Kepillik

Wena we tornavida bilen kepillik belgisiniň 3d suraty

* Kepillik çäkleri doly yşyklandyryş önümlerini we komponentleri öz içine alýar.

* Ortaça 3 ýyl kepillik, talap boýunça uzaltmak.

* Mugt çalyşýan bölekler kepillikde.

* 7 günüň içinde girdeji we satuwdan soň 30 günüň içinde çalyşmak.

* Islendik soraga 12 sagadyň içinde çalt jogap beriň.

* Mesele çözülen we abatlanan önümler, girdejiňizi alanyňyzdan soň 3 günüň içinde yzyna iberilýär.

Bu çäklendirilen kepillik, diňe VKS Yşyklandyryş önümi önümiň adaty kesgitlenen çäginde daşky gurşaw şertlerinde gurlan we ulanylan ýagdaýynda ulanylýar.

Bu çäklendirilen kepillik önümiň ýitmegine ýa-da zaýalanmagyna degişli däldir: geleňsizlik;hyýanatçylykly peýdalanmak;hyýanatçylykly peýdalanmak;ýalňyşlyk;nädogry gurmak, saklamak ýa-da hyzmat etmek;ot ýa-da Hudaýyň hereketleri sebäpli zeper;wandalizm;raýat bidüzgünçilikleri;güýç artýar;nädogry elektrik üpjünçiligi;elektrik togunyň üýtgemegi;poslaýjy gurşaw enjamlary;induksiýa yrgyldy;önümiň töweregindäki howa akymlarynyň hereketi bilen baglanyşykly garmoniki yrgyldama ýa-da rezonans;üýtgetmek;awariýa;gurnamak, işlemek, tehniki hyzmat etmek ýa-da daşky gurşaw boýunça görkezmeleri ýerine ýetirmezlik.

Haýsydyr bir aýratyn ýa-da aýratyn maksat üçin ýasama kepillik ýok, ýa-da ulanylmaly.BAŞGA Kepillikler ýok.

Şu ýerdäki kepillik şertleri, VKS Lighting önümlerini alyjynyň ýeke-täk we ýeke-täk serişdesi we VKS Lighting-iň şeýle alyjy üçin ähli jogapkärçiligi we borçnamasydyr.

ÖNÜMLER BU ÖNÜMLER DIZAYN EDILEN MAKSAT ÜÇIN ULANmasa, Kepillik ýok.

Önüm kemçilikli bolsa, VKS Lighting-iň islegi boýunça bu önüm abatlanar ýa-da çalşylar.Bu kepillik önümi bejermek ýa-da çalyşmak bilen aç-açan çäklendirilýär.Bu kepillik, müşderä ştatdan ştata we welaýata görä üýtgeýän kanuny hukuklary berýär.Hiç bir distribýutor, satyjy, diler, satyjy ýa-da başga bir wekiliň bu kepilligi dilden ýa-da ýazmaça görnüşde üýtgetmek ýa-da üýtgetmek hukugy ýok.