• Hokke Rink6

  Hokke Rink6

 • Basseýn

  Basseýn

 • Woleýbol meýdançasy

  Woleýbol meýdançasy

 • Golf meýdançasy10

  Golf meýdançasy10

 • stadion çyrasy

  stadion çyrasy

 • basketbol meýdançasynda yşyklandyryjy-1

  basketbol meýdançasynda yşyklandyryjy-1

 • led-port-light-4

  led-port-light-4

 • awtoulag duralgasy, VKS yşyklandyryş 13

  awtoulag duralgasy, VKS yşyklandyryş 13

 • gurşun-tunel-ýagtylyk-2

  gurşun-tunel-ýagtylyk-2

Hokkeý meýdançasy

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • Stadionyň yşyklandyryş dizaýnynyň yşyklandyryş dizaýny, dürli nukdaýnazardan türgenler, eminler, tomaşaçylar üçin ýeňil, amatly hyzmatyň doly tertibine bil baglamakdyr.Türgenlere bäsdeşlik derejesine doly oýnamak we gowy netijeler döretmek üçin ünsüni jemlemäge mümkinçilik bermek;Emin çalt takyk karar berip biler ýaly;Tomaşaçylar sportuň tehniki oýnuna aňsatlyk bilen baha berip bilerler, saýtda güýçli we joşgunly bäsdeşlik atmosferasyny duýup bilerler we reňkli telewizion ýaýlymyň suratyny düşnükli we reallaşdyryp bilerler.

  Hokke Rink10

 • Buz hokkeý stadionynyň yşyklandyryş dizaýny Yşyklandyryş dizaýny, sportçylaryň, eminleriň we tomaşaçylaryň görüşlerine laýyk hereket edip, ýagtylygyň işine bil baglamakdyr.Türgenlere bäsdeşlik derejesine doly oýnamak we gowy netijeler döretmek üçin ünsüni jemlemäge mümkinçilik bermek;Emin çalt takyk karar berip biler ýaly;Tomaşaçylar sportuň tehniki oýnuna aňsatlyk bilen baha berip bilerler, saýtda güýçli we janly bäsdeşlik atmosferasyny duýup bilerler, şonuň üçin reňkli teleýaýlym ýaýlymynyň suraty düşnükli we ömürlik bolar.

  Hokke Rink2

 • Buz hokkeý meýdançasynyň standart spesifikasiýasy uzynlygy 60 metr, ini 30 metr, Burç ýaýynyň radiusy 8,5 metr, buz hokkeý meýdançasy 1,15 ~ 1,12 metr agaç ýa-da berk araçäk diwaryndan ýasalan plastmassa materiallary bilen gurşalan.Meýdanyň resmi belliklerinden başga ähli buz üstleri we araçäk diwarlary ak bolmaly, awtoulaglaryň ini 1,83 m we beýikligi 1,22 m, maksadyň iň çuň nokady 1 m-den ýa-da 60 m-den pes bolmaly däldir; .

  Hokke Rink4

 • Türgenleriň we tomaşaçylaryň sportçylaryň buzda çalt hereketini yzarlamagy, türgenleriň jikme-jik hereketlerine göz aýlamak üçin buz sporty, esasanam uly gimnaziýada has ýokary yşyklandyryş derejesine eýe bolmalydyr, sebäbi tomaşaçylar uzak aralykdan sport meýdançalary, oýny görmek üçin, esasanam kiçijik hereketiň jikme-jikliklerini anyklamak üçin buz sporty ýokary derejede yşyklandyryşa mätäç.Hereket edýän obýektiň görünmegi, obýektiň ululygyna, tizligine we ýagtylygynyň kontrastyna we fon ýagtylygyna we daşky ýagtylygyna baglydyr.

  Hokke Rink6

 • Çyralaryň we çyralaryň buz sport meýdançasynyň hokkeý zaly aýratynlygy bar, lampalaryň we çyralaryň ýerleşdirilmegi, yşyklandyryşyň hiline aýgytly täsir edýär, stadionyň yşyklandyryjy lampalary we sport meýdançasynyň çyralary birnäçe USER ulanylýar. aşakdakylar: 1) monomerler çyralar we çyralar hokkeý meýdançasynyň üstünde birmeňzeş yşyklandyryjylar monomer deň yşyklandyryjylar;2) Topar birmeňzeş yşyklandyryş tertibi Topar birmeňzeş yşyklandyryş tertibi, birnäçe çyranyň topar emele getirýändigini we buz hokkeý meýdançasynda deň derejede ýerleşdirilendigini aňladýar.

  Hokke Rink3

Önümler maslahat berilýär

 • Sport:((egrelmek), hokkeý yşyklandyryş standartlary                      
  Dereje Sport Yşyklandyryş (lx) Ortaça yşyklandyryş (lx) Çip UGR
  Eh Ewmaý Evsec Gorizontal Dik CRI (Ra) CCT Baha
  U1 U2 U1 U2 (K) GR
  Höwesjeň okuw 150 / / 0.4 0.6 / / 65 4000 <40
  Bäsdeşlik däl, güýmenje çäreleri 300 / / 0.4 0.6 / / 65 4000 <40
  Höwesjeň içerki bäsdeşlik 600 / / 0,5 0.7 / / 65 4000 <40
  Professional içerki bäsdeşlik 1000 / / 0,5 0.7 / / 65 4000 <40
  Telewizor içerki oýunlary görkezýär / 1000 750 0,5 0.7 0.4 0.6 65 4000 <40
  Halkara oýunlar telewizorda görkezilýär / 1500 1000 0.6 0.7 0.4 0.6 65/80 4000 <40
  Definitionokary kesgitleme HDTV ýaýlymy / 2500 2000 0.7 0.8 0.6 0.7 80 4000 <40
  Gyssagly telewizor / 1000 / 0,5 0.7 0.4 0.6 65/80 4000 <40

   

II Çyra ýakmagyň usuly

Bellik: 1. Meýdanda ýalpyldawuklygyň öňüni almak üçin gaty gowy deňlik we ýokary derejeli yşyklandyryş bolmaly.2. Türgenleriň köp hereketleri möhürleýiş plastinkasynyň golaýynda bolup geçýändigi sebäpli, möhürleme plastinkasyndan emele gelen kölege aýrylmaly.Kamera üçin örtük plastinkasynyň ýanynda dik yşyklandyryş üpjün edilmelidir.

Hokke Rink6

(A) açyk futbol meýdançasy

Stadionyň yşyklandyryş dizaýnynyň esasy ýörelgesi: stadionyň yşyklandyrylyşyny dizaýn etmek üçin dizaýner ilki bilen hokkeý stadionynyň yşyklandyryş talaplaryna düşünmeli we özleşdirmeli: yşyklandyryş standarty we yşyklandyryş hili.Soňra yşyklandyryş shemasyny kesgitlemek üçin buz hokkeý meýdançasynyň gurluşyna lampalary we çyralary gurnamagyň beýikligine we ýagdaýyna görä.Buz hokkeý meýdançasynyň giňişlik beýikliginiň çäklendirilmegi sebäpli yşyklandyryş standartyna we yşyklandyryş hiliniň talaplaryna laýyk gelmelidir.Şonuň üçin ýagtylygy paýlaýan, beýiklik derejesine laýyk aralyk we berk ýagtylyk çägi bolan lampalar saýlanmalydyr.

 

 • Hokkeý meýdançasy

  Hokkeý meýdançasy

Çyralaryň gurnama beýikligi 6 metrden az bolanda, floresan lampalar saýlanmalydyr;Çyra gurmagyň beýikligi 6-12 metr bolanda, 250W-den köp bolmadyk metal halid lampalary we çyralary saýlamaly;Çyra gurnamagyň beýikligi 12-18 metr bolanda, 400W-den köp bolmadyk metal halid lampalary we çyralary saýlamaly;Çyra gurnamagyň beýikligi 18 metrden ýokary bolsa, kuwwat 1000W metal halid lampalardan we çyralardan ýokary bolmaly däldir;Buz meýdançasynyň yşyklandyrylyşy 1000W-den köp güýç we giň şöhle çyralaryny ulanmaly däldir.

Hokke Rink8

Önümler maslahat berilýär