Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Gözleg we dizaýn

1-nji sorag.Gözleg we gözleg ukybyňyz nähili?

J: Gözleg we gözleg toparymyzda jemi 5 işgär bar.Biz diňe bir patentlenen önümlerimizi ösdürmän, eýsem yşyklandyryş dizaýny we önümi özleşdirmek ýaly yşyklandyryş taslamasy üçin çözgütleri müşderilere hem goldaýarys.Çeýe R&D ussatlygymyz we ajaýyp güýjümiz müşderileriň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

2-nji sorag.Önümleriňiziň ösüş pikiri näme?

A:

Önümimizi ösdürmegiň takyk prosesi bar:

Önüm ideýasy we saýlama

Önüm düşünjesi we baha bermek

Önümiň kesgitlemesi we taslama meýilnamasy

Taslama, gözleg we ösüş

Önüm synagy we barlamak

Bazara çykaryň

 

3-nji sorag.Önümleriňizi näçe gezek täzeleýärsiňiz?

J: Müşderileriň ulanylyşyna we bazaryň üýtgemegine esaslanyp, azyndan ýylda iki gezek önümlerimizi täzeläris.

4-nji sorag.Önümleriňiziň pudakdaky tapawudy näme?

J: Ilki bilen hil düşünjesine eýerýäris we tapawutlandyrylan gözleg we ösüş, dürli önüm aýratynlyklarynyň talaplaryna laýyklykda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýarys.

2.Kertifikasiýa

1-nji sorag. Haýsy şahadatnamaňyz bar?

J: Önümler üçin ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny we TUV / ENEC / SAA / CE / CB / ROHS / SASO şahadatnamasyny aldyk.

3. Satyn almak

1-nji sorag. Satyn alyş ulgamyňyz näme?

J: Adaty önümçilik we satuw işlerini dowam etdirmek üçin "dogry üpjün edijiden" "gerekli mukdarda" materiallar bilen "dogry bahada" "dogry hil" üpjün etmek üçin 5R ýörelgesini kabul edýäris.

2-nji sorag.Siziň üpjün edijileriňiz kimler?

J: Philips, OSRAM, MEAN WELL, Inventronics, Sosen we ş.m. ýaly komponent üpjün edijilerimiz bilen ýakyndan işleýäris.

3-nji sorag.Üpjün edijileriň standartlary nähili?

J: Üpjün edijilerimiziň hiline, göwrümine we abraýyna uly ähmiýet berýäris.Uzak möhletli hyzmatdaşlygyň iki tarapa hem uzak möhletleýin peýda getirjekdigine berk ynanýarys.

4. Önüm

1-nji sorag. Önümçilik prosesiňiz nähili?

J:Önüm öndürmek prosesinde hemişelik temperatura we çyglylyk synag şkaflary, ýokary we pes woltly synag oturgyçlary, syzdyryjy synagçylar, ýagtylyk paýlaýjy synaglar, sferalary, garry stollary we beýleki ösen synag enjamlary bilen öz hil barlagy standartlarymyz we amallarymyz bar, önümiň hiliniň her ädiminiň gözegçilikde saklanmagyny üpjün etmek.

Önümçiligimizi yzarlamak prosesi esasan bäş ulgam gözleg prosesine bölünýär: gelýän materiallar we gözleg prosesi, ammarlary kabul etmek we ibermek prosesi, önüm öndürmek prosesi, gowşuryş prosesi we hilini üpjün etmek üçin satuwdan soňky hyzmat prosesi.

 

2-nji sorag. Adaty önümi tabşyrmagyň möhleti näçe wagt?

J: Mysal üçin sargyt üçin W3-8 iş güni.Köpçülikleýin önümçilik üçin 10-15 iş güni.

S3: Önümleriň MOQ barmy?Hawa bolsa, iň az mukdar näçe?

J: 1pc nusga sargyt bar.Her önüm üçin ýörite MOQ sitatany tapyp bilersiňiz.

4-nji sorag. ODM / OEM hyzmatyny goldaýarsyňyzmy?

J: Müşderilerimize tygşytly ODM / OEM hyzmatyny netijeli hödürläp bileris.

5-nji sorag. Haryt kepilligi näme?

J: 3-5 ýyl kepillik.Beýleki kepillik talaplara esaslanyp goldap biler.

5. iberiş

1-nji sorag. Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

J: Biziň gaplamamyz, ýük daşama çydamly dizaýn.Packöriteleşdirilen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça çykdajylary çekip biler.

2-nji sorag.Ippingük daşama tölegleri nähili?

J: Önümiň mukdaryna we agramyna baglylykda önüm ibermek bilen size goldaw berip bileris.Howa, deňiz, otly we hatda ýük awtoulaglary ýaly iberişiň birnäçe usuly bar.

6. Töleg usuly

1-nji sorag. Kompaniýaňyz üçin kabul ederlikli töleg usullary haýsylar?

J:30% T / T goýum, iberilmezden ozal 70% T / T balans tölegi. Has köp töleg usullary talaplara baglydy.

 

7.Market we Marka

1-nji sorag. Önümleriňiz haýsy bazarlara laýyk?

J: Zawodlarda, sport meýdançalarynda, köpçülik ýerlerinde, şäher taslamalarynda we beýleki ýokary derejeli yşyklandyryş taslamalarynda giňden ulanylýan önümler.Müşderilerimiz üçin ýöriteleşdirilen we şahsylaşdyrylan hyzmatlary hödürleýäris.

2-nji sorag. Bazaryňyz esasan haýsy sebitleri öz içine alýar?

J: Önümlerimiz Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Eastakyn Gündogara baryp ýetdi we bazaryny giňeltmegi dowam etdirer.

3-nji kompaniýaňyz sergä gatnaşýarmy?

J: Hawa, Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisinden, Gonkongyň halkara yşyklandyryş ýarmarkasyndan Messe Frankfurt Light + binasyna, MIDDLE EAST ýeňil.

8.Hyzmat

1-nji sorag. Sizde haýsy onlaýn aragatnaşyk gurallary bar?

J: Bizi Tel, e-poçta, Linkedin, Skype, Whatsapp, Messenger, Wechat we QQ arkaly tapyp bilersiňiz.

2-nji sorag. Şikaýat telefonyňyz we e-poçta salgyňyz näme?

A: Please don’t hesitate to contact us by +86 0755-81784030 or info@vkslighting.com.We will contact you within 24 hours, thank you very much for your patience and trust.