• Parking Lot

  Awtoulaglar üçin duralga

 • Tunnel

  Tunel

 • Golf Course

  Golf meýdançasy

 • Hockey Rink

  Hokkeý meýdançasy

 • Swimming Pool

  Basseýn

 • Volleyball Court

  Woleýbol meýdançasy

 • Football Stadium

  Futbol stadiony

 • Basketball Court

  Basketbol meýdançasy

 • Container Port

  Konteýner porty

Awtoulaglar üçin duralga

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • Awtoulag duralgasynyň her bir bölegi üçin yşyklandyryş derňewi we talaplar.

   

  1. Giriş we çykyş

   

  Awtoulag duralgasynyň girelgesi we çykyşy resminamalary barlamaly, zarýad bermeli, sürüjiniň ýüzüni kesgitlemeli we işgärler bilen sürüjiniň arasynda aragatnaşyk saklamaly;rels, girelgäniň we çykyşyň iki gapdalyndaky desgalar we ýer sürüjiniň sürüjisiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin degişli yşyklandyryş üpjün etmelidir, şonuň üçin bu ýerdäki yşyklandyryş dogry güýçlendirilmelidir we bu amallar üçin maksatly yşyklandyryş üpjün edilmelidir.GB 50582-2010 awtoulag duralgasynyň girelgesindäki yşyklandyryş we töleg 50lx-den pes bolmaly däldir.

   

  parking lot led lighting solution VKS lighting 13

 • 2. Bellikler, bellikler

   

  Bu awtoulag duralgasyndaky alamatlary görmek üçin yşyklandyrylmagy talap edilýär, şonuň üçin yşyklandyryş alamatlaryň yşyklandyrylyşyny göz öňünde tutmak üçin dizaýn edilmelidir.Soňra ýer bellikleri, ähli yşyklandyryşlaryň açyk görkezilmegini üpjün etmeli yşyklandyryş.

  page-14

 • 3. Awtoulag duralgasynyň korpusy

   

  Awtoulag duralgasyndaky yşyklandyryş talaplary, ýer bellikleriniň, ýerüsti awtoulag gulpynyň, izolýasiýa relsleriniň sürüjiniň awtoulag duralgasyna süreniňizde yşyklandyryşyň ýeterlik däldigi sebäpli ýerdäki päsgelçilikleri urmazlygyny üpjün etmek üçin açyk görkezilýär.Beýleki sürüjileri kesgitlemäge we ulaglara girmäge kömek etmek üçin, bedeniň yzyndaky awtoulag duralgasy degişli yşyklandyryş arkaly görkezilmelidir.

  page-19

 • 4. Pyýada ýoly

  Pyýadalar ulagy alýarlar ýa-da düşürýärler, pyýada ýoluň bir bölegi bolar, ýoluň bu bölegi adaty pyýada ýol yşyklandyryşyna görä göz öňünde tutulmalydyr, ýerüsti yşyklandyryş we dikligine yşyklandyryş üpjün ediler.Bu awtoulag duralgasynyň pyýada ýoly we awtoulag ýoly, awtoulag ýolunyň standart ölçeglerine görä garyşyk ulanylýar.

  page-15

 • 5. Daşky gurşawa päsgelçilik

   

  Howpsuzlyk we ugrukdyryjy zerurlyklar üçin awtoulag duralgasynyň gurşawynda yşyklandyryş bolmaly.Şeýle-de bolsa, ulaglaryň ýa-da awtoulag duralgalarynyň köpçülik gurşawynda estetiki bezeg däldigi we daşky gurşawyň sazlaşygyny ýok edip biljekdigi sebäpli, daş-töweregiň daşky gurşawyna täsiri azaldylmalydyr.Aboveokardaky meseleler lampalaryň we çyralaryň ýerleşdirilmegi arkaly gowulaşyp biler we awtoulag duralgasynyň töwereginde üznüksiz yşyk polýuslaryny goýup, göz päsgelçilikiniň roluny oýnap bilýän we awtoulag duralgasynyň içindäki izolýasiýa täsirini gazanyp biljek bir massiw döredilip bilner. daşynda.

 • Ingagtylygyň hil talaplary

   

  Awtoulag duralgasynyň yşyklandyrylyşy üçin yşyklandyryşyň birmeňzeşligi ýaly esasy yşyklandyryş talaplaryna goşmaça;ýagtylyk çeşmesiniň reňkiniň görkezilmegi, reňk temperaturasynyň talaplary;ýalpyldawuk yşyklandyryşyň hilini ölçemek üçin möhüm görkeziji bolup durýar.Siteokary hilli saýt yşyklandyryşy sürüjiler we pyýadalar üçin rahat we oňat wizual gurşaw döredip biler.

  page-18

 • Umagtylandyryş ülňüleri: “Açyk iş ýerinde yşyklandyryş dizaýn standartlary” GB 50582-2010 we “Şäher ýollarynyň yşyklandyryş dizaýn standartlary” CJJ 45-2015 häzirki milli spesifikasiýasyna salgylanmak bilen, degişli ülňüler açyk awtoulag duralgasynyň yşyklandyryş görkezijileriniň dürli görnüşleri üçin degişli talaplara eýedir. .CJJ 45-2015 şerti: “Trafigiň göwrüminiň klassifikasiýasyna görä, gorizontal yşyklandyryş Eh, av (lx) hyzmat bahasy 20lx, yşyklandyryş birmeňzeşligi 0,25-den ýokary bolmaly”.

  page-16

  Awtoulag duralgasynyň girelgesi we zarýad berilýän ýer üçin “açyk iş ýeriniň yşyklandyryş dizaýn standarty” GB 50582-2010 “awtoulag duralgasynyň girelgesiniň we zarýad berilýän ýeriň yşyklandyrylyşy 50lx-den pes bolmaly däldir”.

  Awtoulag duralgasy GB 50582-2010 Ⅰ yşyklandyryş standartyny kabul edýär, gorizontal yşyklandyryş standart bahasy 30lx.

 • Jemgyýetçilik duralgalarynyň yşyklandyryş standartlary aşakdaky tablisa laýyklykda:

   

  Ulag göwrümi Ortaça gorizontal yşyklandyryşEh, av (lx), Bejeriş gymmaty Umagtylygyň birmeňzeş hyzmat ediş bahasy
  Pes 5 0.25
  Orta 10 0.25
  Beýik 20 0.25

  Bellik:

  1. residentialaşaýyş ýerlerinde ýa-da töwereginde ulag gatnawynyň pes mukdary;ulaglaryň köp bolmagy umumy dükanlaryň, myhmanhanalaryň, ofis binalarynyň we ş.m.ulaglaryň köp bolmagy şäher merkezleriniň, täjirçilik merkezleriniň, uly jemgyýetçilik binalarynyň we sport we güýmenje desgalarynyň we ş.m.

  2. Awtoulag duralgasynyň girelgesinde we çykyşynda yşyklandyryş güýçlendirilmelidir we ýol belgilerine we belliklerine yşyklandyryş berilmelidir we birleşdirilen ýollaryň yşyklandyrylyşyna birikdirilmelidir.

  page-17

II Çyra ýakmagyň ýoly

Durmuşa geçirmek

 

Lightagtylygy paýlamak usuly

 

Yşyklandyryşyň esasly dizaýny, yşyklandyryşyň birmeňzeşligini, üç ölçegli manysyny ýokarlandyrmak, ýalpyldawuklygy azaltmak we yşyklandyryş talaplaryna laýyk gelmek üçin örän möhümdir.Awtoulag duralgasynyň yşyklandyryş täsiri dürli yşyklandyryş usullary bilen gaty tapawutlanýar.Häzirki wagtda köp sanly içerki awtoulag duralgalarynda çyralar we çyralar az bolan polýus çyrasy ýa-da ýarym beýik polýus çyrasy ulanylýar, şunuň ýaly awtoulag duralgalarynyň has görnükli meselesi, ähli awtoulag duralgasynda yşyklandyryşyň birmeňzeş bolmagy we şol ýerde bolanda has köp awtoulag duralgasydyr, kölege kölegesini emele getirer we deňsizligini güýçlendirer.Munuň tersine, has köp nokatda ýerleşdirilen adaty köçe lampalarynyň, lampalaryň we çyralaryň ulanylmagy (öňki bilen deňeşdirilende).Gözlegleriň netijesinde, lampalary we çyralary ýerlikli paýlamak we lampalary saýlamagy göz öňünde tutmak arkaly çyralary goýmagyň şeýle usulynyň öňki yşyklandyrylyşy gazanmak üçin ikinjisiniň yşyklandyryş birmeňzeşligi ep-esli gowudygy, saýtyň has amatlydygy anyklandy. ulanyň, adamlar has gowy şöhlelendirýärler.

(A) açyk futbol meýdançasy

 • Şonuň üçin häzirki ýagdaýyň ýokardaky seljermesi we awtoulag duralgasynyň ýerleşiş aýratynlyklary bilen bilelikde awtoulag duralgasynyň dizaýny, serhetleriň sütünlerinde ýerleşdirilen bir kelleli köçe çyralarynyň, ýarym kesilen lampalaryň we çyralaryň pes beýikligini ulanýar. saýt, lampalar we çyralar yşyklandyryşyň birmeňzeşligini ýokarlandyrmak üçin has köp nokatda ýerleşdirilip, daş-töweregindäki ýollarda we yşyklaryň päsgelçilikleri sebäpli binalary azaldýar.Lampörite lampanyň ýerleşişi: çyrany gurnamagyň beýikligi 8 metr, köçe çyrasynyň polunyň oturdylan görnüşi, iki taraplaýyn simmetrik tertipiň daşynda (duralganyň giňligi 14 metr), 25 metr aralykdaky awtoulag duralgasynyň iki tarapynda.Çyra gurnama kuwwaty 126 Wt bolup, yşyklandyryş derejesini ýokarlandyrmak üçin girelgelerdäki we çykýanlardaky aralyk arkaýyn daralýar.

  Therefore, combined with the above analysis of the current situation and the layout characteristics of the parking lot, the parking lot design uses a low height of single-headed street lights, semi-truncated lamps and lanterns, arranged in columns at the boundary of the site, the lamps and lanterns are arranged in more points to improve the uniformity of illumination, while reducing the parking lot on the surrounding roads and buildings caused by light interference. Specific lamp layout: lamp installation height of 8 meters, street lamp pole floor mounted form, in the two sides of the parking space on the outside of the bilateral symmetrical arrangement (road width of 14 meters), spacing of 25 meters. The luminaire installation power is 126 W. The distance between the luminaires at the entrances and exits is suitably narrowed to improve the illumination level.

Çyra saýlamak

 

Gizlin çyralar we yşyklandyryjy çyralar köplenç saýlamak üçin ulanylýar, LED gaty berk ýagtylyk çeşmesidir, kiçi göwrümli, çalt seslenme bilen modul kombinasiýasy bolup biler, güýç ululygy isleg boýunça sazlanyp bilner, DC elektrik üpjünçiliginiň aýratynlyklary. uly amatlylyk getirmek üçin lampalar we çyralar öndürmek.Soňky ýyllarda hökümetiň tizligini ösdürmegi goldamakda we goldamakda gaty çalt, ýagtylyk çeşmeleriniň bahasy has arzan düşmek, LED programmalary üçin amatly şertler döretmek.Howpsuzlyk, howpsuzlyk, aýratynlyklary tanamak, resminamalary barlamak, daşky gurşaw atmosferasy we ş.m. talaplaryny göz öňünde tutup, bu dizaýnda LED lampalar we çyralar saýlanýar.Çyranyň aýratyn parametrleri şulardan ybarat: lampanyň yşyk tizligi 85% ýa-da ondanam köp, LED lampalar we fonarlaryň güýji 0,95 ýa-da ondanam köp, lampanyň kuwwatlylygy 100lm / W ýa-da ondanam köp, lampanyň kuwwatynyň netijeliligi ≥ 85%, LED lampalar we fonarlaryň reňki 4000K ~ 4500K temperatura, Ra ≥ 70 reňk görkeziji koeffisiýentiElektrik togunyň kategoriýasyndan goramak is.Aboveokardaky parametrlere esaslanýar.Bu dizaýn üçin LG S13400T29BA CE_LG LED Street Light 126W 4000K Type II çyrasy saýlandy.

1. Yşyklandyryş dolandyryş tertibi

Lightagtylyk dolandyryşy we wagt gözegçiligi aýratyn kesgitlenýär we el bilen dolandyryş wyklýuçateli dürli amal talaplaryna uýgunlaşmak üçin şol bir wagtda düzülýär.Lightagtylygy dolandyrmak re Iniminde tebigy yşyklandyryş derejesi 30lx ýetende çyralar öçürilýär we tebigy yşyklandyryş derejesi 30lx-den 80% ~ 50% -e düşende ýakylýar.Wagt gözegçiligi re modeiminde, geografiki ýerleşişine we möwsümleýin üýtgemelerine görä çyralary ýakmagyň we öçürmegiň wagtyny dogry kesgitlemek üçin gysgyç sagady dolandyryjysyny ulanyň.

2. umagtylyk hasaplamagyň bahasy.

 

3. 2-nji suratda görkezilişi ýaly yşyklandyryş netijelerini hasaplamak üçin ýokardaky dizaýn mazmunyny simulirlemek üçin DIALux yşyklandyryş programma üpjünçiligini ulanmak.

product-img

Ortaça yşyklandyryş [lx]: 31;iň az yşyklandyryş [lx]: 25;iň ýokary yşyklandyryş [lx]: 36.

Iň pes yşyklandyryş / ortaça yşyklandyryş: 0.812.

Iň pes yşyklandyryş / iň ýokary yşyklandyryş: 0.703.

Aboveokardaky dizaýn düzülişiniň standart talaplara laýyk gelýändigini görmek bolýar (ortaça yşyklandyryş: 31lx ﹥ 30lx, gorizontal yşyklandyryş birmeňzeşligi 0.812> 0.25) we gowy yşyklandyryş birmeňzeşligi bar.