablisasy

  Sahypanyň ady

  Salgy uçary

  Yşyklandyryş standart bahasy (lx)

  Gorizontal yşyklandyryş birmeňzeşligi

  GR

  Ra

  Pýer

  Bölek bölek

  Ounder

  15

  0.4

  50

  20

  Polat we agaç

  Ounder

  15

  0,5

  50

  20

  Köp gury ýük

  Ounder

  10

  0.25

  50

  20

  Suwuk köp ýük

  Ounder

  15

  0.25

  50

  20

  Konteýnerler

  Ounder

  20

  0.4

  50

  20

  Jaý

  Bölek bölek

  Ounder

  15

  0.4

  50

  20

  Köp gury ýük

  Ounder

  5

  0.25

  60

  20

  Konteýner

  Ounder

  20

  0.4

  50

  20

  Nebit çüýşesi

  Ounder

  5

  0.25

  50

  20

  Konteýner derwezesi

  Ounder

  100

  0.6

  40

  20

  Roadol

  Esasy ýollar

  Ounder

  10

  0.4

  50

  20

  Ikinji ýollar

  Ounder

  5

  0.4

  50

  20

  Demir ýol liniýasy

  Ounder

  15

  0.4

  50

  20

 • LED yşyklandyryş howpsuzlygy çäreleri görüldi

  (1) Wibrasiýa garşy

  LEDhli LED yşyklandyryjy, birleşdirilen ýokary deşikli armatura gurluşyny, galyňlaşdyrylan ýokary çeýeligi birikdiriji berkitme we süýşmäge garşy sim, çözmek üçin zarba siňdiriji gazly ýeňilleşdiriji nurbatlary kabul edýär.

  (2) Taýfuna garşy

  LEDhli yşyklandyryjy çyra çukurynyň gurluşyny kabul edýär, taýfun çyranyň ýylylyk ýaýramagyndan geçip biler we ýele garşylygy peselýär.

  (3) fallykylmaga garşy

  Poslamaýan polatdan ýykylmagyna garşy zynjyryň goşulmagyny güýçlendirmek üçin gurnama ýaýyndan başga.

  (4) poslama garşy

  Surfaceerüsti pürküji bejerginiň yşyklandyryjy lampalarynda we çyralarynda nano titanium dioksidiň poslama garşy materiallaryny goşuň, poslama garşylygy, duz sepmäge garşylygy ep-esli gowulandyryň.

  (5) sowuga we yssy zarba garşylygy

  LED ýagtylyk çeşmesi substratda, möhürleýji materialyň galyňlygyny ýokarlandyrmak bilen, sowuk we ýylylyk deformasiýasynyň mukdaryny azaltmak üçin seýrek toprak materiallaryny köpeltmek üçin, LED çyra jaýynda kiçi ýylylyk deformasiýa garyndysy mis materialynyň ýokary ýylylyk geçirijiligini ulanmak.Metal materiallaryň sowuk we gyzgyn deformasiýasyny siňdirmek üçin möhür materialy arkaly.

  (6) anti-elektromagnit päsgelçilik we elektromagnit şöhlelenmesi

  Elektromagnit päsgelçiliginiň we elektromagnit şöhlelenmesiniň howpsuzlyk ülňülerine laýyk gelýän elektrik üpjünçiligini saýlamakdan başga-da, elektromagnit päsgelçiligi we radiasiýany blokirlemek üçin demir gorag galkanyny ýokarlandyryň.

  (7) Elektrik toguna garşy zarba

  LED lampalaryň we çyralaryň tok üpjünçiligi ygtybarly izolirlenen elektrik üpjünçiligini saýlaýar, LED iş naprýa 36eniýesi 36 V howpsuzlyk naprýa .eniýesinden pes we ygtybarly LED lampa gabygynyň toprak birikdiriş liniýasyny guruň.

  (8) ýyldyrymdan goramak

  LED yşyklandyryjy elektrik üpjünçiliginde, induksiýa ýyldyrymynyň öňüni almak üçin, goramak üçin doly alýuminiý garyndy gabygyny goraýan göni ýyldyrym üçin 10KVA ýyldyrym gorag zynjyry we toprak gorag zynjyry oturdyldy.

  (9) Wolta garşy üýtgemeler we ýokary woltly garmonika

  LED yşyklandyryjynyň tok üpjünçiligi zynjyrynda naprýa .eniýäni sazlaýjy zynjyr we süzgüç zynjyry goşulýar.

  (10) Tozana, ýagyşa we suwuň dökülmegine garşy

  Tozana garşy deşikden ýokary ýylylyk lampalary we çyralar gurluşynda, ýel we ýagyş, tozan gizlenip bilmeýär, öz-özüni arassalamak funksiýasy bolan LED lampalar we çyralar, ýagyş we suw çaýkananda, LED lampalar we çyralar IP 65-e çenli.

  (11) Gar we buz prizmasy

  LED yşyklandyryjy umumy deşikli gurluş, gar galyp bilmeýär, dizaýn gurluşynyň daşyndaky ýalňyz çyzygyň ulanylmagy buz buzlap bilmeýär, asylyp bilmeýär.

  (12) Garaňkylyga garşy

  Dumanly aýna obýektiwiň ýagty paýlanyşyny ulanyp, yşyklandyryjy yşyklandyryjy, güýçli ýalpyldawuk zyňyndy ýok, şol bir wagtyň özünde I 80 ugurly ýagtylygyň ýagtylygynyň intensiwligini berk gözegçilikde saklaýar.

  (13) lightagtylyga garşy hapalanma

  Lightagtylygyň takyk paýlanmagyny gazanmak üçin yşyklandyryjylar, yşyklandyryjy iş ýerlerine yşyklandyrylýar, ýagtylygyň hapalanmagy we ýeňil galyndylar ýok.

  (14) gök garşy ýagtylyk howplary

  Adaty gök yşyk howpy, 430 ~ 460 nm ýagtylyk tolkunynyň howpuny aňladýar, portda LED ýagtylyk çeşmesinde, 580 ~ 586 nm açyk ak ýagtylyga esaslanýan yşyk çyrasy, gök yşyk howpy doly gözegçilikde saklanýar.

  (15) ultramelewşe şöhleleri

  LED yşyklandyryjy nano örtük bilen sepilen LED lampalar we çyralar, LED yşyk paýlaýjy obýektiw materialda taşlanan kompýuter, PMMA we beýleki rezin plastmassa materiallarynda, kwars optiki aýna obýektiwini ulanmak, UV şöhlelenmesinden gorkmazlyk, sarylyk, garrylyk hadysasy .

  sahypa-13

II Çyra ýakmagyň usuly

(1) reňk temperaturasyny saýlamak

Port yşyklandyryşy, 2 000 K sary yşyklandyryşyň pes reňkli temperaturasy üçin adaty yşyklandyryş reňki, LED açyk reňk temperaturasy, adatça, 3 000 ~ 6 000 K bolýar, 5 000 K reňkli temperatura çyrasy synagdan soň, terminal operatorlary gaty oňaýsyz, soň bolsa 3 000 K sazlanylýar, iş ýüzünde operatorlar ýa-da ozalky ýokary basyşly natriý çyrasy ýaly rahat däl ýaly duýýarlar, şonuň üçin önümleriň synag gurnamasynda LED ýagtylyk çeşmesi Seýrek ýer mämişi paýyny artdyrmak bilen fosfor we gyzyl fosfor, LED lampalaryň reňk temperaturasy 2 300 ~ 2 500 K aralygynda amala aşyryldy.

(A) açyk futbol meýdançasy

(2) Indiki reňk görnüşini saýlamak

Açyk yşyklandyryş üçin adaty ýokary basyşly natriý lampalaryň reňk görkeziji indeksi (Ra) 20 töweregi, LED lampalaryň saýlanylyşy bolsa 40-70 töweregi bolup, operatorlara gijelerine has aýdyň zatlary görüp biljekdigini duýýar.

(3) spektral diapazony saýlamak

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, yşyklandyryş çyrasynyň doly spektri üçin 380 ~ 780 nm görünýän ýagtylyk, LED yşyk çeşmesi paketinde sary YaG tozy we şol bir wagtyň özünde gök çyra çipi, Doly ak LED spektrini doldurmak üçin seýrek toprak apelsin tozy we seýrek toprak gyzyl poroşok goşmak, 580 ~ 586 nanometr aralygyndaky LED yşyk tolkuny, agşam düşende açyk reňkli gün şöhlesiniň hiline gaty ýakyn görüner ýaly, Operatorlar işleýär uzak wagtlap bu yşyk, wizual ýadawlygy öndürmek aňsat däl, howpsuz işlemek üçin has amatly.

(4) açyk reňk koordinatlaryny saýlamak

Kontrasty barlamak üçin birnäçe gezek geçirilen synaglardan soň, gara bedeniň traýektoriýasynyň töweregindäki ýyly ak ýagtylyga gabat gelýän 2300 ~ 2500 K aralygynda saýlanan açyk reňk koordinatlary, açyk reňk has tebigy, zatlary has aýdyň görüň, adamyň gözi oňaýsyz däl.

(5) ýagtylygy saýlamak

Port terminalynyň yşyklandyryş talaplaryna garşy, LED yşyklandyryşyň üýtgedilmeginde we görkezilmeginde, ýagtylygy köplenç 20 ~ 50% ýokarlandy.

 

(6) yşyklandyryşy saýlamak

Port terminaly yşyklandyryş yşyklandyryş gymmaty üçin alternatiw ýörelgeleri saýlamak, şol bir wagtyň özünde energiýa tygşytlaýyş maksatlaryna ýetmek, ýokary basyşly natriý çyranyň yşyklandyryş bahasyna ýetmek we ondan ýokary bolmak we degişli derejeden ýokary bolmak; pudak standartlary 30% -den gowrak.Bu taslama üýtgedilenden soň, synag maglumatlary yşyklandyryşyň senagat standart gymmatlyklaryna doly laýyk gelendigi tassyklandy.

 

(7) Brightagtylygyň birmeňzeşligini saýlamak

Lightagtylygy paýlamak üçin amatly dizaýn arkaly, ýokary polýusly yşyklandyryşyň we port yşyklandyrylyşynyň ýagtylygy birmeňzeşligi 0,5 ~ 0.9 aralygynda dolandyrylýar, senagat standartlarynyň talaplaryna doly laýyk gelýär.

 

(8) Daşky gurşawyň gatnaşygy

LED yşyklandyryjy obýektiwleriň paýlanyşy we ýagty akym paýlanyşy arkaly, yşyklandyryş bahasyny iş ýeriniň yşyklandyryş bahasynyň töwereginde 10 m aralygynda saklaň, şonuň üçin operatorlar we sürüjiler we ýolagçylar diňe bir görüp bilmezler iş ýüzündäki zatlar, ýöne iş howpsuzlygyny ýokarlandyrýan daş-töweregi hem görüň.