• Woleýbol meýdançasy6

  Woleýbol meýdançasy6

 • Basseýn11

  Basseýn11

 • Hokke-Rink-1

  Hokke-Rink-1

 • Golf-kurs10

  Golf-kurs10

 • basketbol meýdançasynda yşyklandyryjy-1

  basketbol meýdançasynda yşyklandyryjy-1

 • stadion-çyra2

  stadion-çyra2

 • led-port-light-4

  led-port-light-4

 • awtoulag duralgasy-yşyklandyryjy-çözgüt-VKS-yşyklandyryş-131

  awtoulag duralgasy-yşyklandyryjy-çözgüt-VKS-yşyklandyryş-131

 • gurşun-tunel-ýagtylyk-21

  gurşun-tunel-ýagtylyk-21

Woleýbol meýdançasy

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • Woleýbol top görnüşleriniň biridir, kort ortada beýik tor bilen gönüburçly, oýnuň her tarapy kortuň bir tarapyny, woleýbolda ulanylýan top, goýun derisi ýa-da gabyk üçin emeli deri, rezin öt, ululygy futbola meňzeýär.Adaty woleýbol meýdançasynyň uzynlygy 18 metr we ini 9 metr, bufer zonasy üýtgeýiş çyzygynyň daşynda 3 metr, esasy çyzykdan 3 metr, üýtgeşme çyzygynyň daşynda 5m we esasy bazanyň daşynda 8m.Kazyýetden 7 metr ýokarda we hiç hili päsgelçiliksiz halkara standartynyň içinde 12.5 metr.

  Woleýbol meýdançasy-2

 • Woleýbol howada köp ugurlarda we burçlarda uçýar we oýunçy köp burçlarda we ugurlarda we dürli tizlikde hereket edýär.Oýunçynyň oýnamak prosesi, topuň uçuş ýoluny we howa ýerleşişini yzarlamakdyr.

  Woleýbol meýdançasy12

 • Woleýbol meýdançasynyň ýer yşyklandyrylyşyna nähili talaplar bar?
  1. Woleýbol meýdançasynyň yşyklandyrylmagy, sportçylaryň, tomaşaçylaryň we meýdançalaryň surata düşmegi üçin dürli yşyklandyryş talaplaryna eýedir, sportçylaryň oýun meýdançasynyň dikligine yşyklandyrylmagy esasy salgylanma çyrasy hökmünde.Yşyklandyryş, oýnaýan we tomaşa edýän tomaşaçylaryň, şeýle hem göni oýunlaryň talaplaryna laýyk bolup biler.Stadionyň keseligine we wertikal yşyklandyrylyşy deň bolanda wizual effekt iň amatlydyr, hatda deň bolmasa-da, gorizontal yşyklandyryş dik yşyklandyryşdan iki esse köp bolmaly däldir.Stadion üç ölçegli giňişlik bolansoň, ýapyk stadionyň yşyklandyrylyşy ýokary ýagtylyga we güýçli reňk kontrastyna eýe bolmaly we kompýuterde hasaplanan yşyklandyryş dolandyryş nokatlary yşyklandyryşyň birmeňzeşligini üpjün etmek üçin ýeterlik yşyklandyryjy bolmalydyr.Reňk temperaturasy we reňk öwüşgini telewizion ýaýlymlaryň islegine laýyk gelmelidir, ýalpyldawuk gözegçilik edilmelidir.

  Woleýbol meýdançasy3

 • 2. oorapyk woleýbol meýdançasynyň yşyklandyrylyşynyň aýratynlyklaryna görä, ýapyk woleýbol meýdançasynyň yşyklandyryş hiliniň maksatlary aşakdakylardyr: umuman alanyňda, gündizine kazyýet yşyklandyrylyşyna ýetmek.Lightagtylyk arassa ak, reňkli, açyk we düşnüklidir.Lightagty durnuk, tekiz, üýtgemän, strobe täsir howpy ýok;woleýbol meýdançasynyň yşyklandyrylyşy ýalpyldawuklyk döretmeýär, ýalpyldawuk howp döretmeýär, meýdançanyň yşyklandyrylyşy sarsmaz, gözüňi gamaşdyrmaz, gödek däl, gözüňi gamaşdyrmaz.
  Howadaky woleýbol uçuş traýektoriýasynyň hakykydygyna, yzynyň ýokdugyna, arwahynyň ýokdugyna, hakyky we takyk howa ýerleşişine göz ýetiriň.Türgenler topy takyk we yzygiderli urýarlar, görüş rahatlygy we ýadawlyk ýok.

  Woleýbol meýdançasy5

Önümler maslahat berilýär

 • Woleýbol yşyklandyryş dizaýn standartlary
  Yşyklandyryş ülňüleri, woleýbol meýdançalarynda yşyklandyryş talaplary aşakdaky ýaly JGJ153-2016 milli standartyna degişlidir.

  Baha Funksiýalary ulanmak Yşyklandyryş (lx) Yşyklandyryş birmeňzeşligi Lightagtylyk çeşmesi Glalpyldawuk indeks
  GR
  Eh Ewmaý Evaux Uh Uvmin Uvaux Ra  
  U1 U2 U1 U2 U1 U2 Tcp (K)
  Okuw we dynç alyş çäreleri 300 - - - 0.3 - - - - ≥65 - ≤35
  Höwesjeň ýaryşlar, hünär okuwy 500 - - 0.4 0.6 - - - - ≥65 0004000 ≤30
  Hünär ýaryşlary 700 - - 0,5 0.7 - - - - ≥65 0004000 ≤30
  Milli we halkara ýaryşlaryň teleýaýlymlary - 1000 750 0,5 0.7 0.4 0.6 0.3 0,5 ≥80 0004000 ≤30
  Esasy halkara ýaryşlaryň telewizion ýaýlymy - 1400 1000 0.6 0.8 0,5 0.7 0.3 0,5 ≥80 0004000 ≤30
  Esasy halkara ýaryşlaryň HDTV ýaýlymlary - 2000 1400 0.7 0.8 0.6 0.7 0.4 0.6 ≥90 ≥5500 ≤30
  - Telewizor gyssagly - 750 - 0,5 0.7 0.3 0,5 - - ≥80 0004000 ≤30
 • GAISF (Halkara sport federasiýalary birleşigi) Woleýbol meýdançalary üçin yşyklandyryş standartlary

  Görnüşi EH (lx) Ewmaý (lx) Evaux (lx) Gorizontal yşyklandyryş birmeňzeşligi Dik yşyklandyryş birmeňzeşligi Ra Tk (K)
  U1 U2 U1 U2
  Höwesjeň derejesi Bedenterbiýe 150 - - 0.4 0.6 - - 20 4000
  Bäsdeşlik däl, dynç alyş çäreleri 300 - - 0.4 0.6 - - 65 4000
  Milli ýaryşlar 600 - - 0,5 0.7 - - 65 4000
  Hünär derejesi Bedenterbiýe 300 - - 0.4 0.6 - - 65 4000
  Içerki ýaryşlar 750 - - 0,5 0.7 - - 65 4000
  Içerki oýunlar telewizorda görkezilýär - 750 500 0,5 0.7 0.3 0,5 65 4000
  Telewizorda halkara oýunlar - 1000 750 0.6 0.7 0.4 0.6 65, 80 4000
  Defokary kesgitleme HDTV ýaýlymy - 2000 1500 0.7 0.8 0.6 0.7 80 4000
  Telewizor gyssagly - 750 - 0,5 0.7 0.3 0,5 65, 80 4000
 • Woleýbol meýdançasy2

II Çyra ýakmagyň usuly

Yşyklandyryş usuly
Woleýbol meýdançasynyň yşyklandyryş tertibi esasan göni yşyklandyryş armaturasyny ulanýar, göni yşyklandyryş armaturasy sport yşyklandyryş ulgamynyň täsirliligine doly täsir edip biler, ýokary netijelilik, energiýa tygşytlaýyş täsiri häzirki wagtda dünýäde esasy ulgam bolup durýar.Ol öz içine alýar.

(A) açyk futbol meýdançasy

1. topokarky ýerleşiş, ýagny lampalar we çyralar meýdançanyň üstünde ýerleşýär, meýdançanyň ýerleşişine perpendikulýar ýagtylygyň şöhlesi.Pes meýdany esasy ulanmak üçin ýaramly simmetrik ýagtylyk paýlaýjy lampalary ulanmak maslahat berilýär, ýeriň yşyklandyrylyşynyň birmeňzeşligi talaplary ýokary we stadionda telewizion ýaýlym talaplary ýok.

2. lightagtylygyň iki tarapy, stadionyň ýokary we telewizor talaplarynyň dik yşyklandyryş talaplaryna laýyk gelýän, ýolda ýerleşdirilen asimmetrik ýagtylyk paýlaýjy çyralary ulanmalydyr.Çyraçylygyň maksat burçy, iki tarap goýlanda 65 gradusdan ýokary bolmaly däldir.Bu, telewizion ýaýlym talaplary bolan stadionlarda giňden ulanylýar.

3. Garyşyk tertip, uly stadion üçin amatly çyralaryň dürli paýlanyş görnüşi üçin ulanylmaly.Çyralaryň we çyralaryň ýerleşişi ýokarky tertibi we iki tarapy görýär.

4. Göni yşyklandyryş ulgamy bilen, gytaklaýyn yşyklandyryş enjamlary bilen ýumşak yşyk, ýalpyldawuk dolandyryş, ýöne energiýa sarp edilişi bilen, lampalar ýeriň yşyklandyrylmagy üçin şöhlelenýän ýagtylygyň üçeginden ýokary şöhlelenýär.Gytaklaýyn yşyklandyryjy armatura, binanyň asma lampalaryny we çyralaryny oturtmak üçin ulanylmaýan we binanyň giň meýdany, uly aralyk we üçek şöhlelendiriji şertleri üçin amatly orta we giň şöhleleri paýlaýjy çyra bilen ulanylmaly. , stadionyň telewizion ýaýlym talaplary bar.

Woleýbol meýdançasy6

Önümler maslahat berilýär