• Basketbol meýdançasy

  Basketbol meýdançasy

 • Woleýbol meýdançasy

  Woleýbol meýdançasy

 • Futbol stadiony

  Futbol stadiony

 • Hokkeý meýdançasy

  Hokkeý meýdançasy

 • Basseýn

  Basseýn

 • Golf meýdançasy

  Golf meýdançasy

 • Konteýner porty

  Konteýner porty

 • Awtoulaglar üçin duralga

  Awtoulaglar üçin duralga

 • Tunel

  Tunel

Basketbol meýdançasy

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • Basketbol meýdançasynyň yşyklandyryş ýörelgeleri

   

  Stadionyň yşyklandyrylyşy stadion dizaýnynyň möhüm bölegi we birneme çylşyrymly.Diňe sportçylaryň oýnamak we tomaşaçylaryň tomaşa etmek talaplaryna laýyk gelmeli däl, eýsem yşyklandyryş, yşyklandyryş, yşyklandyryş birmeňzeşligi we ş.m. reňk temperaturasynda film we göni ýaýlymda surata düşürmek talaplaryna laýyk gelmelidir. Bu talap has ýokary türgenleriň we tomaşaçylaryňky.Mundan başga-da, yşyklandyryş enjamlary stadionyň umumy meýilnamalaşdyrylyşyna, stendleriň gurluş görnüşine laýyk gelýän görnüşde goýulmalydyr.Hususan-da, yşyklandyryş enjamlaryna hyzmat etmek binagärlik dizaýny bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Giňişleýin garamak.Döwrebap sport Yangaň, ýokary ýagtylykly (takmynan 80-100lm / W, ýokary reňk görkeziji, 5000-6000K aralygyndaky reňk temperaturasy) 2000W metal halid çyrasynyň köp bölegi ýagtylyk çeşmesi hökmünde ýokary güýçli metal halid lampasyny ulanýar. Açyk yşyklandyryş üçin ýokary kesgitli reňkli telewizoryň (HDTV) talaplaryny kanagatlandyrmak üçin. - IP65 çenli güýçli yşyk çyralaryny goramak derejesi.

  sahypa-5

 • Lightagtylyk çeşmesini saýlamak.

   

  I. Stadionyň beýikliginde oturdylan lampalar, ýagtylyk çeşmesini metal halid lampalary ulanmaly.B. Üçek pes, ýapyk stadionyň meýdany, göni floresan lampalary we pes güýçli metal halid lampalaryny ulanmak ýerliklidir.Üç.Halörite ýerlerde ýagtylyk çeşmesi halogen lampalar ulanylyp bilner.IV.Lightagtylyk çeşmesiniň güýji oýun meýdançasynyň ululygyna, gurnama ýerine we beýikligine uýgunlaşdyrylmalydyr.Açyk stadionlar ýokary güýçli we orta güýçli metal halid lampalary üçin amatly, ýagtylyk çeşmesiniň üznüksiz ýa-da çalt işlemegini üpjün etmeli.V. Lightagtylyk çeşmesi laýyk reňk temperaturasyna, reňkleriň gowy görkezilmegine, ýokary ýagtylyk netijeliligine, uzak ömrüne we durnukly ýanmagyna we fotoelektrik aýratynlyklaryna eýe bolmalydyr.VI.Lightagtylyk çeşmesiniň we goýmanyň degişli reňk temperaturasy aşakdaky tablisa laýyklykda kesgitlenip bilner.

  sahypa-6

 • TheRbeýikColorTemperaturasyLightSBiziň weAýalbarmak

   

  CCTK Açyk reňk Stadion programmalary
  <3300 Armyly yşyk Kiçi okuw meýdançalary, bäsdeşlik däl saýtlar
  3300 ~ 5300 Orta ýagtylyk Okuw ýeri, ýaryş ýeri
  > 5300 Sowuk yşyk

   

  2. Çyralary saýlamak

   

  I. Çyralaryň we esbaplaryň howpsuzlyk öndürijiligi degişli ülňüleriň düzgünlerine doly laýyk gelmelidir.

   

  II.Çyranyň elektrik togunyň gorag derejesi aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir.

  Demir gabykly toprakly I lampalar we çyralar ýa-da II synp lampalar we çyralar bilen saýlanmaly.

  Elektrik togunyň III synp lampalarynyň we çyralarynyň öňüni almak üçin basseýnler we şuňa meňzeş ýerler ulanylmaly.

   

  III.Çyraçylygyň netijeliligi aşakdaky tablisanyň düzgünlerinden pes bolmaly däldir.

 • ÇyraEýetmezçilik%

   

  Intensokary güýçli gaz çykaryjy lampalar we çyralar 65
  Gril görnüşli floresan lampalar we çyralar 60
  Aç-açan gorag örtügi floresan lampalar we çyralar 65

  sahypa-7

  IV.Çyralaryň dürli ýagtylyk paýlaýyş görnüşleri bolmaly, stadionyň yşyklandyryjy lampalary we çyralary aşakdaky tablisa görä toparlara bölünip bilner.

 • Suw çyrasynyň armaturasynyň klassifikasiýasy

   

  Şöhle burç klassifikasiýasy Şöhle dartyş aralygy (°)
  Dar şöhle burçy 10 ~ 45
  Orta şöhle burçy 46 ~ 100
  Giň şöhle burçy 100 ~ 160

   

  Bellik:

  Şöhläniň paýlanyş aralygy 1/10 dartyş burç klassifikasiýasynyň iň ýokary ýagtylyk intensiwligi.

  (1) Yşyklandyryş paýlanyşy lampalar we çyralaryň beýikligi, ýerleşýän ýeri we yşyklandyryş talaplary bilen gurulmalydyr.Açyk stadionlarda dar we orta şöhle çyralary we çyralar, ýapyk stadionlar orta we giň şöhle çyralaryny we çyralary ulanmalydyr.

  (2) çyraçylarda ýalpyldawuk çäreler bolmaly.

  (3) lampalar we esbaplar daşky gurşawy ulanmagyň talaplaryna laýyk gelmelidir, lampalar ýokary güýçli bolmaly, poslama garşy, lampalar we elektrik enjamlary ýylylyk çydamly derejäniň talaplaryna laýyk gelmelidir.

  (4) metal halid lampalary açyk lampalar ulanmaly däl.Çyra gabygyny goramagyň derejesi IP55-den pes bolmaly däldir, saklamak aňsat däl ýa-da jaýlary goramagyň çynlakaý hapalanmagy IP65-den pes bolmaly däldir.

  (5) Çyra, tehniki hyzmat wagtynda maksat burçunyň üýtgemezligini üpjün etmek üçin açylmalydyr.

  (6) airokary howa lampalarynda we çyralarda oturdylan ýeňil agram, kiçi göwrümli we kiçi önümleriň ýel ýük koeffisiýenti bolmaly.

  (7) Çyraçy burçy sazlaýjy görkeziji enjam bilen gelmeli ýa-da ýoldaş bolmaly.Luminaire gulplaýyş enjamy, ulanyş şertlerinde iň ýokary ýel ýüküne garşy durmagy başarmalydyr.

  (8) Çyraçy we onuň esbaplary ýykylmagyna garşy çäreleri görmelidir.

  sahypa-8

 • 3. Çyra esbaplaryny saýlamak

   

  I. Saýlanan yşyklandyryş enjamlary lampalar bolmaly we çyralar häzirki milli ülňüleriň degişli düzgünlerine laýyk gelmelidir.

  II.Yşyklandyryş ýeriniň daşky gurşaw talaplaryna laýyklykda aşakdaky lampalar we çyralar.

  III.Poslaýjy gazyň ýa-da bugyň ýerine, poslama garşy ýapyk lampalary we çyralary ulanmak ýerliklidir.

  IV.Wibrasiýada lampalaryň we çyralaryň yrgyldy ýerleri titremä garşy, dökülmä garşy çäreler bolmaly.

  V. Ultramelewşe şöhleleriniň öňüni almak zerurlygy sebäpli ultramelewşe lampalary we çyralary izolirlemek ýa-da odun çyrasy ýok.Alty.Combangyjy materiallaryň, lampalaryň we çyralaryň gönüden-göni oturdylan “F” belgisi bolmaly

 • Milli sport federasiýasynyň (GAISF) basketbolda we woleýbolda yşyklandyryş üçin standart bahalar

   

  Sport görnüşi

  Eh

  Evmai

  EVaux

  Gorizontal yşyklandyryş birmeňzeşligi

  Dik yşyklandyryş birmeňzeşligi

  Ra

  Tk(K)

  U1 U2 U1 U2

  Höwesjeň derejesi

  Bedenterbiýe

  150

  -

  -

  0.4

  0.6

  -

  -

  20

  4000

  Bäsdeşlik däl, dynç alyş

  300

  -

  -

  0.4

  0.6

  -

  -

  65

  4000

  Içerki bäsdeşlik

  600

  -

  -

  0,5

  0.7

  -

  -

  65

  4000

  Hünär derejesi

  Bedenterbiýe

  300

  -

  -

  0.4

  0.6

  -

  -

  65

  4000

  Içerki bäsdeşlik

  750

  -

  -

  0,5

  0.7

  -

  -

  65

  4000

  Içerki oýunlar telewizor arkaly görkezilýär

  -

  750

  500

  0,5

  0.7

  0.3

  0,5

  65

  4000

  Teleýaýlymda görkezilýän halkara oýunlar

  -

  1000

  750

  0.6

  0.7

  0.4

  0.6

  6580 has gowy

  4000

  Defokary kesgitleme HDTV ýaýlymy

  -

  2000

  1500

  0.7

  0.8

  0.6

  0.7

  80

  4000

  Telewizor gyssagly

   

  750

  -

  0,5

  0.7

  0.3

  0,5

  6580 has gowy

  4000

  Bellik:

  1. Bäsleşigiň geçiriljek ýeri: basketbol 19m * 32m (PPA: 15m * 28m);woleýbol 13m * 22m (PPA: 9m * 18m).

  2. Kameranyň iň gowy ýerleşýän ýeri: esasy kamera oýun meýdançasynyň dik okunda uzyn okunda, adaty beýikligi 4 ~ 5m;kömekçi kameralar aşaky setiriň arka tarapynda, gapdalynda ýerleşýär.

  3. 2m * 2m gözenegi hasaplaň.

  4. Ölçeg paneli (iň gowusy) 2m * 2m, iň ýokarysy 4m.

  5. Oýunçylar wagtal-wagtal ýokaryk seredip durkalar, üçek bilen yşyklandyryşyň arasyndaky meňzeşlikden gaça durmaly.

  6. Halkara höwesjeň basketbol federasiýasy (FIBA), umumy meýdany 40m * 25m bolan telewizion halkara oýunlaryny geçirýän täze sport desgalary üçin.Arenanyň adaty dik yşyklandyryş talaplary 1500lx-den pes bolmaly däldir.Oýunçylaryň we tomaşaçylaryň yşyklarynyň yşyk bolmazlygy üçin yşyklandyryş (potolon ýalpyldawuk bolanda) düzülmelidir.

  7. FVB tarapyndan talap edilýän oýun meýdançasynyň ululygy 19m * 34m (PPA: 9m * 18m), esasy kameranyň ugrunda iň pes dik yşyklandyryş 1500lx hasaplanýar.

  sahypa-9 

II Çyra ýakmagyň usuly

Durmuşa geçirmek

önüm-img2

 

III bölüm.Mawy top stadionynyň yşyklandyryş enjamlaryny oturtmak we işe girizmek

 

1. Gök top stadionynyň yşyklandyrylyşy

I. Mawy gümmezli yşyklandyryş aşakdaky görnüşde tertipleşdirilmelidir:

1. Göni yşyklandyryş guraly

(1) Iň ýokarky tertip Çyra meýdançanyň üstünde, şöhlesi meýdan tekizligine perpendikulýar ýerleşdirildi.

(2) meýdanyň iki gapdalynda iki gapdal çyzgy çyralary ýerleşdirilen, şöhle meýdan tekizliginiň ýerleşişine perpendikulýar däl.

(3) Garyşyk tertip Topokarky tertip we iki tarapyň tertibi.

(A) açyk futbol meýdançasy

 

 

 • .Surat: 6-3-2-1

  .Surat: 6-3-2-1
 • (2).Çyranyň iki gapdalynda ýokary dik yşyklandyryş talaplaryna we stadionyň telewizion ýaýlym talaplaryna laýyk gelýän at ýolunda ýerleşdirilen asimmetrik ýagtylyk paýlaýjy lampalar we çyralar ulanylmaly.Mata çyralarynyň, çyralaryň we çyralaryň iki tarapy 65 gradusdan ýokary bolmaly däldir.Surat 6.3.2-3,

  (2).Çyranyň iki gapdalynda ýokary dik yşyklandyryş talaplaryna we stadionyň telewizion ýaýlym talaplaryna laýyk gelýän at ýolunda ýerleşdirilen asimmetrik ýagtylyk paýlaýjy lampalar we çyralar ulanylmaly.Mata çyralarynyň, çyralaryň we çyralaryň iki tarapy 65 gradusdan ýokary bolmaly däldir.Surat 6.3.2-3,
 • (3) Garyşyk tertip, uly toplumlaýyn stadion üçin amatly lampalaryň we çyralaryň dürli ýagtylyk paýlaýyş görnüşini ulanmak ýerliklidir.Çyralaryň we çyralaryň ýerleşişi ýokarky tertibi we iki tarapy görýär.

  (3) Garyşyk tertip, uly toplumlaýyn stadion üçin amatly lampalaryň we çyralaryň dürli ýagtylyk paýlaýyş görnüşini ulanmak ýerliklidir.Çyralaryň we çyralaryň ýerleşişi ýokarky tertibi we iki tarapy görýär.
 • . has berk we stadionyň telewizion ýaýlym talaplary ýok, çyralary we çyralary asmak we binanyň gurluşyny gurmak üçin ulanylmaýar.Surat 6.3.2-5

  . has berk we stadionyň telewizion ýaýlym talaplary ýok, çyralary we çyralary asmak we binanyň gurluşyny gurmak üçin ulanylmaýar.Surat 6.3.2-5

Gök gümmez yşyklandyryş tertibi aşakdaky düzgünlere laýyk gelmelidir.

 

Kategoriýa Çyra tertibi
Basketbol 1. Kortuň iki gapdalynda mata görnüşi bilen ýerleşdirilmeli we oýun meýdançasynyň ujundan 1 metr uzaklykda bolmaly.2. Çyralary oturtmak 12 metrden pes bolmaly däldir.3. Meýdanyň üstündäki 4 metr diametrli tegelegiň merkezi hökmünde gök guty çyralar bilen ýerleşdirilmeli däldir.4. Mümkin boldugyça 65 gradusdan aşak burçly çyralar we çyralar.5. Öň tarapyndaky gök kortlar çyralary göni korpus bilen tertipläp bilmeýär.

III.Açyk gök şar meýdançasy

 

(A) açyk gök şar korty çyra ýakmak üçin aşakdaky usuly ulanmalydyr

1. Çyra we ýeňil polýuslaryň ýa-da gurluşyk meýdançasynyň iki tarapy, üznüksiz ýeňil guşak ýa-da oýun meýdançasynyň iki gapdalynda jemlenen konsentrirlenen görnüşler görnüşinde.

2. Çyra meýdançalarynyň dört burçy we oýun meýdançasynyň dört burçunda ýerleşdirilen konsentrirlenen görnüş we ýeňil polýuslaryň utgaşmasy.

3 garyşyk tertipnama Aranjemanyň iki tarapynyň we dört burçunyň utgaşmasy.

 

(B) açyk gök kazyýet yşyklandyryş tertibi aşakdaky düzgünlere laýyk bolmalydyr

1, hiç bir teleýaýlym ýaýlymy polýusyň iki tarapyndaky meýdançany ulanmak ýerlikli däl.

2, meýdan yşyklandyryşynyň iki tarapyny ulanyp, yşyklandyryş top çarçuwasynyň ortasynda aşaky çyzyk boýunça 20 dereje tertipleşdirilmeli däldir, polýusyň aşagy bilen meýdan araçägi 1 metrden az bolmaly däldir, lampalaryň beýikligi lampalardan meýdanyň merkezi hataryna dik çyzyk bilen laýyk bolmaly we meýdan tekizliginiň arasyndaky burç 25 gradusdan pes bolmaly däldir.

3. Islendik yşyklandyryş usuly, yşyk polýusynyň tertibi tomaşaçylaryň görüş çyzygynyň öňüni almaly däldir.

4. Sahypanyň iki tarapy hem birmeňzeş yşyklandyryşy üpjün etmek üçin simmetrik yşyklandyryş tertibi bolmaly.

5. Oýun meýdançasynyň yşyklandyrylyşynyň beýikligi 12 metrden, okuw meýdançasynyň yşyklandyryş beýikligi 8 metrden pes bolmaly däldir.

img-1 

IV bölüm.Yşyklandyryş paýlanyşy

 

1. Düzgünnamalary ýerine ýetirmekde häzirki milli “Sport gurluşyk dizaýn kody” JGJ31 standartyna laýyklykda yşyklandyryş derejesi we elektrik üpjünçiligi programmasy.

 

2. Gyssagly ewakuasiýa yşyklandyryş güýji ätiýaçlyk generator enjamlarynyň elektrik üpjünçiligi bolmaly.

 

3. Naprýatageeniýeniň gyşarmagy ýa-da üýtgemeleri yşyklandyryş hiliniň ýagtylyk çeşmesiniň ömrüni kepillendirip bilmese, tehniki we ykdysady amatly şertlerde awtomatiki naprýa regeniýe sazlaýjy güýç transformatory, sazlaýjy ýa-da ýörite transformator elektrik üpjünçiligi bilen ulanylyp bilner.

 

4. Reaktiw elektrik öwezini dolmak üçin gaz goýlan elektrik üpjünçiligi merkezden daşlaşdyrylmaly.Kompensasiýadan soň güýç faktory 0,9-dan pes bolmaly däldir.

 

5. Üç fazaly yşyklandyryş liniýalarynyň we faza ýüküniň paýlanyşy deňagramly bolmaly, iň ýokary faza ýük akymy ortaça üç fazaly ýüküň 115% -inden geçmeli däldir, iň az faza ýük akymy ortaça 85% -den az bolmaly däldir; üç fazaly ýük.

 

6. Yşyklandyryş şahasynyň zynjyrynda üç fazaly şaha zynjyryny goramak üçin üç fazaly pes woltly birikdirijini ulanmaly däl.

 

7. Gaz çykaryjy lampanyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin, triggerden ýagtylyk çeşmesine çenli çyzygyň uzynlygy önümde görkezilen rugsat bahasyndan ýokary bolmaly däldir.

 

8. Yşyklandyryş ýeriniň has uly meýdany, çyzygyň dürli fazalarynda dürli lampalaryň we çyralaryň şol bir yşyklandyryş meýdanynda şöhlelendirmek ýerliklidir.

 

9, tomaşaçylar, oýun meýdançasynyň yşyklandyrylyşy, ýerinde tehniki hyzmat etmegiň şertleri bolanda, her çyrada aýratyn gorag gurmak ýerliklidir.

img-1 (1)