banner

Biz hakda

Biz hakda

Şençzhenen VKS Yşyklandyryş Ltd.LED yşyklandyryş pudagynda 15 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bar, gözleg we dizaýn, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhana.

Esasan ýokary netijelilige, pes ýagtylygyň çüýremegine, pes ýalpyldawuklygyna, ýokary derejeli sport stadionynyň yşyklandyrylyşyna we suw çyralaryny, tunel çyralaryna, magdan çyralaryna, köçe çyralaryna, gün LED yşyk çyralaryna, gün suw joşmasyna üns beriň çyralar, gün şöhlesiniň çyralary.Stil romandyr we dürlüligi doly.

Önümler zawodlarda, ammarlarda, stansiýalarda, meýdançalarda, ýollarda, seýilgählerde, awtoulag duralgalarynda, stadionlarda, howa menzillerinde, portlarda we portlarda, golf meýdançalarynda, metrolarda, mekdeplerde, şäher taslamalarynda we beýleki ýokary derejeli yşyklandyryş taslamalarynda giňden ulanylýar.Müşderilerimiz üçin ýöriteleşdirilen we şahsylaşdyrylan hyzmatlary hödürleýäris.

VKS

Bu ýyllarda VKS eýýäm hökümetleriň, in engineeringenerçilik potratçylarynyň, lomaý satyjylaryň we distribýutorlaryň iň ygtybarly hyzmatdaşlaryna öwrüldi.

VKS meeting room
VKS conference room
External department training

Kompaniýanyň medeniýeti

VKS döredilenden şu wagta çenli toparymyz kiçi topardan 100-e ýetdi, zawod 3000 inedördül metre çenli giňeldildi, indi durnukly ösüş ýoly we hyjuwy bilen ýakyn bir kompaniýa öwrüldik. kompaniýanyň korporatiw medeniýeti.

Gymmatlyklar

Minnetdarlyk, dogruçyllyk, ýeňiş gazanmak, aragatnaşyk, netijelilik, täzelik

Wezipe

Adamlaryň durmuşyna sagdyn we amatly yşyk getirmek.

Görüş

Işgärleriň, müşderileriň, paýdarlaryň we işewür hyzmatdaşlaryň arasynda iň sazlaşykly ýeňiş gazanmak üçin.

Toparlar

Project team meeting

VKS team agzalary kompaniýanyň baýlygydyr.VKS-iň her bir agzasy, her önümiň önümçiligine, her taslamanyň işine, her önümiň ösüşine ünsi jemläp, hünäre wepalylygyň ähmiýetine eýedir we müşderilere täsirli we hünärli çözgütleri we hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýär. .

Kompaniýanyň bu wezipä bolan isleglerine görä işgärleriň hünär taýýarlygyny wagtynda we işe ukyplylygy öwrederis;Toparyň psihologiki hilini, iş garaýşyny we iş endiklerini has gowulaşdyrmak üçin işgärleriň dürli iş etaplaryna görä ýokary hilli taýýarlyk.Şol bir wagtyň özünde, iş bilen dynç alyşy birleşdirýäris we baý sport we dynç alyş çärelerini geçirýäris.

Marketing bölümini, marketing bölümini, tehniki inerener bölümini, önümçilik bölümini, hil gözegçiligi bölümini we ş.m. öz içine alýan jemgiýetimiz bar, jemgyýetimizi has gowy yşyklandyryş gurşawyna bagyşlamak üçin bilelikde işleýäris.

Staff Activity-Coastline Trekking
Staff activities-basketball activities
Staff activities-grassland team building