• Basketball Court

  Basketbol meýdançasy

 • Volleyball Court

  Woleýbol meýdançasy

 • Football Stadium

  Futbol stadiony

 • Hockey Rink

  Hokkeý meýdançasy

 • Swimming Pool

  Basseýn

 • Golf Course

  Golf meýdançasy

 • Container Port

  Konteýner porty

 • Parking Lot

  Awtoulaglar üçin duralga

 • Tunnel

  Tunel

Basketbol meýdançasy

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • Basketbol meýdançasynyň yşyklandyryş ýörelgeleri

   

  Stadionyň yşyklandyrylyşy stadion dizaýnynyň möhüm bölegi bolup, birneme çylşyrymly.Diňe sportçylaryň oýnamak we tomaşaçylaryň tomaşa etmek talaplaryna laýyk gelmän, yşyklandyryşyň, yşyklandyryşyň, yşyklandyryşyň birmeňzeşligi we ş.m. reňk temperaturasynda filmleriň we göni ýaýlymda surata düşürmegiň talaplaryna laýyk gelmelidir. Bu talap has ýokarydyr türgenleriň we tomaşaçylaryňky.Mundan başga-da, yşyklandyryş enjamlary stadionyň umumy meýilnamalaşdyrylyşyna, stendleriň gurluş görnüşine gabat gelýän görnüşde goýulmalydyr.Hususan-da, yşyklandyryş enjamlaryna hyzmat etmek binagärlik dizaýny bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Giňişleýin garamak.Döwrebap sport Yangaň, ýokary ýagtylykly (takmynan 80-100lm / W, ýokary reňkli öwüşginli, 5000-6000K aralygyndaky reňk temperaturasy) 2000W metal halid çyrasynyň aglaba köplügi, ýagtylyk çeşmesi hökmünde ýokary güýçli metal halid lampasyny ulanýar. Açyk yşyklandyryş üçin ýokary kesgitli reňkli telewizoryň (HDTV) talaplaryny kanagatlandyrmak üçin umumy ýagtylyk çeşmesiniň ömri 3000 sagatdan gowrak, çyranyň netijeliligi 80% -e ýetip biler, lampalar we çyralar tozan geçirmeýän suw geçirmeýän IP55-den pes däl, häzirki umumy ýokary - IP65 çenli güýçli yşyk çyralaryny goramak derejesi.

  page-5

 • Lightagtylyk çeşmesini saýlamak.

   

  I. Stadionyň beýikliginde oturdylan lampalar, ýagtylyk çeşmesini metal halid lampalary ulanmaly.B. Üçek pes, ýapyk ýapyk stadionyň meýdany, göni floresan lampalary we pes güýçli metal halid lampalaryny ulanmak ýerliklidir.Üç.Halörite ýerlerde ýagtylyk çeşmesini halogen lampalar ulanyp bolýar.IV.Lightagtylyk çeşmesiniň güýji oýun meýdançasynyň ululygyna, gurnama ýerine we beýikligine uýgunlaşdyrylmalydyr.Açyk stadionlar ýokary güýçli we orta güýçli metal halid lampalary üçin amatly, ýagtylyk çeşmesiniň üznüksiz işlemegini ýa-da çalt başlamagyny üpjün etmeli.V. Lightagtylyk çeşmesine laýyk reňk temperaturasy, oňat reňk öwüşgini, ýokary ýagtylyk netijeliligi, uzak ömri we durnukly ýanmagy we fotoelektrik aýratynlyklary bolmaly.VI.Lightagtylyk çeşmesiniň we goýmanyň degişli reňk temperaturasy aşakdaky tablisa laýyklykda kesgitlenip bilner.

  page-6

 • TheRelewantColorTemperaturasyLightSBiziň weAýalbarmak

   

  CCTK Açyk reňk Stadion programmalary
  <3300 Armyly yşyk Kiçijik okuw meýdançalary, bäsdeşlik däl saýtlar
  3300 ~ 5300 Orta ýagtylyk Okuw ýeri, ýaryş ýeri
  > 5300 Sowuk yşyk

   

  2. Çyralary saýlamak

   

  I. Çyralaryň we esbaplaryň howpsuzlyk öndürijiligi degişli ülňüleriň düzgünlerine doly laýyk gelmelidir.

   

  II.Çyraçylygyň elektrik togunyň gorag derejesi aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir.

  Demir gabykly toprakly I synp çyralary we çyralar ýa-da II synp lampalary we çyralar bilen saýlanmaly.

  Elektrik togunyň III çyralarynyň we çyralarynyň öňüni almak üçin basseýnler we şuňa meňzeş ýerler ulanylmaly.

   

  III.Çyraçylygyň netijeliligi aşakdaky tablisanyň düzgünlerinden pes bolmaly däldir.

 • ÇyraEýetmezçilik%

   

  Intensokary güýçli gaz çykaryjy lampalar we çyralar 65
  Gril görnüşli floresan lampalar we çyralar 60
  Aç-açan gorag örtügi floresan lampalar we çyralar 65

  page-7

  IV.Çyralaryň dürli ýagtylyk paýlaýyş görnüşleri bolmaly, stadionyň yşyklandyryjy lampalary we çyralary aşakdaky tablisa görä toparlara bölünip bilner.

 • Suw joşmasynyň yşyklandyryş klassifikasiýasy

   

  Beam burç klassifikasiýasy Şöhle dartyş aralygy (°)
  Dar şöhle burçy 10 ~ 45
  Orta şöhle burçy 46 ~ 100
  Giň şöhle burçy 100 ~ 160

   

  Bellik:

  Şöhläniň paýlanyş diapazonyna görä dartyş burç klassifikasiýasynyň iň ýokary ýagtylyk intensiwligi 1/10.

  (1) Çyralaryň we çyralaryň beýikligi, ýerleşýän ýeri we yşyklandyryş talaplary bilen yşyklandyryş paýlanyşy bolmaly.Açyk stadionlarda dar we orta şöhle çyralary we çyralar, ýapyk stadionlar orta we giň şöhle çyralaryny we çyralary ulanmalydyr.

  (2) çyraçylarda ýalpyldawuk çäreler bolmaly.

  .

  (4) metal halid lampalary açyk lampalar ulanmaly däl.Çyranyň gabygyny goramagyň derejesi IP55-den pes bolmaly däldir, jaýy goramak aňsat däl ýa-da jaýlaryň gorag derejesiniň çynlakaý hapalanmagy IP65-den pes bolmaly däldir.

  (5) Çyra, tehniki hyzmat wagtynda maksat burçunyň üýtgemezligini üpjün etmek üçin açylmalydyr.

  (6) airokary howa lampalaryna we çyralaryna oturdylan ýeňil agram, kiçi göwrümli we ownuk önümleriň ýel ýük koeffisiýenti bolmaly.

  (7) Çyraçy burç sazlaýjy görkeziji enjam bilen gelmeli ýa-da ýoldaş bolmaly.“Luminaire” gulplaýyş enjamy, ulanyş şertlerinde iň ýokary ýel ýüküne çydap bilmelidir.

  (8) Çyraçy we onuň esbaplary ýykylmaga garşy çäreleri görmelidir.

  page-8

 • 3. Çyra esbaplaryny saýlamak

   

  I. Saýlanan yşyklandyryş enjamlary lampalar bolmaly we çyralar häzirki milli ülňüleriň degişli düzgünlerine laýyk gelmelidir.

  II.Yşyklandyryş ýeriniň daşky gurşaw talaplaryna laýyklykda aşakdaky lampalar we çyralar.

  III.Poslaýjy gazyň ýa-da bugyň ýerine poslama garşy ýapyk lampalary we çyralary ulanmak ýerliklidir.

  IV.Wibrasiýada çyralaryň we çyralaryň yrgyldy ýerleri titremä garşy, dökülmä garşy çäreler bolmaly.

  V. Ultramelewşe şöhleleriniň öňüni almak zerurlygy sebäpli ultramelewşe lampalary we çyralary izolirlemek ýa-da odun çyrasy ýok.Alty.Combangyjy materiallaryň, lampalaryň we çyralaryň gönüden-göni “F” belgisi bilen bellik edilmelidir

 • Milli sport federasiýasynyň (GAISF) basketbolda we woleýbolda yşyklandyryş üçin standart bahalar

   

  Sport görnüşi

  Eh

  Evmai

  Eweux

  Gorizontal yşyklandyryş birmeňzeşligi

  Dik yşyklandyryş birmeňzeşligi

  Ra

  Tk(K)

  U1 U2 U1 U2

  Höwesjeň derejesi

  Bedenterbiýe

  150

  -

  -

  0.4

  0.6

  -

  -

  20

  4000

  Bäsdeşlik däl, dynç alyş

  300

  -

  -

  0.4

  0.6

  -

  -

  65

  4000

  Içerki bäsdeşlik

  600

  -

  -

  0.5

  0.7

  -

  -

  65

  4000

  Hünär derejesi

  Bedenterbiýe

  300

  -

  -

  0.4

  0.6

  -

  -

  65

  4000

  Içerki bäsdeşlik

  750

  -

  -

  0.5

  0.7

  -

  -

  65

  4000

  Içerki oýunlar telewizorda görkezilýär

  -

  750

  500

  0.5

  0.7

  0.3

  0.5

  65

  4000

  Teleýaýlymda görkezilýän halkara oýunlar

  -

  1000

  750

  0.6

  0.7

  0.4

  0.6

  6580 has gowy

  4000

  Defokary kesgitleme HDTV ýaýlymy

  -

  2000-nji ýyl

  1500

  0.7

  0.8

  0.6

  0.7

  80

  4000

  Telewizor gyssagly

   

  750

  -

  0.5

  0.7

  0.3

  0.5

  6580 has gowy

  4000

  Bellik:

  1. Bäsleşigiň geçiriljek ýeri: basketbol 19m * 32m (PPA: 15m * 28m);woleýbol 13m * 22m (PPA: 9m * 18m).

  2. Kameranyň iň gowy ýerleşýän ýeri: esasy kamera dik meýdançada oýun meýdançasynyň uzyn okunda, adaty beýikligi 4 ~ 5m;kömekçi kameralar aşaky setiriň arka tarapynda, gapdalynda ýerleşýär.

  3. 2m * 2m gözenegi hasaplaň.

  4. Ölçeg paneli (iň gowusy) 2m * 2m, iň ýokarysy 4m.

  5. Oýunçylar wagtal-wagtal ýokaryk seredip durkalar, üçek bilen yşyklandyryşyň arasyndaky meňzeşlikden gaça durmaly.

  6. Halkara höwesjeň basketbol federasiýasy (FIBA), umumy meýdany 40m * 25m bolan telewizion halkara oýunlaryny geçirýän täze sport desgalary üçin şert döredýär.Arenanyň adaty dik yşyklandyryş talaplary 1500lx-den pes däldir.Oýunçylaryň we tomaşaçylaryň yşyklarynyň yşyk bolmazlygy üçin yşyklandyryş (potolok ýalpyldawuk bolanda) tertipleşdirilmelidir.

  7. FVB tarapyndan talap edilýän oýun meýdançasynyň ululygy 19m * 34m (PPA: 9m * 18m), esasy kameranyň ugrunda iň pes dik yşyklandyryş 1500lx hasaplanýar.

  page-9 

II Çyra ýakmagyň ýoly

Durmuşa geçirmek

product-img2

 

III bölüm.Mawy top stadionynyň yşyklandyryş enjamlaryny oturtmak we işe girizmek

 

1. Gök top stadionynyň yşyklandyrylyşy

I. oorapyk gök gümmezli yşyklandyryş aşakdaky görnüşde tertipleşdirilmelidir:

1. Göni yşyklandyryş guraly

(1) Iň ýokarky tertip Çyra meýdançanyň üstünde, şöhlesi meýdan tekizligine perpendikulýar ýerleşýär.

(2) meýdanyň iki gapdalynda iki gapdal çyzgy çyralary ýerleşdirilen, şöhle meýdan tekizliginiň ýerleşişine perpendikulýar däl.

(3) Garyşyk tertip, ýokarky tertip we iki tarapyň tertibi.

(A) açyk futbol meýdançasy

 

 

 • .Surat: 6-3-2-1

  (1) The top arrangement is suitable for the use of symmetrical light distribution lamps, suitable for the main use of low space, the ground level illumination uniformity requirements are high, and no television broadcast requirements of the stadium. Figure: 6-3-2-1
 • (2).Çyranyň iki gapdalynda ýokary dik yşyklandyryş talaplaryna we stadionyň telewizion ýaýlym talaplaryna laýyk gelýän at ýolunda ýerleşdirilen asimmetrik ýagtylyk paýlaýjy lampalar we çyralar ulanylmaly.Mata çyralarynyň, çyralaryň we çyralaryň iki tarapy 65 gradusdan ýokary bolmaly däldir.Surat 6.3.2-3,

  (2). Both sides of the lamp should be used asymmetric light distribution lamps and lanterns, arranged on the horse path, suitable for high vertical illumination requirements and television broadcast requirements of the stadium. When the two sides of the cloth lights, lamps and lanterns aiming angle should not be greater than 65 degrees. Figure 6.3.2-3,
 • (3) Garyşyk tertip, uly toplumlaýyn stadion üçin amatly lampalaryň we çyralaryň dürli ýagtylyk paýlaýyş görnüşini ulanmak ýerliklidir.Çyralaryň we çyralaryň tertibi ýokarky tertibi we iki tarapy görýär.

  (3) Mixed arrangement is appropriate to use a variety of light distribution form of lamps and lanterns, suitable for large comprehensive stadium. The arrangement of lamps and lanterns see the top arrangement and both sides of the arrangement.
 • . has berk we stadionyň telewizion ýaýlym talaplary ýok, çyralary we çyralary asmak we binanyň gurluşyny gurmak üçin ulanylmaýar.Surat 6.3.2-5

  (4) In accordance with the layout of bright lamps and lanterns should be used in a wide beam of light distribution lamps and lanterns, suitable for low floor height, span and top grid reflective conditions of the building space, while applicable to the glare restrictions are more stringent and no television broadcast requirements of the stadium, not applicable to hanging lamps and lanterns and the installation of the building structure. Figure 6.3.2-5

Gök gümmezli yşyklandyryş tertibi aşakdaky düzgünlere laýyk gelmelidir.

 

Kategoriýa Çyranyň tertibi
Basketbol 1. Matanyň görnüşi bilen kortuň iki gapdalynda goýulmaly we oýun meýdançasynyň ujundan 1 metr uzaklykda bolmaly.2. Çyralary oturtmak 12 metrden pes bolmaly däldir.3. Meýdanyň üstündäki 4 metr diametrli tegelegiň merkezi hökmünde gök guty çyralar bilen ýerleşdirilmeli däldir.4. Çyralar we çyralar mümkin boldugyça 65 gradusdan aşak burça gönükdirilýär.5. Öň tarapyň iki gapdalyndaky gök kort, çyralary göni korpus bilen tertipläp bilmeýär.

III.Açyk gök şar meýdançasy

 

(A) açyk gök şar çyrasy ýakmak üçin aşakdaky usuly ulanmalydyr

1. Çyra çyralarynyň we ýeňil polýuslaryň ýa-da oýun meýdançasynyň iki tarapynda ýerleşdirilen üznüksiz yşyk guşagy ýa-da konsentrirlenen görnüş toparlary görnüşinde ýol birleşmesiniň iki tarapy.

2. Çyraçylaryň ýerleşişiniň dört burçy we oýun meýdançasynyň dört burçunda jemlenen konsentrirlenen görnüş we ýeňil polýuslaryň utgaşmasy.

3 garyşyk tertipnama Aranjemanyň iki tarapynyň we aranjemanyň dört burçunyň utgaşmasy.

 

(B) açyk gök kortuň yşyklandyryş tertibi aşakdaky düzgünlere laýyk bolmalydyr

1, teleýaýlym ýaýlymynyň iki gapdalyndaky meýdançany ulanmak üçin hiç bir telewizion ýaýlym ýerlikli däl.

2, meýdan yşyklandyryşynyň iki tarapyny ulanyp, yşyklandyryş şar çarçuwasynyň merkezinde aşaky çyzygyň boýunda 20 gradus aralygynda tertipleşdirilmeli däldir, polýusyň aşagy bilen meýdan araçägi 1 metrden az bolmaly däldir, lampalaryň beýikligi lampalardan meýdanyň merkezi hataryna dik çyzyk bilen laýyk bolmaly we meýdan tekizliginiň arasyndaky burç 25 gradusdan pes bolmaly däldir.

3. Islendik yşyklandyryş usuly, ýagtylyk polýusynyň tertibi tomaşaçylaryň görüş çyzygynyň öňüni almaly däldir.

4. Sahypanyň iki tarapy hem birmeňzeş yşyklandyryşy üpjün etmek üçin simmetrik yşyklandyryş tertibi bolmaly.

5. Oýun meýdançasynyň yşyklandyrylyşynyň beýikligi 12 metrden, okuw meýdançasynyň yşyklandyrylyşynyň beýikligi 8 metrden pes bolmaly däldir.

img-1 

IV bölüm.Yşyklandyryş paýlanyşy

 

1. Düzgünnamalaryň ýerine ýetirilişinde häzirki “Sport gurluşyk dizaýn kody” JGJ31 milli standartyna laýyklykda yşyklandyryş derejesi we elektrik üpjünçiligi programmasy.

 

2. Gyssagly ewakuasiýa yşyklandyryş güýji ätiýaçlyk generator enjamlarynyň elektrik üpjünçiligi bolmaly.

 

3. Naprýatageeniýeniň gyşarmagy ýa-da üýtgemeleri, yşyklandyryşyň hiliniň ýagtylyk çeşmesiniň ömrüni kepillendirip bilmese, tehniki we ykdysady amatly şertlerde awtomatiki naprýa .eniýe sazlaýjy güýç transformatory, sazlaýjy ýa-da ýörite transformator elektrik üpjünçiligi bilen ulanylyp bilner.

 

4. Reaktiw elektrik öwezini dolmak üçin gaz goýlan elektrik üpjünçiligi merkezden daşlaşdyrylmaly.Kompensasiýa edilenden soň güýç faktory 0,9-dan pes bolmaly däldir.

 

5. Üç fazaly yşyklandyryş liniýalarynyň we fazaly ýükleriň paýlanyşy deňagramly bolmaly, iň ýokary fazaly ýük akymy ortaça üç fazaly ýüküň 115% -inden geçmeli däldir, iň az fazaly ýük akymy ortaça 85% -den az bolmaly däldir; üç fazaly ýük.

 

6. Yşyklandyryş şahasynyň zynjyrynda üç fazaly şahanyň zynjyryny goramak üçin üç fazaly pes woltly birikdirijini ulanmaly däl.

 

7. Gaz çykaryjy lampanyň kadaly işe başlamagyny üpjün etmek üçin, triggerden ýagtylyk çeşmesine çenli çyzygyň uzynlygy önümde görkezilen rugsat edilýän bahadan ýokary bolmaly däldir.

 

8. Yşyklandyryş ýeriniň has uly meýdany, çyzygyň dürli fazalarynda dürli lampalaryň we çyralaryň şol bir yşyklandyryş meýdanynda şöhlelendirmek ýerliklidir.

 

9, tomaşaçylar, oýun meýdançasynyň yşyklandyrylyşy, ýerinde hyzmat etmegiň şertleri bolanda, her çyrada aýratyn gorag gurmak ýerliklidir.

img-1 (1)