• Awtoulaglar üçin duralga

  Awtoulaglar üçin duralga

 • Tunel

  Tunel

 • Golf meýdançasy

  Golf meýdançasy

 • Hokkeý meýdançasy

  Hokkeý meýdançasy

 • Basseýn

  Basseýn

 • Woleýbol meýdançasy

  Woleýbol meýdançasy

 • Futbol stadiony

  Futbol stadiony

 • Basketbol meýdançasy

  Basketbol meýdançasy

 • Konteýner porty

  Konteýner porty

Awtoulaglar üçin duralga

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • Awtoulag duralgasynyň her bir bölegi üçin yşyklandyryş derňewi we talaplar.

   

  1. Giriş we çykyş

   

  Awtoulag duralgasynyň girelgesi we çykyşy resminamalary barlamaly, zarýad bermeli, sürüjiniň ýüzüni kesgitlemeli we işgärler bilen sürüjiniň arasyndaky aragatnaşygy ýeňilleşdirmeli;demir ýol, girelgäniň we çykyşyň iki gapdalyndaky desgalar we ýer sürüjiniň sürüjisiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin degişli yşyklandyryş bilen üpjün etmelidir, şonuň üçin bu ýerdäki yşyklandyryş dogry güýçlendirilmelidir we bu amallar üçin maksatly yşyklandyryş üpjün edilmelidir.GB 50582-2010 awtoulag duralgasynyň girelgesindäki yşyklandyryş we töleg 50lx-den pes bolmaly däldir.

   

  awtoulag duralgasy, VKS yşyklandyryş 13

 • 2. Bellikler, bellikler

   

  Bu awtoulag duralgasyndaky alamatlaryň görünmegi üçin yşyklandyrylmagy talap edilýär, şonuň üçin yşyklandyryş alamatlaryň yşyklandyrylyşyny göz öňünde tutmak üçin düzülmelidir.Soňra ýer bellikleri, goýlan yşyklandyryş, ähli bellikleriň aýdyň görkezilmegini üpjün etmeli.

  sahypa-14

 • 3. Awtoulag duralgasynyň korpusy

   

  Awtoulag duralgasyndaky yşyklandyryş talaplary, ýer bellikleriniň, ýerüsti awtoulag gulpunyň, izolýasiýa relsleriniň açyk görkezilmegini üpjün etmek üçin, awtoulag duralgasyna süreniňizde sürüjiniň yşyklandyryşyň ýeterlik däldigi sebäpli ýerdäki päsgelçilikleri urmazlygy üpjün edilýär.Bedeninden soň awtoulag duralgasy, beýleki sürüjileri kesgitlemäge we ulaglara girmegi ýeňilleşdirmek üçin degişli yşyklandyryş arkaly görkezilmelidir.

  sahypa-19

 • 4. Pyýada ýoly

  Pyýadalar ulagy alýarlar ýa-da düşýärler, pyýada ýoluň bir bölegi bolar, ýoluň bu bölümi adaty pyýada ýol yşyklandyryşyna laýyklykda göz öňünde tutulmalydyr, ýeriň yşyklandyrylyşyny we dikligine yşyklandyrylmagyny üpjün etmelidir.Bu awtoulag duralgasynyň pyýada ýoly we awtoulag ýoly, awtoulag ýolunyň standart göz öňünde tutulmagyna görä garyşyk ulanylýar.

  sahypa-15

 • 5. Daşky gurşawa päsgelçilik

   

  Howpsuzlyk we ugrukdyryjy zerurlyklar sebäpli awtoulag duralgasynyň gurşawynda yşyklandyryş bolmaly.Şeýle-de bolsa, ulagdan ýa-da awtoduralgalar jemgyýetçilik gurşawynda estetiki bezeg däl we daşky gurşawyň sazlaşygyny bozup biler.Aboveokardaky meseleler lampalaryň we çyralaryň ýerleşdirilmegi arkaly gowulaşyp biler we awtoulag duralgasynyň töwereginde üznüksiz yşyk polýuslaryny goýup, göz päsgelçiliginiň roluny oýnap bilýän we awtoulag duralgasynyň içerde izolýasiýa täsirini gazanyp biljek bir massiw döredilip bilner. daşynda.

 • Ingagtylygyň hil talaplary

   

  Awtoulag duralgasynyň yşyklandyrylyşy, yşyklandyryşyň birmeňzeşligi ýaly esasy yşyklandyryş talaplaryna goşmaça;ýagtylyk çeşmesiniň reňk görkezilmegi, reňk temperaturasynyň talaplary;ýalpyldawuk yşyklandyryşyň hilini ölçemek üçin möhüm görkeziji.Siteokary hilli saýt yşyklandyryşy sürüjiler we pyýadalar üçin rahat we oňat wizual gurşaw döredip biler.

  sahypa-18

 • Umagtylandyryş ülňüleri: “Açyk iş ýerinde yşyklandyryş dizaýn standartlary” GB 50582-2010 we “Şäher ýollaryny yşyklandyryş dizaýn standartlary” CJJ 45-2015 milli spesifikasiýasyna salgylanyp, degişli ülňüler açyk awtoulag duralgasynyň yşyklandyryş görkezijileriniň dürli görnüşlerine degişli talaplara eýedir. .CJJ 45-2015: “Trafik göwrüminiň klassifikasiýasyna görä, ortaça gorizontal yşyklandyryş Eh, av (lx) hyzmat bahasy 20lx, yşyklandyryş birmeňzeşligi 0,25-den ýokary bolmaly”.

  sahypa-16

  Awtoulag duralgasynyň girelgesi we zarýad berilýän ýer üçin “açyk iş ýeriniň yşyklandyryş dizaýn standarty” GB 50582-2010 “awtoulag duralgasynyň girelgesiniň we zarýad berilýän ýeriň yşyklandyrylyşy 50lx-den pes bolmaly däldir”.

  Awtoulag duralgasy GB 50582-2010 Ⅰ yşyklandyryş standartyny, gorizontal yşyklandyryş standartynyň bahasy 30lx.

 • Jemgyýetçilik duralgalarynyň yşyklandyryş standartlary aşakdaky tablisa laýyklykda:

   

  Ulag göwrümi Ortaça gorizontal yşyklandyryşEh, av (lx), Bejeriş gymmaty Umagtylygyň birmeňzeşligini üpjün etmegiň gymmaty
  Pes 5 0.25
  Orta 10 0.25
  Beýik 20 0.25

  Bellik:

  1. trafficaşaýyş ýerlerinde ýa-da töwereginde ulag gatnawynyň pes mukdary;ulaglaryň köp bolmagy umumy dükanlaryň, myhmanhanalaryň, ofis binalarynyň we ş.m.ulaglaryň köp bolmagy şäher merkezleriniň, täjirçilik merkezleriniň, uly jemgyýetçilik binalarynyň we sport we güýmenje desgalarynyň we ş.m.

  2. Awtoulag duralgasynyň girelgesinde we çykyşynda yşyklandyryş güýçlendirilmelidir we ýol belgilerine we belliklerine yşyklandyryş berilmelidir we birleşdirilen ýollaryň yşyklandyrylyşyna birikdirilmelidir.

  sahypa-17

II Çyra ýakmagyň usuly

Durmuşa geçirmek

 

Lightagtylygy paýlamak usuly

 

Möhüm yşyklandyryş dizaýny, yşyklandyryşyň birmeňzeşligini, üç ölçegli manysyny ýokarlandyrmak, ýalpyldawuklygy azaltmak we yşyklandyryş talaplaryna laýyk gelmek üçin örän möhümdir.Awtoulag duralgasynyň yşyklandyryş täsiri dürli yşyklandyryş usullary bilen gaty tapawutlanýar.Häzirki wagtda köp sanly içerki awtoulag duralgalarynda çyralar we çyralar az bolan polýus çyrasy ýa-da ýarym beýik polýus çyrasy ulanylýar, şunuň ýaly awtoulag duralgalarynyň has görnükli meselesi, tutuş duralgada yşyklandyryşyň birmeňzeş bolmazlygy we şol ýerde bolanda has köp awtoulag duralgasydyr, kölegeli kölege emele getirer we deňsizligini hasam güýçlendirer.Munuň tersine, has köp nokatlarda ýerleşdirilen adaty köçe lampalarynyň, lampalaryň we çyralaryň ulanylmagy (öňki bilen deňeşdirilende).Gözlegleriň netijesinde, lampalary we çyralary ýerlikli paýlamak we lampalary saýlamagy göz öňünde tutmak arkaly çyralary goýmagyň şeýle usulynyň, öňki yşyklandyrylyşy gazanmak üçin ikinjisiniň yşyklandyryş birmeňzeşliginiň ep-esli gowudygy, saýtyň has amatlydygy anyklandy. ulanyň, adamlar has gowy görkezýärler.

(A) açyk futbol meýdançasy

 • Şonuň üçin häzirki ýagdaýy we awtoulag duralgasynyň ýerleşiş aýratynlyklaryny ýokardaky seljerme bilen bilelikde awtoulag duralgasynyň dizaýny, serhetleriň sütünlerinde ýerleşdirilen bir kelleli köçe çyralarynyň, ýarym kesilen lampalaryň we çyralaryň pes beýikligini ulanýar. saýt, lampalar we çyralar yşyklandyryşyň birmeňzeşligini ýokarlandyrmak üçin has köp nokatda ýerleşdirilip, daş-töweregindäki ýollarda we yşyklaryň päsgelçilikleri sebäpli awtoulag duralgalaryny azaldýar.Lampörite lampanyň ýerleşişi: lampany gurnamagyň beýikligi 8 metr, köçe lampasynyň polunyň oturdylan görnüşi, ikitaraplaýyn simmetrik tertipiň (ýoluň ini 14 metr) daşynda, awtoulag duralgasynyň iki gapdalynda 25 metr aralyk.Çyra gurnama kuwwaty 126 Wt, yşyklandyryş derejesini ýokarlandyrmak üçin girelgelerdäki we çykýanlardaky aralyk arkaýyn daralýar.

  Şonuň üçin häzirki ýagdaýy we awtoulag duralgasynyň ýerleşiş aýratynlyklaryny ýokardaky seljerme bilen bilelikde awtoulag duralgasynyň dizaýny, serhetleriň sütünlerinde ýerleşdirilen bir kelleli köçe çyralarynyň, ýarym kesilen lampalaryň we çyralaryň pes beýikligini ulanýar. saýt, lampalar we çyralar yşyklandyryşyň birmeňzeşligini ýokarlandyrmak üçin has köp nokatda ýerleşdirilip, daş-töweregindäki ýollarda we yşyklaryň päsgelçilikleri sebäpli awtoulag duralgalaryny azaldýar.Lampörite lampanyň ýerleşişi: lampany gurnamagyň beýikligi 8 metr, köçe lampasynyň polunyň oturdylan görnüşi, ikitaraplaýyn simmetrik tertipiň (ýoluň ini 14 metr) daşynda, awtoulag duralgasynyň iki gapdalynda 25 metr aralyk.Çyra gurnama kuwwaty 126 Wt, yşyklandyryş derejesini ýokarlandyrmak üçin girelgelerdäki we çykýanlardaky aralyk arkaýyn daralýar.

Çyra saýlamak

 

Gizlin çyralar we yşyklandyryjy çyralar köplenç saýlamak üçin ulanylýar, LED gaty ululykdaky ýagtylyk çeşmesidir, kiçijik ululygy, çalt reaksiýasy modul kombinasiýasy bolup biler, kuwwatyň ululygy isleg boýunça sazlanyp bilner, DC elektrik üpjünçiliginiň hereketlendiriji aýratynlyklary uly amatlylyk getirmek üçin lampalar we çyralar öndürmek.Soňky ýyllarda hökümetiň tizligiň ösmegine goldaw we goldaw bermekde gaty çalt, ýagtylyk çeşmeleriniň bahasy has arzan düşmek, LED programmalary üçin amatly şertler döretmek.Howpsuzlyk, howpsuzlyk, aýratynlyklary tanamak, resminamalary barlamak, daşky gurşaw atmosferasy we ş.m. talaplaryny göz öňünde tutup, bu dizaýnda LED lampalar we çyralar saýlanýar.Lampörite lampanyň parametrleri şulardan ybarat: çyranyň yşyk tizligi 85% ýa-da ondanam köp, LED lampalar we çyralaryň kuwwatlylygy 0,95 ýa-da ondanam köp, LED umumy ýagtylyk netijeliligi 100lm / W ýa-da ondanam köp, çyra güýjüniň netijeliligi ≥ 85%, LED lampalar we fonarlaryň reňki 4000K ~ 4500K temperatura, Ra ≥ 70 reňk görkeziji koeffisiýentiElektrik togunyň kategoriýasyndan goramak Ⅰ.Aboveokardaky parametrlere esaslanýar.Bu dizaýn üçin LG S13400T29BA CE_LG LED Street Light 126W 4000K Type II çyrasy saýlandy.

1. Yşyklandyryş dolandyryş tertibi

Lightagtylyk dolandyryşy we wagt gözegçiligi aýratyn kesgitlenýär we el bilen dolandyryş wyklýuçateli dürli amal talaplaryna uýgunlaşmak üçin şol bir wagtda düzülýär.Lightagtylygy dolandyrmak re Iniminde tebigy yşyklandyryş derejesi 30lx ýetende çyralar öçürilýär we tebigy yşyklandyryş derejesi 30lx-den 80% ~ 50% -e düşende ýakylýar.Wagt dolandyryş tertibinde gözegçilik etmek üçin gysgyç sagady dolandyryjysyny ulanyň we geografiki ýerleşişine we möwsümleýin üýtgemelerine görä çyralary ýakmagyň we öçürmegiň wagtyny esasly kesgitläň.

2. umagtylygy hasaplamagyň bahasy.

 

3. 2-nji suratda görkezilişi ýaly yşyklandyryş netijelerini hasaplamak üçin ýokardaky dizaýn mazmunyny simulasiýa etmek üçin DIALux yşyklandyryş programma üpjünçiligini ulanmak.

önüm-img

Ortaça yşyklandyryş [lx]: 31;iň az yşyklandyryş [lx]: 25;iň ýokary yşyklandyryş [lx]: 36.

Iň pes yşyklandyryş / ortaça yşyklandyryş: 0.812.

Iň pes yşyklandyryş / iň ýokary yşyklandyryş: 0.703.

Aboveokardaky dizaýn düzülişiniň adaty talaplara laýyk gelýändigini görmek bolýar (ortaça yşyklandyryş: 31lx ﹥ 30lx, gorizontal yşyklandyryş birmeňzeşligi 0.812> 0.25) we gowy yşyklandyryş birmeňzeşligi bar.