banner

Biz hakda

Biz hakda

Şençzhenen WKS Yşyklandyryş Ltd.LED yşyklandyryş pudagynda 15 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bar, gözleg we dizaýn, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhana.

Esasan ýokary netijelilige, pes ýagtylygyň çüýremegine, pes ýalpyldawuklyga, ýokary derejeli sport stadionynyň yşyklandyrylyşyna we suw çyralaryny, tunel çyralaryny, magdan çyralaryny, köçe çyralaryny, gün LED yşyk çyralaryny, gün suw joşmasyny öz içine alýar yşyklar, gün şöhlesiniň çyralary.Stil täze we dürlüligi doly.

Önümler zawodlarda, ammarlarda, stansiýalarda, meýdançalarda, ýollarda, seýilgählerde, awtoulag duralgalarynda, stadionlarda, howa menzillerinde, portlarda we portlarda, golf meýdançalarynda, metrolarda, mekdeplerde, şäher taslamalarynda we beýleki ýokary derejeli yşyklandyryş taslamalarynda giňden ulanylýar.Müşderilerimiz üçin ýöriteleşdirilen we şahsylaşdyrylan hyzmatlary hödürleýäris.

VKS

Bu ýyllarda VKS eýýäm hökümetleriň, in engineeringenerçilik potratçylarynyň, lomaý satyjylaryň we distribýutorlaryň iň ygtybarly hyzmatdaşlaryna öwrüldi.

VKS mejlisler otagy
VKS konferensiýa otagy
Daşarky bölüm okuwy

Kompaniýanyň medeniýeti

VKS döredilenden şu wagta çenli toparymyz kiçijik topardan 100-e ýetdi, zawod 3000 inedördül metre çenli giňeldildi, indi durnukly ösüş ýoly we hyjuwly bir kompaniýa bolduk, bu biziň bilen ýakyndan baglanyşyklydyr kompaniýanyň korporatiw medeniýeti.

Gymmatlyklar

Minnetdarlyk, dogruçyllyk, ýeňiş gazanmak, aragatnaşyk, netijelilik, täzelik

Wezipe

Adamlaryň durmuşyna sagdyn we amatly ýagtylyk getirmek.

Görüş

Işgärleriň, müşderileriň, paýdarlaryň we işewür hyzmatdaşlaryň arasynda iň sazlaşykly ýeňiş gazanmak.

Toparlar

Taslama toparynyň ýygnagy

VKS team agzalary kompaniýanyň baýlygydyr.VKS-iň her bir agzasy, her önümiň önümçiligine, her taslamanyň işine, her önümiň ösüşine ünsi jemläp, hünäre wepalylygyň ähmiýetine eýedir we müşderilere täsirli we hünärli çözgütleri we hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýär. .

Işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we kompaniýanyň bu wezipä bolan isleglerine laýyklykda hünär başarnyklaryny taýýarlamak;Toparyň psihologiki hilini, iş garaýşyny we iş endiklerini has gowulaşdyrmak üçin işgärleriň dürli iş etaplaryna görä ýokary hilli taýýarlyk.Şol bir wagtyň özünde, iş bilen dynç alyşy birleşdirýäris we baý sport we dynç alyş çärelerini geçirýäris.

Marketing bölümi, marketing bölümi, tehniki inerener bölümi, önümçilik bölümi, hil gözegçilik bölümi we ş.m. öz içine alýan jemgiýetimiz bar, jemgyýetimizi has gowy yşyklandyryş gurşawyna bagyşlamak üçin bilelikde işleýäris.

Işgärleriň işjeňligi-kenar ýakasy
Işgärleriň çäreleri - basketbol çäreleri
Işgärleriň işi-öri meýdan toparyny gurmak