• Swimming Pool11

  Basseýn11

 • Volleyball Court

  Woleýbol meýdançasy

 • led-stadium-light2

  stadion-çyra2

 • basketball-field-led-lighting-1

  basketbol meýdançasynda yşyklandyryjy-1

 • led-port-light-4

  led-port-light-4

 • parking-lot-led-lighting-solution-VKS-lighting-131

  awtoulag duralgasy-yşyklandyryjy-çözgüt-VKS-yşyklandyryş-131

 • led-tunnel-light-21

  gurşunly tunel-çyra-21

 • Golf-Course10

  Golf-kurs10

 • Hockey-Rink-1

  Hokke-Rink-1

Basseýn

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • Basseýn yşyklandyryş lýuks derejeleri, düzgünler we dizaýner gollanmasy

  Täze basseýn gurmak ýa-da bar bolan tehniki hyzmat üçin tapawudy ýok, yşyklandyryş aýrylmaz bölekdir.Basseýn ýa-da suw merkezi üçin laýyk lýuks derejä eýe bolmak möhümdir, sebäbi ýüzüjiler we halas ediji taksi ýokarda ýa-da suw astynda aýdyň görünýär.Howuz ýa-da stadion, Olimpiýa oýunlary ýa-da FINA ýüzmek boýunça dünýä çempionaty ýaly professional ýaryşlar üçin niýetlenen bolsa, ýagtylygy kadalaşdyrmak has berk bolardy, sebäbi lýuks derejesi azyndan 750-den 1000 lýuks saklanmalydyr.Bu makala basseýni nädip ýakmalydygy we düzgünlere düzülen çyralary nädip saýlamalydygy barada iň soňky gollanmany hödürleýär.

 • 1. Dürli ýerlerde basseýn yşyklandyrylyşynyň lýuks (ýagtylygy) derejesi

  Basseýniň yşyklandyryş dizaýnynyň ilkinji ädimi lýuks derejeli talaplara göz aýlamakdyr.

  Basseýn meýdançalary Lýuks derejeleri
  Hususy ýa-da jemgyýetçilik howuzy 200-den 500 lýuks
  Bäsleşik suw merkezi (ýapyk) / Olimpiýa ululygyndaky basseýn 500-den 1200 lýuks
  4K ýaýlymy > 2000 lýuks
  Okuw howzy 200-den 400-e çenli lýuks
  Tomaşaçylaryň meýdany 150 lýuks
  Otag we hammam çalyşmak 150-den 200 lýuks
  Basseýn geçelgesi 250 lýuks
  Hlor ammary 150 lýuks
  Enjamlary saklamak (ýylylyk nasosy) 100 lýuks
 • Aboveokardaky tablisadan görnüşi ýaly, dynç alyş howuzy üçin IES yşyklandyryş zerurlygy takmynan.500 lýuks, ýagtylyk standarty ýaryş merkezi üçin 1000-den 1200-e çenli lýuks ýokarlanýar.Professional basseýn üçin ýokary lýuks gymmaty talap edilýär, sebäbi ýagty yşyklandyryş ýaýlym we surata düşürmek üçin has gowy gurşaw berýär.Şeýle hem basseýni yşyklandyrmagyň bahasynyň has ýokarydygyny aňladýar, sebäbi ýeterlik yşyklandyryş üçin potolokda has köp çyralar gurmaly.

 • Howuz meýdanyndan başga-da tomaşaçylar üçin ýeterlik ýagtylygy saklamalydyrys.IES düzgünlerine laýyklykda, basseýniň tomaşaçylaryň meýdanynyň lýuks derejesi 150 lýuks töweregi.Bu dereje tomaşaçylaryň oturgyçdaky teksti okamagy üçin ýeterlikdir.Mundan başga-da, çalyşýan otag, geçelge we himiki ammar ýaly beýleki ýerleriň lýuks bahasynyň pesdigi synlanýar.Sebäbi şunuň ýaly kör lýuks yşyklandyryş ýüzüjileri ýa-da işgärleri gaharlandyrar.

  Swimming Pool1

 • 2. Basseýni ýakmak üçin näçe watt yşyklandyryş gerek?

  Yşyklandyryşyň lýuks derejesine göz aýlandan soň, çyralaryň näçeräk bölegi ýa-da güýji gerekdigi hakda henizem düşünip bilmeris.Mysal hökmünde Olimpiýa ululygyndaky basseýni almak.Howuzyň ululygy 50 x 25 = 1250 inedördül metr bolany üçin, 9 zolagy ýakmak üçin 1250 inedördül metr x 1000 lýuks = 1,250,000 lýumen gerek bolar.LED çyralarymyzyň yşyklandyryş netijeliligi watt üçin 140 lýumen bolany üçin, basseýn yşyklandyrylyşynyň çak edilýän güýji = 1,250,000 / 140 = 8930 watt.Şeýle-de bolsa, bu diňe teoretiki gymmatlykdyr.Tomaşaçy oturgyjy we basseýniň töweregi üçin goşmaça yşyklandyryş güýji gerek bolar.Käwagt IES basseýniniň yşyklandyryş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin çyralara 30% -den 50% -e çenli watt goşmaly bolarys.

  Swimming Pool14

 • 3. Basseýniň yşyklandyrylyşyny nädip çalyşmaly?

  Käwagt basseýniň içindäki metal halidini, simap buglaryny ýa-da galogen suw çyralaryny çalyşmak isleýäris.Metal halid çyralarynyň ömri pes we uzak ýylylyk wagty ýaly köp çäklendirmeler bar.Metal halid çyralaryny ulanýan bolsaňyz, doly ýagtylyga ýetmek üçin 5-15 minut töweregi wagt gerekdigini duýarsyňyz.Şeýle-de bolsa, LED çalyşandan soň beýle däl.Basseýniňiz çyralary ýakanyňyzdan soň derrew iň ýokary ýagtylyga ýeter.

  Howuz çyralaryny çalyşmak üçin esasy pikirleriň biri, metal halidiň güýjüne ýa-da bar bolan yşyklandyryş enjamlaryňyza deňdir.Mysal üçin, 100 wattlyk LED çyramyz 400W metal halidiň ornuny tutup biler, 400W LED bolsa 1000W MH deňdir.Şuňa meňzeş lýumen we lýuks çykyşy bolan täze yşyklandyryşy ulanmak bilen howuz ýa-da tomaşaçy oturgyjy gaty ýagty ýa-da garaňky bolmaz.Mundan başga-da, energiýa sarp edilişiniň azalmagy basseýniň tonna elektrik energiýasyny tygşytlaýar.

  Basseýniň yşyklandyryjy enjamyny LED-e gaýtadan ýerleşdirmegiň ýene bir sebäbi, 75% -e çenli energiýa tygşytlamagymyzdyr.Yşyk-diodly indikatorymyzyň ýokary ýagtylygy 140 lm / W bolanlygy sebäpli.Şol bir güýç sarp edişinde, LED metal halidden, galogenden ýa-da beýleki adaty yşyklandyryş erginlerinden has ýagty çyralar çykarýar.

  Swimming Pool11

 • 4. Howuz yşyklandyrylyşynyň reňk temperaturasy we CRI

  Basseýniň içinde çyralaryň reňki möhümdir, aşakdaky tablisada dürli ssenariýada maslahat berilýän reňk temperaturasy görkezilýär.

  Basseýniň görnüşi Açyk reňk temperaturasynyň zerurlygy CRI Teswirler
  Dynç alyş / köpçülikleýin howuz 4000K 70 Swimüzmek üçin telewizorda däl ýaryşlar geçirilýär.4000K ýumşak we görmek üçin amatly.Açyk reňk, irden görşümiz ýaly.
  Bäsleşik howzy (telewizorda) 5700K > 80
  (R9> 80)
  Olimpiýa oýunlary we FINA çäreleri ýaly halkara ýaryşlary üçin.
  Custöriteleşdirilen programma 7500K > 80 7500K yşyklandyryşdan peýdalanyp, tomaşaçylara amatly bolan suw has gök öwüsýär.

Önümler maslahat berilýär

 • Basseýniň yşyklandyryş standartlary

  Swimüzmek, suwa çümmek, suw polosy we sinhron suwda ýüzmek üçin yşyklandyryş standartlary

  Baha Funksiýany ulanyň Umagtylyk (lx) Umagtylygyň birmeňzeşligi Lightagtylyk çeşmesi
  Eh Evmin Evmax Uh Uvmin Uvmax Ra Tcp (K)
  U1 U2 U1 U2 U1 U2
  I Okuw we dynç alyş çäreleri 200 - - - 0.3 - - - - ≥65 -
  II Höwesjeň ýaryş, hünär taýýarlygy 300 _ _ 0.3 0.5 _ _ _ _ ≥65 0004000
  III Hünär bäsleşigi 500 _ _ 0.4 0.6 _ _ _ _ ≥65 0004000
  IV Teleýaýlym milli we halkara ýaryşlary ýaýlyma berdi - 1000 750 0.5 0.7 0.4 0.6 0.3 0.5 ≥80 0004000
  V Teleýaýlym esasy, halkara ýaryşlary görkezýär - 1400 1000 0.6 0.8 0.5 0.7 0.3 0.5 ≥80 0004000
  VI HDTV esasy, halkara bäsleşigi ýaýlyma berdi - 2000-nji ýyl 1400 0.7 0.8 0.6 0.7 0.4 0.6 ≥90 ≥5500
  - Telewizorda adatdan daşary ýagdaý - 750 - 0.5 0.7 0.3 0.5 - - ≥80 0004000
 • Bellik :

  1. Sportçulara, eminlere, kameralara we tomaşaçylara ýalpyldawuklyk döretmek üçin suwuň ýüzünde şöhlelenýän emeli yşykdan we tebigy yşykdan gaça durmaly.
  2. Diwarlaryň we potoloklaryň şöhlelenmesi degişlilikde 0,4 we 0,6, howuzyň düýbüniň şöhlelenmesi 0,7-den pes bolmaly däldir.
  3. Basseýniň töwereginiň meýdanynyň 2 metre, beýikliginiň 1 metr meýdanynyň ýeterlik yşyklandyrylyşyna göz ýetirmeli.
  4. Açyk meýdançalarda V derejeli Ra we Tcp bahalary VI synp bilen deň bolmaly.

  Swimming Pool3

 • Swimüzmegiň dik yşyklandyrylyşy (tehniki hyzmatyň bahasy)

  Atyş aralygy 25m 75m 150m
  A ýazyň 400lux 560lux 800lux
 • Umagtylyk gatnaşygy we birmeňzeşligi

  Everage: Evave = 0,5 ~ 2 (Salgy tekizligi üçin)
  Evmin: Evmax ≥0.4 (salgylanma uçary üçin)
  Ehmin: Ehmax ≥0.5 (salgylanma uçary üçin)
  Evmin: Evmax ≥0.3 (Her gözenegiň nokady üçin dört ugur)

 • Bellik:

  1. Diňe açyk meýdanda parlak indeks UGR <50,
  2. Esasy meýdança (PA): 50m x 21m (8 ýüzmek zolagy), ýa-da basseýniň töwereginde 2 metr giňlikde, 50m x 25m (10 ýüzmek zolagy).
  3. Jemi bölüniş (TA): 54m x 25m (ýa-da 29m).
  4. Golaýda suwa düşülýän howuz bar, iki ýeriň arasyndaky aralyk 4,5 metr bolmaly.

II Çyra ýakmagyň ýoly

Oorapyk suwda ýüzmek we suwa çümmek zallary, adatça, lampalaryň we çyralaryň hyzmatyny göz öňünde tutýar we suwuň üstünde aýratyn hyzmat ediş kanaly bolmasa, çyralary we çyralary suwuň üstünde goýmaň.Teleýaýlym ýaýlymyny talap etmeýän ýerler üçin lampalar köplenç asylan potolokyň, üçegiň trubkasynyň aşagynda ýa-da suwuň üstündäki diwarda dargaýar.Teleýaýlym ýaýlymyny talap edýän ýerler üçin lampalar köplenç ýeňil zolakly tertipde, ýagny iki gapdalyndaky howuz kenarlarynda ýerleşýär.Uzynlygyna at ýollary, gorizontal at ýollary iki ujundaky howuz kenarlarynyň üstünde ýerleşýär.Mundan başga-da, suwa çümmek platformasy we tramplin bilen emele gelen kölegäni ýok etmek üçin suwa çümmek platformasynyň we trampliniň aşagynda degişli mukdarda lampalar goýmaly we suwa çümmek sport howuzyna üns bermeli.

(A) açyk futbol meýdançasy

Suwa çümmek sportunyň suwa düşülýän howuzyň üstünde lampalar ýerleşdirmeli däldigini, ýogsam suwda çyralaryň aýna şekili peýda bolup, türgenlere ýeňil päsgelçilik döredip, olaryň pikirine we ýerine ýetirişine täsir etjekdigini bellemelidiris.

Swimming Pool5

Mundan başga-da, suw gurşawynyň özboluşly optiki aýratynlyklary sebäpli basseýn meýdançalarynyň yşyklandyrylyşyna ýalpyldawuk gözegçilik beýleki ýerlerden has kyn we bu aýratyn hem möhümdir.

a) Çyranyň proýeksiýa burçuna gözegçilik edip, suwuň şöhlelenýän şöhlelerine gözegçilik ediň.Umuman aýdanyňda, gimnaziýadaky lampalaryň proýeksiýa burçy 60 ° -dan ýokary däl, basseýndäki lampalaryň proýeksiýa burçy 55 ° -dan ýokary däl, has gowusy 50 ° -dan ýokary däl.Lightagtylygyň ýüze çykýan burçy näçe köp bolsa, şonça-da ýagtylyk suwdan şöhlelenýär.

Swimming Pool15

b) Suwa çümýän türgenler üçin ýalpyldawuk gözegçilik çäreleri.Suwa çümmek boýunça türgenler üçin meýdançanyň aralygy suwa çümmek platformasyndan 2 metr we suwa çümmek sportçysynyň tutuş traýektoriýa meýdançasy bolan suwa çümmek tagtasyndan suwuň üstünden 5 metr aralygy öz içine alýar.Bu giňişlikde meýdança çyralarynyň türgenlere oňaýsyz öwüşgin bermegine ýol berilmeýär.

ç) Kameradaky parlaklygy berk gözegçilikde saklaň.Stillagny, henizem suwuň üstündäki yşyk esasy kameranyň görünýän meýdanynda şöhlelenmeli däldir we lampanyň çykýan çyrasy kesgitlenen kamera gönükdirilmeli däldir.Kesgitlenen kameranyň merkezinde ýerleşýän 50 ° sektory gönüden-göni yşyklandyrmasa has idealdyr.

Swimming Pool13

d) Suwdaky lampalaryň aýna şekili sebäpli dörän şöhläni berk gözegçilikde saklaň.Teleýaýlym ýaýlymyny talap edýän ýüzmek we suwa düşülýän zallar üçin ýaryş zalynda uly ýer bar.Ueeriň yşyklandyryş enjamlary, adatça, 400W-den ýokary metal halid lampalary ulanýarlar.Suwdaky bu lampalaryň aýnasynyň ýagtylygy gaty ýokary.Içinde türgenlerde, eminlerde we kamera tomaşaçylarynda peýda bolsalar, hemmesi oýnuň hiline täsir edip, oýuna tomaşa edip, ýaýlyma täsir eder.Swimming Pool4

Önümler maslahat berilýär