Önüm goldawy

Habarlar

 • LED golf yşyklandyrylyşy - Näme bilmeli?

  LED golf yşyklandyrylyşy - Näme bilmeli?

  Gije golf ýeterlik yşyklandyryşy talap edýär, şonuň üçin kurs yşyklandyrylyşyna uly umytlar bar.Golf meýdançalaryna yşyklandyryş talaplary beýleki sport görnüşlerinden tapawutlanýar, şonuň üçin çözülmeli meseleler hem başga.Kurs gaty uly we köp ýarmarka bar.18 fa bar ...
  Koprak oka
 • LED bilim 3-nji bölüm: LED reňk temperaturasy

  LED bilim 3-nji bölüm: LED reňk temperaturasy

  LED tehnologiýasy yzygiderli ösýär, netijede çykdajylaryň yzygiderli azalmagyna we energiýa tygşytlanyşyna we zyňyndylaryň azalmagyna global tendensiýa sebäp bolýar.Müşderiler we taslamalar tarapyndan barha köp LED lampalar kabul edilýär, f ...
  Koprak oka
 • Näme üçin mekdeplerde sport çyralaryny täzelemeli?

  Näme üçin mekdeplerde sport çyralaryny täzelemeli?

  Yşyklandyryş ulgamy okuwçylara mekdepleriň sport zallarynda we meýdançalarynda maşk etmäge mümkinçilik berýär.Gowy işlenip düzülen yşyklandyryş taslamalary okuwçylara desgalary ulananda özlerini rahat we rahat duýmaga kömek edýär.Bu bolsa öz gezeginde sport zalynda, basketbol ýaly sport çärelerinde has gowy çykyş etmäge kömek edýär, ...
  Koprak oka
 • Bilýäňizmi ed Led Gün çyralary hakda bilmeli maglumatlaryňyz

  Bilýäňizmi ed Led Gün çyralary hakda bilmeli maglumatlaryňyz

  Jemgyýetiň we ykdysadyýetiň ösüşi energiýa zerurlyklarynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy.Adamlar indi möhüm mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar: täze energiýa tapmak.Arassalygy, howpsuzlygy we giňligi sebäpli gün energiýasy 21-nji asyrda iň möhüm energiýa çeşmesi hasaplanýar.Şeýle hem ...
  Koprak oka
 • Led Gün köçesiniň çyrasy hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Led Gün köçesiniň çyrasy hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Gün köçeleriniň yşyklandyrylyşy has meşhur bolansoň, jaý eýeleri we kärhanalar aýratyn zerurlyklary üçin iň gowy LED gün köçe çyrasyny gözleýärler.Diňe ekologiýa taýdan arassa bolmak bilen çäklenmän, adaty köçe çyralaryndanam birnäçe artykmaçlygy bar ....
  Koprak oka
 • Köçe yşyklandyrylyşy we jenaýatyň öňüni almak: Durnukly LED köçe çyralary şäherlerimizi we şäherlerimizi has ygtybarly edip biler

  Köçe yşyklandyrylyşy we jenaýatyň öňüni almak: Durnukly LED köçe çyralary şäherlerimizi we şäherlerimizi has ygtybarly edip biler

  Köçe çyralary köplenç pul tygşytlamak üçin öçürilýär, esasanam giç agşam, olary talap etmek üçin garaňky däl wagty.Emma bu jenaýatyň köpelmegine sebäp bolup biler, sebäbi jenaýatçylar jezasyz hereket etmek üçin has erkinligini duýýarlar.Munuň tersine, ýagtylandyrylan ýerler has ygtybarly hasaplanýar ...
  Koprak oka
 • Köçe çyralarynyň näçe yşyklandyryş paýlaýyş görnüşi bar?

  Köçe çyralarynyň näçe yşyklandyryş paýlaýyş görnüşi bar?

  Köçe çyrasy LED, esasan, heläkçiligi azaltmak we howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin şäherdäki we oba ýerlerindäki ýollary yşyklandyrmak üçin ulanylýar.Gündiz ýa-da gijeki şertlerde gowy görünmek esasy talaplaryň biridir.Şeýle hem, awtoulag sürüjilerine ýollarda howpsuz we koordinatly hereket etmäge mümkinçilik döredip biler ...
  Koprak oka
 • LED bilimler 2-nji bölüm: LED-lerde haýsy reňkler bar?

  LED bilimler 2-nji bölüm: LED-lerde haýsy reňkler bar?

  Ak LED Saýlanan LED çyralarynyň önümçilik prosesinde birnäçe tapawut bar.'Bin' diýilýän hromatiki ýerler, BBL çyzygy boýunça keseligine konturdyr.Reňkleriň birmeňzeşligi öndürijiniň nou-hau we hil standartlaryna baglydyr.Has uly saýlaw diýmek ...
  Koprak oka
 • LED bilimler 1-nji bölüm: LED näme we bu näme gowy?

  LED bilimler 1-nji bölüm: LED näme we bu näme gowy?

  LED näme?“LED” - “LIGHT EMITTING DIODE” -iň gysgaça ady, elektrik togunyň akymy bilen monohromatiki ýagtylygy çykarýan komponent.Yşyk-diodly indikatorlar, iň gowy netijelere ýetmek we döredijilik yşyklandyryş çözgütlerini ösdürmek üçin ...
  Koprak oka
 • Näme üçin LED retrofit gerek?

  Näme üçin LED retrofit gerek?

  LED yşyklar, yşyklandyryş programmalarynyň giň spektri boýunça adaty yşyklandyryş tehnologiýasynyň ornuny tutýar.Içki yşyklandyryş, daşarky yşyklandyryş we mehaniki goşundylarda kiçi yşyklandyryş üçin peýdalydyr.Desganyňyzy täzeden üýtgetmek, täze bir zat goşýandygyňyzy aňladýar (meselem, tehnologiýa ...
  Koprak oka
 • Tennis meýdançasy üçin dogry ýagtylygy saýlamak

  Tennis meýdançasy üçin dogry ýagtylygy saýlamak

  Islendik sportdan doly lezzet almak üçin onuň yşyklandyryş talaplaryna laýyk gelmelisiňiz.Bagtymyza, saýlamagyňyz üçin meýdan yşyklandyryş ulgamlarynyň dürli görnüşleri bar.Tennis kortynyň yşyklandyrylyşy, durmuşdaky köp zat ýaly, ulanyş görnüşine we şahsy isleglerine baglylykda düýpgöter üýtgeýär.Sebäbi ...
  Koprak oka
 • Futbol stadionynyň yşyk çyralarynyň aýratynlyklary näme?

  Futbol stadionynyň yşyk çyralarynyň aýratynlyklary näme?

  Futbol stadionyny yşyklandyrmagyň iň möhüm maksady, oýun meýdançasyny yşyklandyrmak, metbugata ýokary hilli sanly wideo signalyny bermek we oýunçylara we eminlere ýakymsyz öwüşgin döretmezlik, ýagtylyga dökülen tomaşaçylara ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2