• Basseýn11

  Basseýn11

 • Woleýbol meýdançasy

  Woleýbol meýdançasy

 • stadion-çyra2

  stadion-çyra2

 • basketbol meýdançasynda yşyklandyryjy-1

  basketbol meýdançasynda yşyklandyryjy-1

 • led-port-light-4

  led-port-light-4

 • awtoulag duralgasy-yşyklandyryjy-çözgüt-VKS-yşyklandyryş-131

  awtoulag duralgasy-yşyklandyryjy-çözgüt-VKS-yşyklandyryş-131

 • gurşun-tunel-ýagtylyk-21

  gurşun-tunel-ýagtylyk-21

 • Golf-kurs10

  Golf-kurs10

 • Hokke-Rink-1

  Hokke-Rink-1

Basseýn

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • Basseýn yşyklandyryş lýuks derejeleri, düzgünler we dizaýner gollanmasy

  Täze basseýn gurmak ýa-da bar bolan tehniki hyzmat üçin tapawudy ýok, yşyklandyryş aýrylmaz bölekdir.Basseýn ýa-da suw merkezi üçin laýyk lýuks derejä eýe bolmak möhümdir, sebäbi ýüzüjiler we halas ediji taksi ýokarda ýa-da suw astynda aýdyň görünýär.Howuz ýa-da stadion Olimpiýa oýunlary ýa-da FINA ýüzmek boýunça dünýä çempionaty ýaly professional ýaryşlar üçin niýetlenen bolsa, ýagtylygy kadalaşdyrmak has berk bolardy, sebäbi lýuks derejesi azyndan 750-den 1000 lýuks saklanmalydyr.Bu makala, basseýni nädip ýakmalydygy we düzgünlere laýyk gelýän çyralary nädip saýlamalydygy barada iň soňky gollanma berýär.

 • 1. Dürli ugurlarda basseýn yşyklandyrylyşynyň lýuks (ýagtylygy) derejesi

  Basseýn yşyklandyryş dizaýnynyň ilkinji ädimi, lýuks derejesiniň talaplaryna göz aýlamakdyr.

  Basseýn meýdançalary Lýuks derejeleri
  Hususy ýa-da jemgyýetçilik howzy 200-den 500 lýuks
  Bäsleşik suw merkezi (ýapyk) / Olimpiýa ululygyndaky basseýn 500-den 1200 lýuks
  4K ýaýlym > 2000 lýuks
  Okuw howzy 200-den 400 lýuks
  Tomaşaçylaryň meýdany 150 lýuks
  Otag we hammam çalyşmak 150-den 200 lýuks
  Basseýn geçelgesi 250 lýuks
  Hlor ammary 150 lýuks
  Enjamlary saklamak (ýylylyk nasosy) 100 lýuks
 • Aboveokardaky tablisadan görnüşi ýaly, dynç alyş basseýni üçin IES yşyklandyryş talaby takmynan.500 lýuks, ýagtylyk standarty ýaryş merkezi üçin 1000-den 1200-e çenli lýuks ýokarlanýar.Professional basseýn üçin ýokary lýuks gymmaty talap edilýär, sebäbi ýagty yşyklandyryş ýaýlym we surata düşürmek üçin has gowy şert döredýär.Şeýle hem, basseýni yşyklandyrmagyň bahasynyň has ýokarydygyny aňladýar, sebäbi ýeterlik yşyklandyryş üçin potolokda has köp çyralar gurmaly.

 • Howuz meýdanyndan başga-da, tomaşaçylar üçin ýeterlik ýagtylygy saklamalydyrys.IES düzgünlerine görä, basseýniň tomaşaçylaryň meýdanynyň lýuks derejesi 150 lýuks töweregi.Bu dereje tomaşaçylara oturgyçdaky teksti okamak üçin ýeterlikdir.Mundan başga-da, otag, geçelge we himiki ammar ýaly beýleki ýerleriň lýuks bahasynyň pesdigi syn edilýär.Munuň ýaly lýuks derejeli yşyklandyryş ýüzüjileri ýa-da işgärleri gaharlandyrar.

  Basseýn1

 • 2. Basseýni ýakmak üçin näçe watt yşyklandyryş gerek?

  Yşyklandyryşyň kaşaň derejesine göz aýlandan soň, näçe çyranyň ýa-da güýjüň gerekdigini henizem bilip bilmeris.Mysal hökmünde Olimpiýa ululygyndaky basseýni almak.Howuzyň ululygy 50 x 25 = 1250 inedördül metr bolansoň, 9 zolagy ýakmak üçin bize 1250 inedördül metr x 1000 lýuks = 1,250,000 lýumen gerek bolar.LED çyralarymyzyň yşyklandyryş netijeliligi watt üçin 140 lýumen bolany üçin, basseýn yşyklandyrylyşynyň çak edilýän güýji = 1,250,000 / 140 = 8930 watt.Muňa garamazdan, bu diňe teoretiki gymmatlykdyr.Bize tomaşaçy oturgyjy we basseýniň töweregi üçin goşmaça yşyklandyryş güýji gerek bolar.Kämahal, IES basseýniniň yşyklandyryş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin çyralara 30% -den 50% watt töweregi goşmaly bolarys.

  Basseýn14

 • 3. Basseýn yşyklandyryşyny nädip çalyşmaly?

  Käwagt basseýniň içindäki demir halidini, simap bugyny ýa-da halogen suw çyralaryny çalyşmak isleýäris.Metal halid çyralarynyň ömri pes we uzak ýylylyk wagty ýaly köp çäklendirmeler bar.Metal halid çyralaryny ulanýan bolsaňyz, doly ýagtylyga ýetmek üçin 5-15 minut töweregi wagt gerekdigini duýarsyňyz.Şeýle-de bolsa, LED çalyşandan soň beýle däl.Basseýniňiz çyralary ýakanyňyzdan soň derrew iň ýokary ýagtylyga ýeter.

  Howuz çyralaryny çalyşmak üçin esasy pikirleriň biri, metal halidiň güýjüne ýa-da bar bolan yşyklandyryş enjamlaryňyza deňdir.Mysal üçin, 100 wattlyk LED çyramyz 400W metal halidiň ornuny tutup biler, 400W LED bolsa 1000W MH deňdir.Şuňa meňzeş lýumen we lýuks çykyşy bolan täze yşyklandyryşy ulanmak bilen howuz ýa-da tomaşaçy oturgyjy gaty ýagty ýa-da garaňky bolmaz.Mundan başga-da, energiýa sarp edilişiniň azalmagy howuzyň tonna elektrik energiýasyny tygşytlaýar.

  Basseýn yşyklandyryş enjamyny LED-e gaýtadan ýerleşdirmegiň ýene bir sebäbi, 75% -e çenli energiýa tygşytlamagymyzdyr.Yşyk-diodly indikatorymyzyň ýokary ýagtylygy 140 lm / W bolanlygy sebäpli.Şol bir energiýa sarp edilişinde, LED metal halid, galogen ýa-da adaty yşyklandyryş çözgütlerinden has ýagty çyralar çykarýar.

  Basseýn11

 • 4. Howuz yşyklandyryşynyň reňk temperaturasy we CRI

  Basseýniň içinde yşyklaryň reňki möhümdir, aşakdaky tablisada dürli ssenariýada maslahat berilýän reňk temperaturasy jemlenendir.

  Basseýniň görnüşi Açyk reňk temperaturasynyň talaby CRI Teswirler
  Dynç alyş / köpçülikleýin howuz 4000K 70 Telewizor däl ýaryşlary geçirmek üçin ýüzmek üçin.4000K ýumşak we görmek üçin amatly.Açyk reňk, irden görşümiz ýaly.
  Bäsleşik howzy (telewizor) 5700K > 80
  (R9> 80)
  Olimpiýa oýunlary we FINA çäreleri ýaly halkara ýaryşlary üçin.
  Custöriteleşdirilen programma 7500K > 80 7500K yşyklandyryşdan peýdalanyp, suw tomaşaçylara amatly bolýar.

Önümler maslahat berilýär

 • Basseýniň yşyklandyryş standartlary

  Swimüzmek, suwa çümmek, suw polosy we sinhron suwda ýüzmek üçin yşyklandyryş standartlary

  Baha Funksiýany ulanyň Yşyklandyryş (lx) Yşyklandyryş birmeňzeşligi Lightagtylyk çeşmesi
  Eh Evmin Evmax Uh Uvmin Uvmax Ra Tcp (K)
  U1 U2 U1 U2 U1 U2
  I Okuw we dynç alyş çäreleri 200 - - - 0.3 - - - - ≥65 -
  II Höwesjeň ýaryş, hünär taýýarlygy 300 _ _ 0.3 0,5 _ _ _ _ ≥65 0004000
  III Hünär bäsleşigi 500 _ _ 0.4 0.6 _ _ _ _ ≥65 0004000
  IV Telewizor milli we halkara ýaryşlary ýaýlyma berdi - 1000 750 0,5 0.7 0.4 0.6 0.3 0,5 ≥80 0004000
  V Teleýaýlym esasy, halkara ýaryşlary görkezýär - 1400 1000 0.6 0.8 0,5 0.7 0.3 0,5 ≥80 0004000
  VI HDTV esasy, halkara bäsleşigi ýaýlyma berdi - 2000 1400 0.7 0.8 0.6 0.7 0.4 0.6 ≥90 ≥5500
  - Telewizorda adatdan daşary ýagdaý - 750 - 0,5 0.7 0.3 0,5 - - ≥80 0004000
 • Bellik :

  1. Türgenlere, eminlere, kameralara we tomaşaçylara ýalpyldawuklyk döretmek üçin suwuň ýüzünde şöhlelenýän emeli yşykdan we tebigy yşykdan gaça durmaly.
  2. Diwarlaryň we potoloklaryň şöhlelenmesi degişlilikde 0,4 we 0,6, howuzyň düýbüniň şöhlelenmesi 0,7-den pes bolmaly däldir.
  3. Basseýniň töwereginiň meýdanynyň 2 metr, beýikliginiň 1 metr meýdanynyň ýeterlik yşyklandyrylyşyna göz ýetirmeli.
  4. Açyk meýdançalarda V derejeli Ra we Tcp bahalary VI synp bilen deň bolmaly.

  Basseýn3

 • Swimüzmegiň dik yşyklandyrylyşy (hyzmat bahasy)

  Atyş aralygy 25m 75m 150m
  A görnüşi 400lux 560lux 800lux
 • Umagtylyk gatnaşygy we birmeňzeşligi

  Ortaça: Ewave = 0,5 ~ 2 (Salgy tekizligi üçin)
  Evmin: Evmax ≥0.4 (salgylanma uçary üçin)
  Ehmin: Ehmax ≥0.5 (salgylanma uçary üçin)
  Evmin: Evmax ≥0.3 (Her gözenegiň nokady üçin dört ugur)

 • Bellik:

  1. Diňe açyk meýdanda parlak indeks UGR <50,
  2. Esasy meýdany (PA): 50m x 21m (8 ýüzmek zolagy) ýa-da 50m x 25m (10 ýüzmek zolagy), howuzyň töwereginde 2 metr giňlikde howpsuz ýer.
  3. Jemi bölüniş (TA): 54m x 25m (ýa-da 29m).
  4. Golaýda suwa düşülýän howuz bar, iki ýeriň arasyndaky aralyk 4,5 metr bolmaly.

II Çyra ýakmagyň usuly

Oorapyk suwda ýüzmek we suwa çümmek zallary, adatça, lampalaryň we çyralaryň saklanylmagyny göz öňünde tutýarlar we suwuň üstünde ýörite hyzmat ediş kanaly bolmasa, adatça çyralary we çyralary suwuň üstünde ýerleşdirmeýärler.Teleýaýlym ýaýlymyny talap etmeýän ýerler üçin lampalar köplenç asylan potolokyň, üçegiň aşagynda ýa-da suwuň üstündäki diwarda dargaýar.Teleýaýlym ýaýlymyny talap edýän ýerler üçin lampalar köplenç ýeňil zolakly tertipde, ýagny iki gapdalyndaky howuz kenarlarynda ýerleşýär.Uzyn boýly at ýollary, keseligine at ýollary iki ujundaky howuz kenarlarynyň üstünde ýerleşýär.Mundan başga-da, suwa çümmek platformasy we tramplin bilen emele gelen kölegäni ýok etmek üçin suwa çümmek platformasynyň we trampliniň aşagynda degişli mukdarda lampalar goýmaly we suwa çümmek sport howuzyna üns bermeli.

(A) açyk futbol meýdançasy

Suwa çümmek sportunyň suwa düşülýän howuzyň üstünde çyralar ýerleşdirmeli däldigini, ýogsam suwda yşyklaryň aýna şekili peýda bolup, türgenlere ýeňil päsgelçilik döredip, olaryň pikirine we ýerine ýetirişine täsir etjekdigini bellemelidiris.

Basseýn5

Mundan başga-da, suw gurşawynyň özboluşly optiki aýratynlyklary sebäpli basseýn meýdançalarynyň yşyklandyrylyşyna ýalpyldawuk gözegçilik beýleki ýerlerden has kyn we bu aýratyn hem möhümdir.

a) Çyranyň proýeksiýa burçuna gözegçilik edip, suwuň şöhlelenýän şöhlelerine gözegçilik ediň.Umuman aýdanyňda, gimnaziýadaky lampalaryň proýeksiýa burçy 60 ° -dan ýokary däl, basseýndäki lampalaryň proýeksiýa burçy 55 ° -dan ýokary däl, has gowusy 50 ° -dan ýokary däl.Lightagtylygyň ýüze çykma burçy näçe köp bolsa, şonça-da ýagtylyk suwdan şöhlelenýär.

Basseýn15

b) Suwda çümýän türgenler üçin ýalpyldawuk gözegçilik çäreleri.Suwa çümmek sportçylary üçin meýdançanyň aralygy suwa çümmek platformasyndan 2 metr we suwa çümmek sportçysynyň tutuş traýektoriýa meýdançasy bolan suwa çümmek tagtasyndan suw ýüzüne çenli 5 metr aralygy öz içine alýar.Bu giňişlikde, meýdança çyralarynyň türgenlere oňaýsyz şöhle saçmagyna ýol berilmeýär.

ç) Kameradaky parlaklygy berk gözegçilikde saklaň.Stillagny, henizem suwuň üstündäki ýagtylyk esasy kameranyň meýdanynda şöhlelenmeli däldir we lampadan çykýan yşyk kesgitlenen kamera gönükdirilmeli däldir.Kesgitlenen kamerada ýerleşýän 50 ° sektor meýdanyny göni yşyklandyrmasa has idealdyr.

Basseýn13

d) Suwdaky lampalaryň aýna şekili sebäpli dörän şöhläni berk gözegçilikde saklaň.Teleýaýlym ýaýlymyny talap edýän suwda ýüzmek we suwa çümmek zallary üçin ýaryş zalynda uly ýer bar.Ueeriň yşyklandyryş enjamlary, adatça, 400W-den ýokary metal halid lampalary ulanýarlar.Bu lampalaryň suwdaky aýnasynyň ýagtylygy gaty ýokary.Içinde türgenlerde, eminlerde we kamera tomaşaçylarynda peýda bolsalar, hemmesi oýnuň hiline täsir edip, oýna tomaşa etmek we ýaýlym bermek ýaly öwüşgin döreder.Basseýn4

Önümler maslahat berilýär