• Golf Course

    Golf meýdançasy

  • Hockey Rink

    Hokkeý meýdançasy

  • Swimming Pool

    Basseýn

  • Volleyball Court

    Woleýbol meýdançasy

  • Football Stadium

    Futbol stadiony

  • Basketball Court

    Basketbol meýdançasy

  • Container Port

    Konteýner porty

  • Parking Lot

    Awtoulaglar üçin duralga

  • Tunnel

    Tunel

Golf meýdançasy

  • Iplesörelgeler
  • Standartlar we goýmalar
  • Golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşy Gijeki oýunlarda ýaýlym, tomaşaçylar we oýunçylar üçin möhümdir.Golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşy barada has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, gerekli ýere geldiňiz.Bu ýazgy, golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşynyň ajaýypdygyna göz ýetirmek üçin zerur maglumatlary paýlaşýar.LED yşyklandyryşyny göz öňünde tutanyňyzda ýeňil agramly gurluşa, energiýa netijeliligine we ýokary çydamlylygyna göz aýlaň.Dogry yşyklandyryş bolmasa, golfçylaryň gijelerine türgenleşmegi mümkin bolmazdy.

    Golf Course1

  • Golf meýdançasy golf meýdançasydyr.Adaty golf meýdançasy 18 deşikden ybarat bolup, olaryň hersinde 72-nji par (par) diýlip atlandyrylýan polýuslar bar. Uzyn otlar, gum çukurlary we howuzlar ýaly çaýlar, ýarmarkalar, gök önümler we päsgelçilikler bar.

    Golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşynyň umumy yşyklandyrylyşynyň umumy mazmuny, aşakdaky awtorlaryň beren jogaby.

  • 1, “Golf” diapazonynyň yşyklandyrylyşy “Areaagtylyk”
    (1) urulýan ýeriň keseligine yşyklandyrylmagy: esasy ok meýdanynyň gorizontal yşyklandyryş bahasy 150Lx ýa-da ondanam köp bolmaly;

    (2) 30 m beýiklikdäki urulýan ýeriň dikligine yşyklandyrylmagy:
    esasy polýusyň aňyrsynda ortaça dik yşyklandyryş 100Lx-den ýokary bolmaly;
    b urulýan ýeriň öňünde 100 metrde dikligine yşyklandyryş 300Lx-den ýokary bolmaly;
    c urulýan ýeriň öňünde 200 m aralykda dikligine yşyklandyryş 150Lx ýa-da ondanam köp bolmaly.

    Golf Course8

  • 2, Golf aralygy yşyklandyryş kanaly Yşyklandyryş
    Kanalyň umumy uzynlygynda, gorizontal we dik yşyklandyryş, aýlaw depeleri üçin gowy yşyklandyryş şertlerini üpjün edýär.Talap edilýän ortaça yşyklandyryş 120Lx-den ýokary bolmaly.Orta dik dik yşyklandyryş 50Lx ýa-da ondanam köp bolmaly.Wertikal yşyklandyryş, kanaldaky dik beýikligiň 30 m aralygynda täsirli giňligiň kesişýän ýerinde ortaça dik yşyklandyryşdyr.

    Golf Course9

  • 3, Golf aralygy yşyklandyryjy “Putter Green Area” yşyklandyrylyşy
    Çüýşäniň ýaşyl meýdanynda ýeterlik yşyklandyryş bolmaly.Şeýle hem topy sebitde birnäçe tarapa uranda, urgyçynyň öndürýän adam bedeniniň kölegesini azaltmaly.Bu ýerdäki ortaça gorizontal yşyklandyryş 250Lx-den ýokary bolmaly.

    Golf Course6

Önümler maslahat berilýär

  • 1. Golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşynyň açyklyk standarty
    Golf meýdançasynda we sürüjilik aralygynda ýeterlik yşyklandyryş we birmeňzeşligi üpjün etmek üçin dogry yşyklandyryş meýilnamasy zerurdyr.Gerekli ýagtylyk standartyna nädip ýetip boljakdygyny öwreneliň.

    1.1 Golf meýdançasynyň yşyklandyryş standartlary

    Golf Course5

    Golf meýdançasynyň yşyklandyryş standartlary barada aýdylanda bolsa, olaryň esasy maksady ygtybarlylygyň we ýagtylygyň netijeliligine göz ýetirmekdir.Professional oýunlar we Syýahatçylar çempionaty, US-Açyk we ş.m. ýaly halkara ýaryşlar üçin zerur yşyklandyryş derejesi 800-den 1200 lýuks.Yşyklandyryşyň takyklygyna ýetmek üçin yşyklaryň dürli açyk burçlary we optiki linzalary bolmaly.Çyralar, golf meýdançasynda has gowy görünmek üçin has uly kurslarda çyralar bilen jübütlenmeli.

    Golf meýdançasynyň yşyklandyryş standartlary barada aýdylanda, ýeterlik yşyklandyryş möhümdir.Golf meýdançalary beýleki sport meýdançalaryndan tapawutlanýar, sebäbi sport has uly meýdançada oýnalýar.Golf meýdançasynyň hemmesini yşyklandyrmak üçin ýokary güýçli LED yşyklar gerek.Golf gollaryny gijelerine görünmäge kömek edýärler.Täze ýaly käbir saýtlarda lampalaryň yşyklandyryş sütünleri hemişelik bolup bilmez.Şonuň üçin wagtlaýyn ykjam yşyklandyryş ulgamlary gaty meşhur boldy.Olary aňsatlyk bilen gurnap bolýar we LED yşyk çyralaryny olaryň üstünde goýup bolýar.

  • 1.2 Sürüjiniň aralygy yşyklandyryş standartlary

    Golf Course6

    Golf meýdançasynyň yşyklandyryş ülňülerine meňzeş, bellenen ýerler üçin ýeterlik yşyklandyryşa ünsi jemlemek üçin sürüjilik aralygy yşyklandyryş standartlary.Adatça, türgenleşik we dynç alyş üçin ýeriň lýuks derejesi 200-300 lýuks töweregi.Tomaşaçylaryň we golfçylaryň golf traýektoriýasyny anyk görmek üçin ýeterlik ýagtylygy üpjün etmek üçin ýeterlik ýagtylyk bolmaly.“LED” ulgamy bilen güýçlendirilen amallardan peýdalanyp bilersiňiz.Sürüjiniň aralygy yşyklandyryş standartlary beýleki yşyklandyryş standartlary boýunça ortaça bolýar.Iň oňat netije üçin golf aralygyndaky yşyk çyralary we LED yşyklandyryş tehnologiýasy gerek.

II Çyra ýakmagyň ýoly

Golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşynyň yşyklandyryş dizaýny, yşyklandyryşyň dürli taraplaryna gönükdirilendir.Islenýän netijelere ýetmek üçin her bir komponente ünsi jemlemek möhümdir.Maglumatlaryňyz üçin aşakda agzalyp geçilýär.

Golf Course10

(A) açyk futbol meýdançasy

2.1 Bitewilik derejesi

Yşyklandyryş dizaýnynyň üstünde işlän wagtyňyz göz öňünde tutulmaly ilkinji faktor birmeňzeşlik derejesidir, sebäbi adamlaryň golf meýdançasyny aç-açan görüp bilmekleri üçin möhümdir.Unokary birmeňzeşlik, umumy ýagtylyk derejesiniň öňküsi ýaly üýtgemän galjakdygyny aňladýar.Şeýle-de bolsa, birmeňzeş birmeňzeşlik hakyky gözüňe öwrülip biler we hatda ýadawlyga sebäp bolup biler.Golfçylaryň golf meýdançasyny dogry görmeginiň öňüni alar.Bitewilik 0-dan 1-e çenli şkalada kesgitlenýär. 1-de lýuks derejesi şol bir ýagtylyk derejesini üpjün etmek bilen golf meýdançasynyň her nokadyna ýeterdi.Her bir ýaşyl meýdany ýeterlik ýagtylyk bilen üpjün etmek üçin iň azyndan 0,5 töweregi birmeňzeş bolmagy möhümdir.Bu, iň pes lýumeniň ortaça lýumenine 0,5 bolýar.Iň ýokary derejeli ýaryş üçin birmeňzeşligi üpjün etmek üçin 0,7 töweregi yşyklandyryş birmeňzeşligi talap edilýär.

2.2 Çekimsiz

Ondan soň, yşyksyz yşyklandyryşy göz öňünde tutmaly.Golf şarlarynyň iň ýokary tizligi 200 mil / s tizlige ýetensoň, yşyksyz yşyklandyryş zerurdyr.Golf toplarynyň we klublarynyň hereketini surata düşürmek üçin ýokary tizlikli kameralara mümkinçilik döreder.Şeýle-de bolsa, çyralar ýanýan bolsa, kamera oýnuň gözelligini ähli şöhraty bilen ele alyp bilmez.Şeýlelik bilen tomaşaçylar tolgundyryjy pursatdan mahrum bolarlar.Haýal hereketli wideolaryň düşürilmegini üpjün etmek üçin golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşy 5000-den 6000 fps-a laýyk bolmaly.Şeýlelik bilen, ýalpyldawuklyk derejesi 0,3 göterim töweregi bolsa-da, lýumeniň üýtgemegini kamera ýa-da göz bilen görmez.

2.3 Reňk temperaturasy

Aboveokardakylardan başga-da yşyklandyryşyň reňk temperaturasy hem göz öňünde tutulmalydyr.Professional ýaryş üçin takmynan 5000K ak çyra zerur.Başga bir tarapdan, dynç alyş meýdançasy ýa-da jemgyýetçilik golf kluby bar bolsa, ak we ýyly çyralar ýeterlik bolmaly.Islegleriňize baglylykda 2800K-den 7500K çenli reňk temperaturasynyň giň diapazonyny saýlaň.

2.4 CRokary CRI

Golf Course-1

Aboveokarda agzalan faktorlardan başga-da, reňk öwrülişiniň indeksini ýa-da CRI-ni ýatdan çykaryp bolmaz.Golf meýdançasyny yşyklandyrmak üçin örän möhümdir.Golf topuny görkezmäge kömek edýän we garaňky gurşaw bilen otly ýeriň arasynda tapawut döredýän 85-den gowrak reňkli öwüşginli görkeziji bilen AEON LED yşyklandyryjylaryny saýlaň.CRokary CRI bilen reňkler adatça gün şöhlesinde bolşy ýaly görünerdi.Şeýlelik bilen, reňkler açyk we düşnükli bolup, tapawutlandyrmak aňsat bolar.

Önümler maslahat berilýär