• Container Port

  Konteýner porty

 • Parking Lot

  Awtoulaglar üçin duralga

 • Tunnel

  Tunel

 • Golf Course

  Golf meýdançasy

 • Hockey Rink

  Hokkeý meýdançasy

 • Swimming Pool

  Basseýn

 • Volleyball Court

  Woleýbol meýdançasy

 • Football Stadium

  Futbol stadiony

 • Basketball Court

  Basketbol meýdançasy

Konteýner porty

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • 1. güýji sarp etmek, uzak işlemek ömri aýratynlyklary.

   

  LED yşyklandyryşynyň az sarp edilişi diňe bir yşyklandyryş energiýasynyň sarp edilmegini azaltman, eýsem energiýa sarp edilişiniň azalmagy sebäpli elektrik üpjünçilik kabelleriniň kesiş meýdanyny hem azaldar, bu bolsa gurluşyk döwründe kabellere goýulýan maýa goýumlaryny azaldyp biler.Uzak işlemek ömri ulanylanda tehniki hyzmatyň çykdajylaryny azaldyp biler.

  page-10

 • Port çyrasy täsir garşylyk aýratynlyklaryna eýe bolmalydyr.

   

  Köpri kran trolleýli adatça 4 sany ýokary basyşly natriý çyrasyna oturdylýar, ulanylanda trolleý ýygy-ýygydan öň şöhläniň gysylýan nokadyndan geçýär we şöhläniň gysga relslerini boş we deň däl ýaly edýär we ş.m. yrgyldy, gutulgysyz täsir edýär, içki çyrany, simleri we beýleki enjamlary boşadýar, lampalaryň ulanylmagyna täsir edýär, çyranyň gabygynyň ýarylmagyna ýa-da ýykylmagyna çynlakaý täsir edýär, şuňa meňzeş meseleler demir ýolda hem ýüze çykýar.“LED” yşyklandyryş enjamlaryny ulansaňyz, bu ýagdaýdan netijeli gaça durarsyňyz, ýokary basyşly natriý çyrasyndaky 2 köpri kran awtoulagyny çalyşmak üçin LED yşyklandyryjy enjamdaky port, bir ýyl töweregi ulanylandan soň, täsiri ajaýyp.

  page-11

 • 3. Çalt jogap beriş aýratynlygy.

   

  Portlarda energiýany tygşytlaýan täzeleniş işinde käbir portlar köpri kranlarynyň öňündäki şöhle çyralaryny gäminiň görnüşine görä dürli dişli toparlara bölýärler we sürüji özbaşdak açmagy we öçürmegi saýlap biler;käbir portlar, öňdäki şöhle çyralaryny toparlamak esasynda, trolleýiň iş ýagdaýyna baha bermek üçin bar bolan trolleý kodlaýjysyny ulanyň, soň bolsa PLC toparlara awtomatiki baha berer we belli bir wagtdan soň çyra çyralaryny awtomatiki açmagy we öçürmegi saýlar. gijikdirmek.Şeýle-de bolsa, ýokary basyşly natriý lampalaryň häzirki uly göwrümli ulanylyşy sebäpli haýal başlangyç bolýar we yşyk çyralarynyň ýygy-ýygydan başlamagy yşyklandyryşyň ýeterlik däldigine we yşyk çyralarynyň hyzmat möhletini gysgaldýar.LED yşyklandyryş enjamlaryny ulansaňyz, LED çalt jogap beriş wagtynyň aýratynlyklaryny ulanyp, ýokardaky meseleleri netijeli çözer, şol bir wagtyň özünde energiýa tygşytlaýyş täsirini ep-esli ýokarlandyrar.

  page-12

 • 4. Garalamak aňsat, dolandyrylýan uly aýratynlyklar.

   

  Easyeňil garalmak, gözegçilikde saklamak LED yşyklandyryşynyň ýene bir esasy aýratynlygy, garaňky tehnologiýany ulanmak arkaly energiýa sarp edilişini hasam azaldar, yşyklandyryş üçin elektrik energiýasyny tygşytlar, şeýle hem LED lampalaryň iş temperaturasyny ýokarlandyrar, ömrüni uzaldar lampalar, ygtybarlylygy ýokarlandyryň.Häzirki wagtda garaňky interfeýsli LED köçe çyralary bar.

 • Marinalar üçin yşyklandyryş standartlary dürli ulanylyş üçin üýtgeýär we aşakda diňe umumy yşyklandyryş standartlary berilýär.

  Gämi duralgasy derýanyň we ummanyň boýunda ýerleşýär, howanyň çyglylygy birneme ýokary, duz sepmek we deňiz howasynyň eroziýasy çynlakaý.Esasanam Hytaýyň günorta-gündogar kenarýaka sebitiniň golaýynda taýfunlar we ýagyş tupanlary köp, howanyň ýagdaýy erbet.Şol bir wagtyň özünde, köp harytlary (kömür ýa-da däne) eltýän terminallarda tozanyň hapalanmagyna sebäp bolup bilýän inçe bölejikleriň köpelmegi bolýar we yşyklandyryş dizaýny amala aşyrylanda göz öňünde tutulmaly faktorlar şu.Gämi duralgasynda ulanylýan lampalar we çyralar aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir.

  1. gorag derejesi IP66-dan pes bolmaly däldir.

  2. Çyraçylygyň poslama garşy derejesi WF2 standartyna laýyk gelmelidir.

  3. Lightagtylyk çeşmelerini we esbaplaryny çalyşmak aňsat.

  4. armatura bölekleriniň poslama garşy gowy öndürijiligi.

  5. gowy ýel garşylygy bilen lampalary we çyralary durnukly gurnamak.

  6. Eýesi tarapyndan başgaça görkezilmedik bolsa, çyraçylar iň täze milli standartlara (GB) we Halkara Elektrotehniki Komissiýa (IEC) standartlaryna we Halkara Bölümler Ulgamyna (SI) laýyk gelmelidir.

   

  Yşyklandyryş standart salgylanma tablisasy

  Sahypanyň ady

  Salgy uçary

  Umagtylandyryş standart bahasy (lx)

  Gorizontal yşyklandyryş birmeňzeşligi

  GR

  Ra

  Pýer

  Bölek bölek

  Ounder

  15

  0.4

  50

  20

  Polat we agaç

  Ounder

  15

  0.5

  50

  20

  Köp gury ýük

  Ounder

  10

  0.25

  50

  20

  Suwuk köp mukdarda ýük

  Ounder

  15

  0.25

  50

  20

  Konteýnerler

  Ounder

  20

  0.4

  50

  20

  Jaý

  Bölek bölek

  Ounder

  15

  0.4

  50

  20

  Köp gury ýük

  Ounder

  5

  0.25

  60

  20

  Konteýner

  Ounder

  20

  0.4

  50

  20

  Nebit çüýşesi

  Ounder

  5

  0.25

  50

  20

  Konteýner derwezesi

  Ounder

  100

  0.6

  40

  20

  Roadol

  Esasy ýollar

  Ounder

  10

  0.4

  50

  20

  Ikinji ýollar

  Ounder

  5

  0.4

  50

  20

  Demir ýol liniýasy

  Ounder

  15

  0.4

  50

  20

 • Yşyk-diodly yşyklandyryş howpsuzlygy çäreleri görüldi

  (1) Wibrasiýa garşy

  LEDhli LED yşyklandyryjy, birleşdirilen ýokary deşikli yşyklandyryjy gurluşy, galyňlaşdyrylan ýokary çeýeligi birikdirme kysmy we süýşmek üçin sim, çözmek üçin zarba siňdiriji gazly ýeňilleşdiriji nurbatlary kabul edýär.

  (2) Taýfuna garşy

  LEDhli yşyklandyryjy çyra çukurynyň gurluşyny kabul edýär, taýfun çyranyň ýylylyk ýaýramagyndan geçip biler we şemala garşy garşylyk peselýär.

  (3) Güýzüň garşysyna

  Poslamaýan polatdan ýykylmagyna garşy zynjyryň goşulmagyny güýçlendirmek üçin gurnama ýaýyndan başga.

  (4) poslama garşy

  Surfaceerüsti pürküji bejerginiň yşyklandyryjy lampalarynda we çyralarynda nano titanium dioksidiniň poslama garşy materiallaryny goşuň, poslama garşylygy, duz sepilmegine garşylygy ep-esli gowulandyryň.

  (5) sowuga we ýylylyga zarba garşylygy

  LED ýagtylyk çeşmesiniň aşaky gatlagynda, möhürleýji materialyň galyňlygyny ýokarlandyrmak bilen, sowuk we ýylylyk deformasiýasynyň mukdaryny azaltmak üçin seýrek toprak materiallaryny köpeltmek üçin, LED çyra jaýynda kiçi ýylylyk deformasiýa garyndysy mis materialynyň ýokary ýylylyk geçirijiligini ulanmak.Metal materiallaryň sowuk we gyzgyn deformasiýasyny özüne çekmek üçin möhür materialynyň üsti bilen.

  (6) anti-elektromagnit päsgelçilik we elektromagnit şöhlelenmesi

  Elektromagnit päsgelçiliginiň we elektromagnit şöhlelenmesiniň howpsuzlyk ülňülerine laýyk gelýän elektrik üpjünçiligini saýlamakdan başga-da, elektromagnit päsgelçiligi we radiasiýany blokirlemek üçin metal gorag galkanyny ýokarlandyryň.

  (7) Elektrik toguna garşy zarba

  LED lampalaryň we çyralaryň tok üpjünçiligi ygtybarly izolirlenen elektrik üpjünçiligini saýlaýar, LED iş naprýa .eniýesi 36 V howpsuzlyk naprýa .eniýesinden pes we ygtybarly LED lampa gabygynyň toprak birikdiriş liniýasyny guruň.

  (8) ýyldyrymdan goramak

  LED yşyklandyryjyda 10KVA ýyldyrym gorag zynjyry we toprakdan gorag zynjyry, induksiýa ýyldyrymynyň öňüni almak üçin, goramak üçin doly alýuminiý garyndy gabygyny goraýan göni ýyldyrym üçin.

  (9) Wolta garşy üýtgemeler we ýokary woltly garmonika

  LED yşyklandyryjynyň tok üpjünçilik zynjyrynda naprýa .eniýe sazlaýjy zynjyry we süzgüç zynjyry goşulýar.

  (10) Tozana garşy, ýagyşa garşy we suw sepilmegi

  Çukura garşy tozan garşy ýylylyk lampalary we çyralar gurluşynda, ýel we ýagyş, tozan gizlenip bilmeýär, öz-özüni arassalamak funksiýasy bolan LED lampalar we çyralar, ýagyş we suw sepilende, LED lampalar we çyralar IP 65-e çenli.

  (11) Gar we buz prizmasy

  LED yşyklandyryjy umumy perforasiýa gurluşy, gar galyp bilmeýär, dizaýn gurluşynyň daşynda ýalňyz çyzygyň ulanylmagy, buz düwün bolup bilmeýär, asylyp bilinmeýär.

  (12) Garaňkylyga garşy

  Dumanly aýna linzanyň ýagty paýlanyşyny ulanyp, yşyklandyryjy yşyklandyryjy ýüz, I 80 ugrunyň ýagtylyk güýjüniň berkligini berk gözegçilikde saklamak bilen, güýçli ýalpyldawuk zyňyndy ýok.

  (13) lightagtylyga garşy hapalanma

  Lightagtylygyň takyk paýlanmagyny gazanmak üçin yşyklandyryjy yşyklandyryjylar, yşyklandyrylan iş ýerlerine LED yşyklandyrylýar, ýagtylygyň hapalanmagy we ýagtylyk galyndylary ýok.

  (14) gök ýagtylyga garşy howplar

  Adaty gök ýagtylyk howpy, 430 ~ 460 nm ýagtylyk tolkunynyň howpuny aňladýar, portda LED ýagtylyk çeşmesinde, 580 ~ 586 nm açyk ak ýagtylyga esaslanýan yşyk çyrasy, gök yşyk howpy doly gözegçilikde saklanýar.

  (15) ultramelewşe şöhlelenmesi

  LED yşyklandyryjy nano örtük bilen sepilen LED lampalar we çyralar, LED ýagtylyk paýlaýyş obýekti materialynda taşlanan kompýuter, PMMA we beýleki rezin plastmassa materiallarynda, kwars optiki aýna obýektiwini ulanmak, UV şöhlelenmesinden gorkmazlyk, sarylyk, garrylyk hadysasy .

  page-13

II Çyra ýakmagyň ýoly

(1) reňk temperaturasyny saýlamak

Port yşyklandyryşy, 2 000 K sary yşyklandyryşyň pes reňk temperaturasy üçin adaty yşyklandyryş reňkini, LED açyk reňk temperaturasy adatça 3 000 ~ 6 000 K bolýar, 5 000 K reňkli temperatura çyrasy synagdan soň, terminal operatorlary gaty oňaýsyz, soň bolsa 3 000 K-a sazlanýar, iş ýüzünde operatorlar ýa-da ozalky ýokary basyşly natriý çyrasy ýaly rahat däl ýaly birneme ak duýýarlar, şonuň üçin önümleriň synag wagtynda LED yşyk çeşmesi seýrek toprakly mämişi paýyny artdyrmak bilen fosfor we gyzyl fosfor, LED lampalaryň reňk temperaturasy 2 300 ~ 2 500 K aralygynda amala aşyryldy.

(A) açyk futbol meýdançasy

(2) Reňk berilmegini saýlamak

Açyk yşyklandyryş üçin adaty ýokary basyşly natriý lampalaryň reňk görkeziji indeksi (Ra) takmynan 20, LED lampalaryň saýlanylyşy bolsa 40-70 töweregi bolup, operatorlara gijelerine zatlary has aýdyň görüp biljekdigini duýýar.

(3) spektral diapazony saýlamak

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, yşyklandyryş çyrasynyň doly spektri üçin 380 ~ 780 nm görünýän yşyk, gün şöhlesi, LED ýagtylyk çeşmesiniň bukjasynda sary YaG tozy we şol bir wagtyň özünde gök çyra çipi, Doly ak LED spektrini doldurmak üçin seýrek toprak mämişi poroşok we seýrek toprak gyzyl poroşok goşmak bilen, 580 ~ 586 nanometr aralygyndaky LED ýagtylygyň esasy tolkuny, agşam düşýän mahaly açyk reňkli gün şöhlesiniň hiline gaty ýakyn görüner ýaly, Operatorlar işleýär uzak wagtlap bu yşyk, wizual ýadawlygy öndürmek aňsat däl, howpsuz işlemek üçin has amatly.

(4) açyk reňk koordinatlaryny saýlamak

Kontrasty barlamak üçin birnäçe gezek geçirilen synaglardan soň, gara bedeniň traýektoriýasynyň töweregindäki ýyly ak ýagtylyga laýyk 2300 ~ 2500 K-da saýlanan açyk reňk koordinatlary, açyk reňk has tebigy, zatlary has aýdyň görüň, adamyň gözi oňaýsyz däl.

(5) ýagtylygy saýlamak

Port terminalynyň yşyklandyryş talaplaryna garşy, LED yşyklandyryşyň üýtgedilmeginde we görkezilmeginde ýagtylyk, adatça, 20 ~ 50% ýokarlandy.

 

(6) yşyklandyryşy saýlamak

Port terminalynyň yşyklandyryş bahasy üçin alternatiw ýörelgeleri saýlamak, şol bir wagtyň özünde energiýany tygşytlamak maksatlaryna ýetmek, ýokary basyşly natriý çyranyň yşyklandyryş bahasyna ýetmek we ondan ýokary bolmak we degişli derejeden ýokary bolmak pudak standartlary 30% -den gowrak.Bu taslama üýtgedilenden soň, synag maglumatlary yşyklandyryşyň senagat standart gymmatlyklaryna doly laýyk gelendigi tassyklandy.

 

(7) Brightagtylygyň birmeňzeşligini saýlamak

Lightagtylygy paýlamak üçin amatly dizaýn arkaly, ýokary polýusly yşyklandyryşyň we port yşyklandyrylyşynyň ýagtylygy birmeňzeşligi 0,5 ~ 0.9 aralygynda dolandyrylýar we senagat standartlarynyň talaplaryna doly laýyk gelýär.

 

(8) Daşky gurşawa gatnaşygy saýlamak

LED yşyklandyryjy obýektiwiň ýagty paýlanyşy we ýagty akym paýlanyşy arkaly, yşyklandyryjy iş ýerini yşyklandyryş iş ýeriniň töwereginde yşyklandyryş bahasyny 0,5 ~ 0.8 aralygynda saklaň, şonuň üçin operatorlar we sürüjiler we ýolagçylar diňe bir görüp bilmezler. iş üstündäki zatlar, ýöne işiň howpsuzlygyny ýokarlandyryp, daş-töweregi gurşap alyň.