• Hockey Rink6

  Hokke Rink6

 • Swimming Pool

  Basseýn

 • Volleyball Court

  Woleýbol meýdançasy

 • Golf Course10

  Golf meýdançasy10

 • led-stadium-light

  stadion çyrasy

 • basketball-field-led-lighting-1

  basketbol meýdançasynda yşyklandyryjy-1

 • led-port-light-4

  led-port-light-4

 • parking lot led lighting solution VKS lighting 13

  awtoulag duralgasy yşyklandyryş çözgüdi VKS 13

 • led-tunnel-light-2

  gurşunly tunel-çyra-2

Hokkeý meýdançasy

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • Stadionyň yşyklandyryş dizaýnynyň yşyklandyryş dizaýny, dürli nukdaýnazardan türgenler, eminler, tomaşaçylar üçin ýagtylygyň, amatly hyzmatyň doly tertibine bil baglamakdyr.Sportçulara bäsdeşlik derejesine doly oýnamak we gowy netijeler döretmek üçin ünsüni jemlemäge mümkinçilik bermek;Emin çalt takyk karar berip biler ýaly;Tomaşaçylar sportuň tehniki oýnuna aňsatlyk bilen baha berip bilerler, saýtda güýçli we joşgunly bäsdeşlik atmosferasyny duýup bilerler we reňkli telewizion ýaýlymyň suratyny düşnükli we reallaşdyryp bilerler.

  Hockey Rink10

 • Buz hokkeý stadionynyň yşyklandyryş dizaýny Yşyklandyryş dizaýny, sportçylaryň, eminleriň we tomaşaçylaryň görüşlerine laýyk hereket edip, ýagtylygyň işine bil baglamakdyr.Sportçulara bäsdeşlik derejesine doly oýnamak we gowy netijeler döretmek üçin ünsüni jemlemäge mümkinçilik bermek;Emin çalt takyk karar berip biler ýaly;Tomaşaçylar sportuň tehniki oýnuna aňsatlyk bilen baha berip bilerler, saýtda güýçli we joşgunly bäsdeşlik atmosferasyny duýarlar, şonuň üçin reňkli telewizion ýaýlymyň suraty düşnükli we ömürlik bolar.

  Hockey Rink2

 • Buz hokkeý meýdançasynyň standart spesifikasiýasy uzynlygy 60 metr, ini 30 metr, Burç ýaýynyň radiusy 8,5 metr, buz hokkeý meýdançasy 1,15 ~ 1,12 metr agaç ýa-da gaty araçäk diwardan ýasalan plastmassa materiallar bilen gurşalan.Meýdanyň resmi belliklerinden başga ähli buz üstleri we araçäk diwarlary ak bolmaly, ýükleriň ini 1,83 m we beýikligi 1,22 m, maksatdaky iň çuň nokat 1 m-den ýa-da 60 m-den pes bolmaly däldir; .

  Hockey Rink4

 • Türgenleriň we tomaşaçylaryň türgenleriň buzda çalt hereketini yzarlamagyny üpjün etmek, türgenleriň jikme-jik hereketlerine tomaşa etmek üçin buz sporty, esasanam uly gimnaziýada has ýokary yşyklandyryş derejesine eýe bolmalydyr, sebäbi tomaşaçylar uzak aralykdan sport meýdançalary, oýny görmek üçin, esasanam kiçijik hereketiň jikme-jikliklerini anyklamak üçin buz sportlary ýokary derejede yşyklandyryşa mätäç.Hereket edýän obýektiň görünmegi, obýektiň ululygyna, tizligine we ýagtylygynyň kontrastyna we fon ýagtylygyna we daşky ýagtylygyna baglydyr.

  Hockey Rink6

 • Meýdanyň yşyklandyryjy hokkeý zaly çyralar we çyralaryň buz sport meýdançasynyň tertibi aýratynlyga eýe, lampalaryň we çyralaryň ýerleşdirilmegi yşyklandyryşyň hiline aýgytly täsir edýär, stadionyň yşyklandyryjy lampalary we sport meýdançasynyň çyralary degişli birnäçe çyrany ulanýar. aşakdakylar: 1) çyralar we çyralar hokkeý meýdançasynyň üstünde monomer deň ýagtylandyryjy monomerler birmeňzeş yşyklandyryjylar;2) Toparlaýyn birmeňzeş yşyklandyryş tertibi Topar birmeňzeş yşyklandyryş tertibi, birnäçe çyranyň topar döredýändigini we buz hokkeý meýdançasynda deň derejede ýerleşdirilendigini aňladýar.

  Hockey Rink3

Önümler maslahat berilýär

 • Sport:(egrelmek), hokkeý yşyklandyryş standartlary                      
  Dereje Sport Umagtylyk (lx) Ortaça yşyklandyryş (lx) Çip UGR
  Eh Ewmaý Evsec Gorizontal Dik CRI (Ra) CCT Baha
  U1 U2 U1 U2 (K) GR
  Höwesjeň okuw 150 / / 0.4 0.6 / / 65 4000 <40
  Bäsdeşlik däl, güýmenje çäreleri 300 / / 0.4 0.6 / / 65 4000 <40
  Höwesjeň içerki bäsdeşlik 600 / / 0.5 0.7 / / 65 4000 <40
  Professional içerki bäsdeşlik 1000 / / 0.5 0.7 / / 65 4000 <40
  Telewizor içerki oýunlary görkezýär / 1000 750 0.5 0.7 0.4 0.6 65 4000 <40
  Halkara oýunlar telewizorda görkezilýär / 1500 1000 0.6 0.7 0.4 0.6 65/80 4000 <40
  HDTV ýaýlymynyň ýokary kesgitlemesi / 2500 2000-nji ýyl 0.7 0.8 0.6 0.7 80 4000 <40
  Gyssagly telewizor / 1000 / 0.5 0.7 0.4 0.6 65/80 4000 <40

   

II Çyra ýakmagyň ýoly

Bellik: 1. Meýdanda ýalpyldawuklygyň öňüni almak üçin meýdanda gaty gowy deňlik we ýokary derejeli yşyklandyryş bolmaly.2. Türgenleriň köp hereketleri möhürleýiş plastinkasynyň golaýynda bolup geçýändigi sebäpli, möhürleme plastinkasyndan emele gelen kölege aýrylmaly.Kamera üçin örtük plastinkasynyň ýanynda dik yşyklandyryş üpjün edilmelidir.

Hockey Rink6

(A) açyk futbol meýdançasy

Stadionyň yşyklandyryş dizaýnynyň esasy ýörelgesi: stadionyň yşyklandyrylyşyny dizaýn etmek üçin dizaýner ilki bilen hokkeý stadionynyň yşyklandyryş talaplaryna düşünmeli we özleşdirmeli: yşyklandyryş standarty we yşyklandyryş hili.Soňra yşyklandyryş shemasyny kesgitlemek üçin buz hokkeý meýdançasynyň gurluşyna lampalary we çyralary gurnamagyň beýikligine we ýagdaýyna görä.Buz hokkeý meýdançasynyň giňişlik beýikliginiň çäklendirilmegi sebäpli yşyklandyryş standartyna-da, yşyklandyryşyň hiline-de laýyk gelmeli.Şonuň üçin ýagtylygyň paýlanyşy, beýiklik derejesine laýyk aralyk we berk ýagtylyk çäkleri bolan lampalar saýlanmalydyr.

 

 • Hokkeý meýdançasy

  Hockey Rink

Çyralaryň gurnama beýikligi 6 metrden pes bolanda, floresan lampalar saýlanmalydyr;Çyrany gurnamagyň beýikligi 6-12 metr bolanda, 250W-den köp bolmadyk metal halid lampalary we çyralary saýlamaly;Çyrany gurmagyň beýikligi 12-18 metr bolanda, 400W-den köp bolmadyk metal halid lampalary we çyralary saýlamaly;Çyrany gurmagyň beýikligi 18 metrden ýokary bolsa, kuwwat 1000W metal halid lampalardan we çyralardan ýokary bolmaly däldir;Buz meýdançasynyň yşyklandyrylyşy 1000W-den köp güýji we giň şöhle çyralaryny ulanmaly däldir.

Hockey Rink8

Önümler maslahat berilýär