Hil barlagy

Kompaniýanyň döredilen gününden başlap, iň oňat hilli, ygtybarly, ygtybarly we sagdyn yşyklandyryş önümlerini üpjün etmek üçin VKS ösüşiniň esasyny goýdy.On ýyldan gowrak wagtyň geçmegi bilen önümlerimiziň hili müşderilerimiz tarapyndan iň ýokary baha berildi we ynam edildi.Diňe önümlerimizi satmak bilen çäklenmän, jemgyýetiň ýagtylygyna paýymyzy hem goşýarys.

Önüm öndürmek prosesinde, yzygiderli temperatura we çyglylyk synag şkaflary, ýokary we pes woltly synag oturgyçlary, syzdyryjy synaglar, ýagtylyk paýlaýjy synaglar, sferalary birleşdirmek, garry stollar we beýleki ösen ýokary hilli barlag standartlarymyz we amallarymyz bar. synag enjamlary, önümiň hiliniň her ädiminiň gözegçilikde saklanmagyny üpjün etmek üçin.

Önümçiligimizi yzarlamak prosesi, esasan, bäş sany ulgam gözden geçiriş prosesine bölünýär: gelýän materiallar we gözleg prosesi, ammarlary kabul etmek we ibermek prosesi, önüm öndürmek prosesi, gowşuryş prosesi we hilini üpjün etmek üçin satuwdan soňky hyzmat prosesi.

质检流程图