• Tunel

  Tunel

 • Golf meýdançasy

  Golf meýdançasy

 • Hokkeý meýdançasy

  Hokkeý meýdançasy

 • Basseýn

  Basseýn

 • Woleýbol meýdançasy

  Woleýbol meýdançasy

 • Futbol stadiony

  Futbol stadiony

 • Basketbol meýdançasy

  Basketbol meýdançasy

 • Konteýner porty

  Konteýner porty

 • Awtoulaglar üçin duralga

  Awtoulaglar üçin duralga

Tunel

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • gurşunly tunel çyrasy tunel çyrasynyň bir görnüşidir, ol tunellerde, ussahanalarda, uly ammarlarda, meýdançalarda, metallurgiýada we her dürli zawodlarda, in engineeringenerçilik gurluşygynda we beýleki ýerlerde şäher landşafty, bildiriş tagtalary, gurluşyk fasadlary üçin has amatly suw joşmasy ulanylýar. yşyklandyryş üçin.

  20-nji sahypa

 • Tuneliň yşyklandyryş dizaýnynda göz öňünde tutulan faktorlar uzynlyk, çyzyk, içki, ýoluň üstki görnüşi, pyýadalaryň bolmagy, baglanyşyk ýolunyň gurluşy, dizaýn tizligi, ulag göwrümi we awtoulag görnüşi we ş.m. şeýle hem ýagtylyk çeşmesiniň açyk reňkini göz öňünde tutýar. , lampalar, tertipnama, yşyklandyryş derejesi, gowagyň daşyndaky ýagtylyk we adamyň gözi döwlete uýgunlaşmak üçin tuneliň yşyklandyryş dizaýny bu birnäçe meseläni çözmekdir.

  sahypa-21

 • Luminaire tehniki talaplar

   

  1. roadol tuneliniň LED yşyklandyryjylarynyň başlangyç ýagtylygy 120 lm / W-dan pes bolmaly däldir.

   

  2. tunol tuneliniň başlangyç yşyk akymy LED yşyklandyryjy bahalandyrylan şöhle akymynyň 90% -inden az bolmaly däldir we bahalandyrylan şöhle akymynyň 120% -inden köp bolmaly däldir.

   

  3.Haý ýol tuneli LED yşyklandyryjy akym hyzmaty aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir.(a) yşyklandyryjy akymy saklamagyň tizligi 3000 sagat üznüksiz yşyklandyryşdan soň 97% -den ýokary bolmaly;6000 sagat üznüksiz yşyklandyryşdan soň 6000 sagat üznüksiz yşyklandyryşdan soň 6000 sag, 94% -den köp bolmaly;üznüksiz yşyklandyrylandan soň 10000 sag, 90% -den uly bolmaly.(b) adaty yşyklandyryş şertlerinde yşyklandyryş ulgamynda lampalar we çyralar, L70 (h) 55000 sagdan uly bolmaly.

   

  4. roadol tunelleriniň adaty daşky gurşaw iş şertlerinde, LED lampalar we çyralar çatrygynyň temperaturasynyň ýokarlanmagy △ T 25 than-dan ýokary bolmaly däldir.5. tunol tuneli LED yşyklandyryjy reňk görkeziji ortaça Ra 70-den pes bolmaly däldir. 6. tunol tuneliniň LED lampalary we çyralary ýagtylygyň paýlanyşy ýoluň ýagtylygynyň uzynlygyna birmeňzeşligine, mata ýeňil aralyk S dizaýnyna esaslanmalydyr.Uzyn şöhle şöhlesi α, dürli UL, S LED lampalar we çyralar uzyn şöhle burçy α 1-nji tablisadaky bahadan pes bolmaly däldir.

 • LED yşyklandyryjy uzyn şöhle burçy α maslahat berilýän baha

  Uzynlyk birmeňzeşligi ýoluň ýagtylygy UL

  ÇyraSädim

  6

  8

  10

  12

  0.6

  37

  57

  79

  106

  0.7

  39

  61

  85

  117

  0.8

  42

  67

  95

  132

   

  5.Haý ýol tuneli LED lampalar we çyralar, tuneliň kesişýän dizaýnynyň gapdal şöhle burçunyň giňligine görä ýagtylyk paýlanyşy β, iki zolakly, üç zolakly tunel LED lampalary we çyralary 60 60 ° -dan pes bolmaly däldir.

   

  6.1.8 tunol tuneli LED lampalar we çyralar ýylylygyň ýaýramagynyň üstünde öz-özüni arassalamak funksiýasyna eýe bolmalydyr.

   

  7. Kuwwat faktorynyň bahasynyň iş şertlerinde ýol tuneli LED lampalar we çyralar 0,95-den pes bolmaly däldir.

   

  8. tunol tuneli LED lampalar we çyralar dinamiki garamagy dolandyrmak funksiýasyna eýe bolmalydyr, ýagny lampalaryň we çyralaryň ýagtylygy daşardaky tunel gowagyna esaslanyp biler.
  Ightagtylyk, tizlik, ulag akymy we dinamiki sazlamak üçin beýleki faktorlar.

   

  10. Dag ýol tunelinde ulanylýan LED lampalar we çyralar çylşyrymly reňkli açyk tüsse girmegiň netijeliligi faktory Ep bahasy 0,66-dan ýokary bolmaly, beýleki ýerlerde çylşyrymly reňkli tüsse girmegiň netijeliligi faktory Ep bahasy 0,48-den ýokary bolmaly.

  22-nji sahypa

 • YşyklandyryşBdogry

  Täze ýol tunelleri üçin LED yşyklandyryş ulgamynyň dizaýn etabynda, tuneliň daşyndaky L20 (S) ýagtylygy barada hakyky ölçeg maglumatlary ýok bolsa, L20 (S) başlangyç saýlawyny 2-nji tablisa salgylanyp alyp bilersiňiz.

  L20 (S) 2-nji tablisa salgylanyp alyp bolýar. Täze ýol tuneliniň raýat gurluşygy tamamlanandan soň, tuneliň daşyndaky ýagtylygy L20 (S) ölçemeli.Ölçenen baha bilen dizaýn bahasynyň arasyndaky ýalňyşlyk ± 15% -den ýokary bolsa, hakyky synag netijelerini sazlamak ýerliklidir.

 • L20(S)/ cd * m-2dizaýn bahasy

  Asman meýdanynyň göterimi

  Deşikleriň ugry

  Dizaýn tizligi

  20 ~ 40

  60

  80

  100

  120

  35-50%

  Günorta gowagyň girelgesi

   

   

  4000

  4500

  5000

  Demirgazyk gowagyň girelgesi

   

   

  5500

  6000

  6500

  25%

  Günorta gowagyň girelgesi

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  Demirgazyk gowagyň girelgesi

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  10%

  Günorta gowagyň girelgesi

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  Demirgazyk gowagyň girelgesi

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  0

  Günorta gowagyň girelgesi

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  Demirgazyk gowagyň girelgesi

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  * Asman meýdanynyň göterimi tablisadaky iki synpyň arasynda bolanda, bahasy çyzykly interpolýasiýa arkaly L20 (S) bilen alynýar.
 • L20(S)/ cd * m-2dizaýn bahasy

  Asman meýdanynyň göterimi

  Deşikleriň ugry

  Dizaýn tizligi

  20 ~ 40

  60

  80

  100

  120

  35-50%

  Günorta gowagyň girelgesi

   

   

  4000

  4500

  5000

  Demirgazyk gowagyň girelgesi

   

   

  5500

  6000

  6500

  25%

  Günorta gowagyň girelgesi

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  Demirgazyk gowagyň girelgesi

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  10%

  Günorta gowagyň girelgesi

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  Demirgazyk gowagyň girelgesi

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  0

  Günorta gowagyň girelgesi

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  Demirgazyk gowagyň girelgesi

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  * Asman meýdanynyň göterimi tablisadaky iki synpyň arasynda bolanda, bahasy çyzykly interpolýasiýa arkaly L20 (S) bilen alynýar.
 • UL Maslahat berilýärValueRoadSurface LuminanceLongitudinalUbirmeňzeşlik

  Lin/ cd * m-2 ULa
  1 0.68
  2 0.7
  3 0.73
  4.5 0.76
  6 0.8
  10 0.88
  a Beýleki Lin şertlerinde,UL tablisadaky maglumatlara görä interpolirlenip bilner.
 • Durmuşa geçirmek

  Gurmak ýerini kesgitläň

  Awtoulag ýolunyň tuneliniň ýagtylygyny kesgitleýji enjam, tuneliň girelgesinden DS awtoulag duralgasynda oturdylmalydyr weulagyň hereketine täsir etmezden mümkin boldugyça zolaga ýakyn.Durýan aralyk DS 5-nji tablisa laýyklykda alynmalydyr.

   

  YşyklandyryşParkingSightDistanceDs/m

  Dizaýn tizligi/ Km / sag

  LongitudinalSlope/%

  -4

  -3

  -2

  -1

  0

  1

  2

  3

  4

  120

  260

  245

  232

  221

  210

  202

  193

  186

  179

  100

  179

  173

  168

  163

  158

  154

  149

  145

  142

  80

  112

  110

  106

  103

  100

  98

  95

  93

  90

  60

  62

  60

  58

  57

  56

  55

  54

  53

  52

  40

  29

  28

  27

  27

  26

  26

  25

  25

  25

  20 ~ 30

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  tunel çyrasy 2

II Çyra ýakmagyň usuly

Gurmak beýikligini sazlaň

 

Gowagyň daşyndaky ýol tuneliniň ýagtylygyny kesgitleýän enjamlar, ýerden 1,5 m ~ 2,5 m belentlikde oturdylan ýörite sütün bolmaly.

 

1. Linza ugruny we burçuny kalibrläň

 

Awtoulag ýolunyň tuneliniň ýagtylygyny kesgitleýän enjamlar barlagy tuneliň açylyş merkeziniň ugruny görkezýär, gözleg merkezi tunel bilen deňleşýär

 

Synagyň merkezi tuneliň girelgesiniň merkezi oky we ýerden tunel torunyň beýikliginiň 1/4 bölegi bilen deňleşdirildi.

24-nji sahypa

(A) açyk futbol meýdançasy

 • 2.Kalibrleme maglumatlary Magistral tuneliniň ýagtylygyny kesgitleýän enjamlar gurlansoň, enjamlary kalibrlemek we işe girizmek zerur.Enjamlaryň kalibrlemesi Suratlar tuneliň girelgesiniň 20 ° meýdanyny öz içine almalydyr.Maglumatlary güneşli howany saýlap, irden 8: 30-9: 30, günortan 11: 30-12: 00 we 11: 30-12: 00 agşam 11: 30-12: 30 saýlap, dürli ýagtylyk derejesinde maglumatlary birnäçe gezek kalibrlemek maslahat berilýär. we 16: 30-17: 30 hersi 1 sagat, we gowagyň daşyndaky ýagtylygy kesgitleýji enjamlar bilen alnan maglumatlaryň arasyndaky tapawut.Hakyky bahasy bilen tapawut 5% -den az bolmaly.

  2.Kalibrleme maglumatlary Magistral tuneliniň ýagtylygyny kesgitleýän enjamlar gurlansoň, enjamlary kalibrlemek we işe girizmek zerur.Enjamlaryň kalibrlemesi Suratlar tuneliň girelgesiniň 20 ° meýdanyny öz içine almalydyr.Maglumatlary güneşli howany saýlap, irden 8: 30-9: 30, günortan 11: 30-12: 00 we 11: 30-12: 00 agşam 11: 30-12: 30 saýlap, dürli ýagtylyk derejesinde maglumatlary birnäçe gezek kalibrlemek maslahat berilýär. we 16: 30-17: 30 hersi 1 sagat, we gowagyň daşyndaky ýagtylygy kesgitleýji enjamlar bilen alnan maglumatlaryň arasyndaky tapawut.Hakyky bahasy bilen tapawut 5% -den az bolmaly.

Hil talaplary

 

(a) Tuneli yşyklandyrmagyň gurnama ýagdaýy dizaýn talaplaryna we ýerdäki hakyky ýagdaýa laýyk bolmalydyr.
(b) Çyralary we çyralary oturtmak berk we tekiz bolmaly we gurnama gyşarmasy dizaýn talaplaryna laýyk gelmelidir.
(c) çyranyň üstündäki ýalpyldawuk yzygiderli, çyzylmaýar, çyzylmaýar, gabyk ýok, pos ýok.
(d) arassa simli, tekiz we ygtybarly simler, dogry we anyk bellik.

23-nji sahypa

3 Önümi goramak

 

(a) işlemek we gurnamak işinde lampalar we çyralar, könelmek we ýyrtylmazlyk, çyzylmazlyk üçin gorag çäreleri görmelidir.
(b) Çyralar we çyralar oturdylansoň, beýleki işler gurlup, zeper ýetmeginiň ýa-da hapalanmagynyň öňüni almak üçin gorag çäreleri bolmaly.