• Volleyball Court6

  Woleýbol meýdançasy6

 • Swimming Pool11

  Basseýn11

 • Hockey-Rink-1

  Hokke-Rink-1

 • Golf-Course10

  Golf-kurs10

 • basketball-field-led-lighting-1

  basketbol meýdançasynda yşyklandyryjy-1

 • led-stadium-light2

  stadion-çyra2

 • led-port-light-4

  led-port-light-4

 • parking-lot-led-lighting-solution-VKS-lighting-131

  awtoulag duralgasy-yşyklandyryjy-çözgüt-VKS-yşyklandyryş-131

 • led-tunnel-light-21

  gurşunly tunel-çyra-21

Woleýbol meýdançasy

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • Woleýbol top görnüşleriniň biri, kort ortada beýik tor bilen gönüburçly, oýnuň her tarapy kortuň bir tarapyny, woleýbolda ulanylýan top, goýun derisi ýa-da gabyk üçin emeli deri, rezin öt, ululygy futbola meňzeýär.Adaty woleýbol meýdançasynyň uzynlygy 18m we ini 9m, bufer zonasy üýtgeýän çyzygyň daşynda 3m, esasy çyzykdan 3m, üýtgeýän çyzygyň daşynda 5m we esasy bazanyň daşynda 8m.Kazyýetden 7 metr beýiklikde we hiç hili päsgelçiliksiz halkara standartynyň içinde 12.5 metr.

  Volleyball Court-2

 • Woleýbol howada köp ugurlarda we burçlarda uçýar we oýunçy köp burçlarda we ugurlarda we dürli tizlikde hereket edýär.Oýunçynyň oýnamak prosesi, topyň uçuş ýoluny we howa ýerleşişini yzarlamakdyr.

  Volleyball Court12

 • Woleýbol meýdançasynyň ýer yşyklandyrylyşyna nähili talaplar bar?
  1. Woleýbol meýdançasynyň yşyklandyrylmagy, sportçylaryň, tomaşaçylaryň we meýdançanyň suratlarynyň dürli yşyklandyryş talaplaryna eýedir, sportçylaryň oýnaýan meýdançalarynyň dikligine yşyklandyrylmagy esasy salgylanma çyrasy hökmünde.Yşyklandyryş, oýnaýan türgenleriň we tomaşaçylaryň, şeýle hem göni oýunlaryň talaplaryna laýyk bolup biler.Stadionyň keseligine we dikligine yşyklandyrylyşy deň bolanda görüş effekti has amatlydyr, hatda deň bolmasa-da, keseligine yşyklandyryş dikligine iki esse köp bolmaly däldir.Stadion üç ölçegli giňişlik bolansoň, ýapyk stadionyň yşyklandyrylyşy ýokary ýagtylyga we güýçli reňk kontrastyna eýe bolmalydyr we kompýuterde hasaplanan yşyklandyryş dolandyryş nokatlarynyň yşyklandyrylyşynyň birmeňzeşligini üpjün etmek üçin ýeterlik yşyklandyryjy bolmalydyr.Reňk temperaturasy we reňk öwüşgini telewizion ýaýlymlaryň islegine laýyk gelmelidir, ýalpyldawuk gözegçilik edilmelidir.

  Volleyball Court3

 • 2. oorapyk woleýbol meýdançasynyň yşyklandyrylyşynyň aýratynlyklaryna görä, ýapyk woleýbol meýdançasynyň yşyklandyryş hiliniň maksatlary aşakdakylardyr: umuman, gündizine kortyň yşyklandyrylyşyna ýetmek.Lightagtylyk arassa ak, reňkli, açyk we düşnüklidir.Lightagtylyk durnukly, tekiz, üýtgemän, strobe täsir howpy ýok;woleýbol meýdançasynyň yşyklandyrylyşy ýalpyldawuklyk döretmeýär, ýalpyldawuk howp döretmeýär, meýdançanyň yşyklandyrylyşy sarsmaz, gözüňi gamaşdyrmaz, gödek däl.
  Howadaky woleýbol uçuş traýektoriýasynyň hakykydygyna, yzynyň ýokdugyna, arwahyň ýokdugyna, hakyky we takyk ýerleşişine göz ýetiriň.Türgenler wizual rahatlyk we ýadawlyk bilen topy takyk we yzygiderli urýarlar.

  Volleyball Court5

Önümler maslahat berilýär

 • Woleýbol yşyklandyryş dizaýn standartlary
  Yşyklandyryş ülňüleri, woleýbol meýdançalarynda yşyklandyryş talaplary aşakdaky ýaly JGJ153-2016 milli standartyna degişlidir.

  Baha Funksiýalary ulanmak Umagtylyk (lx) Umagtylygyň birmeňzeşligi Lightagtylyk çeşmesi Glalpyldawuk indeks
  GR
  Eh Ewmaý Evaux Uh Uvmin Uvaux Ra  
  U1 U2 U1 U2 U1 U2 Tcp (K)
  Okuw we dynç alyş çäreleri 300 - - - 0.3 - - - - ≥65 - ≤35
  Höwesjeň ýaryşlar, hünär okuwy 500 - - 0.4 0.6 - - - - ≥65 0004000 ≤30
  Hünär ýaryşlary 700 - - 0.5 0.7 - - - - ≥65 0004000 ≤30
  Milli we halkara ýaryşlaryň teleýaýlymlary - 1000 750 0.5 0.7 0.4 0.6 0.3 0.5 ≥80 0004000 ≤30
  Esasy halkara ýaryşlaryň telewizion ýaýlymy - 1400 1000 0.6 0.8 0.5 0.7 0.3 0.5 ≥80 0004000 ≤30
  Esasy halkara ýaryşlaryň HDTV ýaýlymlary - 2000-nji ýyl 1400 0.7 0.8 0.6 0.7 0.4 0.6 ≥90 ≥5500 ≤30
  - Telewizor gyssagly - 750 - 0.5 0.7 0.3 0.5 - - ≥80 0004000 ≤30
 • GAISF (Halkara sport federasiýalary birleşigi) Woleýbol meýdançalary üçin yşyklandyryş standartlary

  Görnüşi EH (lx) Ewmaý (lx) Evaux (lx) Gorizontal yşyklandyryş birmeňzeşligi Dik yşyklandyryş birmeňzeşligi Ra Tk (K)
  U1 U2 U1 U2
  Höwesjeň derejesi Bedenterbiýe 150 - - 0.4 0.6 - - 20 4000
  Bäsdeşlik däl, dynç alyş çäreleri 300 - - 0.4 0.6 - - 65 4000
  Milli ýaryşlar 600 - - 0.5 0.7 - - 65 4000
  Hünär derejesi Bedenterbiýe 300 - - 0.4 0.6 - - 65 4000
  Içerki ýaryşlar 750 - - 0.5 0.7 - - 65 4000
  Içerki oýunlar telewizorda telewizorda görkezilýär - 750 500 0.5 0.7 0.3 0.5 65 4000
  Telewizorda halkara oýunlar - 1000 750 0.6 0.7 0.4 0.6 65, 80 4000
  Defokary kesgitleme HDTV ýaýlymy - 2000-nji ýyl 1500 0.7 0.8 0.6 0.7 80 4000
  Telewizor gyssagly - 750 - 0.5 0.7 0.3 0.5 65, 80 4000
 • Volleyball Court2

II Çyra ýakmagyň ýoly

Yşyklandyryş usuly
Woleýbol meýdançasynyň yşyklandyryş tertibi esasan göni yşyklandyryş armaturasyny ulanýar, göni yşyklandyryş armaturasy sport yşyklandyryş ulgamynyň täsirliligine doly täsir edip biler, ýokary netijelilik, energiýa tygşytlaýjy effekt häzirki wagtda dünýäde esasy ulgam bolup durýar.Ol öz içine alýar.

(A) açyk futbol meýdançasy

1. topokarky düzüliş, ýagny lampalar we çyralar meýdançanyň üstünde ýerleşýär, meýdançanyň tekizligine perpendikulýar ýagtylygyň şöhlesi.Pes meýdany esasy ulanmak üçin amatly simmetrik ýagtylyk paýlaýjy lampalary ulanmak maslahat berilýär, ýeriň yşyklandyrylyşynyň birmeňzeşligi talaplar ýokary we stadionda telewizion ýaýlym talaplary ýok.

2. lightagtylygyň iki tarapy, stadionyň ýokary we telewizor talaplarynyň dik yşyklandyryş talaplaryna laýyk gelýän, ýolda ýerleşdirilen asimmetrik ýagtylyk paýlaýjy çyralary ulanmalydyr.Çyraçylygyň maksat burçy, iki tarap goýlanda 65 gradusdan ýokary bolmaly däldir.Bu, telewizion ýaýlym talaplary bolan stadionlarda giňden ulanylýar.

3. Uly toplumlaýyn stadion üçin amatly çyralaryň dürli paýlanyş görnüşi üçin garyşyk tertip ulanylmaly.Çyralaryň we çyralaryň tertibi ýokarky tertibi we iki tarapy görýär.

4. Göni yşyklandyryş ulgamy bilen, gytaklaýyn yşyklandyryş enjamlary ýumşak yşyk, ýalpyldawuk dolandyryş, ýöne energiýa sarp edilişi bilen, çyralary ýeriň yşyklandyrylmagy üçin şöhlelenýän ýagtylygyň üçeginden ýokary şöhlelendirilýär.Gytaklaýyn yşyklandyryjy armatura, binanyň asma lampalaryny we çyralaryny oturtmak üçin ulanylmaýan, beýik gat, uly aralyk we üçek şöhlelendiriji şertler üçin amatly orta we giň şöhle çyrasy bilen ulanylmaly we ýalpyldawuk berk çäklendirmeler. , stadionyň telewizion ýaýlym talaplary bar.

Volleyball Court6

Önümler maslahat berilýär