Kepillik

3d illustration of warranty sign with wrench and screwdriver

* Kepillik çägine doly yşyklandyryş önümleri we komponentler girýär.

* Talap boýunça ortaça 3 ýyl kepillik, uzaltma.

* Mugt çalyşmak kepilligi bar.

* 7 günüň içinde girdeji we satuwdan soň 30 günüň içinde çalyşmak.

* Islendik soraga 12 sagadyň içinde çalt jogap beriň.

* Mesele çözülen we bejerilen önümler, girdejileriňizi alanyňyzdan soň 3 günüň içinde yzyna iberilýär.

Bu çäklendirilen kepillik, diňe “VKS Lighting” önümi önümiň adaty kesgitlenen çäginde daşky gurşaw şertlerinde gurlan we işledilen ýagdaýynda ulanylýar.

Bu çäklendirilen kepillik önümiň ýitmegine ýa-da zaýalanmagyna degişli däldir: geleňsizlik;hyýanatçylykly peýdalanmak;hyýanatçylykly peýdalanmak;ýalňyşlyk;nädogry gurmak, saklamak ýa-da hyzmat etmek;ot ýa-da Taňrynyň hereketleri sebäpli zeper;wandalizm;raýat bidüzgünçilikleri;güýç artýar;nädogry elektrik üpjünçiligi;elektrik togunyň üýtgemegi;poslaýjy gurşaw enjamlary;öjükdirilen yrgyldy;önümiň töweregindäki howa akymlarynyň hereketi bilen baglanyşykly garmoniki yrgyldama ýa-da rezonans;üýtgetmek;awariýa;gurnamak, işlemek, tehniki hyzmat etmek ýa-da daşky gurşaw boýunça görkezmeleri ýerine ýetirmezlik.

Haýsydyr bir aýratyn ýa-da aýratyn maksat üçin ýasama kepillik ýok, ýa-da ulanylmaly.BAŞGA Kepillikler ulanylmaýar.

Bu ýerdäki kepillik şertleri, VKS Lighting önümlerini alyjynyň ýeke-täk we ýeke-täk serişdesi bolup biler we VKS Lighting-iň şeýle satyn alyjy üçin ähli jogapkärçiligini we borçnamasyny görkezer.

ÖNÜMLER BU ÖNÜMLERINIES DIZAYN EDILEN MAKSATNAMASY ÜÇIN ULANmasa, Kepillik ýok.

Önüm kemçilikli bolsa, VKS Lighting-iň islegi boýunça bu önüm abatlanar ýa-da çalşyrylar.Bu kepillik önümi abatlamak ýa-da çalyşmak bilen aç-açan çäklendirilýär.Bu kepillik müşderä ştata we welaýata görä üýtgeýän kanuny hukuklary berýär.Hiç bir distribýutor, satyjy, diler, bölek satyjy ýa-da başga bir wekiliň bu kepilligi dilden ýa-da ýazmaça görnüşde üýtgetmek ýa-da üýtgetmek hukugy ýok.