Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag.Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Şençzhenen VKS Lighting Co., Ltd häzirki zaman ýokary tehnologiýaly zawod, LED yşyklandyryş pudagynda 15 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bar.

2-nji sorag.Esasy önümler näme?

J: Esasan ýokary netijelilige, pes ýagtylygyň çüýremegine, pes ýalpyldawuklygyna, ýokary derejeli sport stadionynyň yşyklandyrylyşyna we gün yşyklandyryş önümlerine, suw çyralaryny, tunel çyralaryna, magdan çyralaryna, köçe çyralaryna, gün LED yşyk çyralaryna, gün şöhlelerine üns beriň. suw joşmalary, gün şöhlesiniň çyralary.

3-nji sorag.Gurşun çyrasy üçin nusga sargyt alyp bilerinmi?

J: Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargyt bar.Garyşyk nusgalar kabul ederliklidir.

4-nji sorag.Gurluşyň wagty näme?

J: Nusga 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilik wagty 15-25 gün sargyt mukdaryna we önümçilik meýilnamasyna baglydyr.

5-nji sorag.Lightagtylyk çyrasy üçin MOQ çägi barmy?

J: Mysal üçin barlamak üçin pes MOQ, 1pc bar.

6-njy sorag.Harytlary nädip iberýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?

J: Deňiz, howa, gury ýer ýa-da ekspress (DHL, UPS, FEDEX, TNT we ş.m.) islege bagly däl.

7-nji sorag.Leadagtylyk çyrasy üçin sargyt nädip dowam etmeli?

J: Ilki bilen, jikme-jik talaplaryňyzy we amaly gurşawyňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.
Ikinjiden, islegiňize görä size laýyk önümleri we çözgütleri maslahat bereris.

Üçünjiden, ähli jikme-jiklikleri tassyklandan soň, müşderi satyn alyş buýrugyny berer we töleg tölär, soň bolsa önümçilige başlarys we iberişi gurarys.

8-nji sorag.Logotipimi gurşunly ýeňil önümde çap etmek dogrymy?

J: Hawa.ODM we OEM hyzmaty müşderilerimiz üçin elýeterlidir, logotipi, belligi we karton gutyny islegiňize görä düzüp bileris.Önümçiligimizden ozal resmi taýdan habar bermegiňizi we ilki bilen nusgamyza esaslanyp dizaýny tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.

9-njy sorag: Önümler üçin kepillik hödürleýärsiňizmi?

J: Hawa, önümlerimize 10 ýyl kepillik hödürleýäris.