• Golf meýdançasy

  Golf meýdançasy

 • Hokkeý meýdançasy

  Hokkeý meýdançasy

 • Basseýn

  Basseýn

 • Woleýbol meýdançasy

  Woleýbol meýdançasy

 • Futbol stadiony

  Futbol stadiony

 • Basketbol meýdançasy

  Basketbol meýdançasy

 • Konteýner porty

  Konteýner porty

 • Awtoulaglar üçin duralga

  Awtoulaglar üçin duralga

 • Tunel

  Tunel

Golf meýdançasy

 • Iplesörelgeler
 • Standartlar we goýmalar
 • Golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşy Gijeki oýunlarda ýaýlym, tomaşaçylar we oýunçylar üçin möhümdir.Golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşy barada has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, gerekli ýere geldiňiz.Bu ýazgy, golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşynyň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin zerur maglumatlary paýlaşýar.LED yşyklandyryşyny göz öňünde tutanyňyzda ýeňil agramly gurluşa, energiýa netijeliligine we ýokary çydamlylygyna göz aýlaň.Dogry yşyklandyryş bolmasa, golfçylaryň gijelerine türgenleşmegi mümkin bolmazdy.

  Golf meýdançasy1

 • Golf meýdançasy golf meýdançasydyr.Adaty golf meýdançasy 18 deşikden ybarat bolup, olaryň hersinde 72-nji par (par) diýlip atlandyrylýan polýuslar bar. Uzyn otlar, gum çukurlary we howuzlar ýaly çaýlar, ýarmarkalar, gökler we päsgelçilikler bar.

  Golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşynyň umumy yşyklandyrylyşynyň umumy mazmuny, aşakdaky awtorlaryň beren jogaby.

 • 1, Golf diapazonynyň yşyklandyrylyşy
  (1) urulýan ýeriň keseligine yşyklandyrylmagy: esasy ok meýdanynyň gorizontal yşyklandyryş bahasy 150Lx ýa-da ondanam köp bolmaly;

  (2) 30 m beýiklikdäki urulýan ýeriň dikligine yşyklandyrylmagy:
  esasy polýusyň aňyrsynda ortaça dik yşyklandyryş 100Lx-den ýokary bolmaly;
  b urulýan ýeriň öňündäki 100 metrdäki dik dik yşyklandyryş 300Lx-den ýokary bolmaly;
  c urulýan ýeriň öňünde 200 m aralykda dik dik yşyklandyryş 150Lx ýa-da ondanam köp bolmaly.

  Golf meýdançasy8

 • 2, Golf aralygy yşyklandyryş kanaly Yşyklandyryş
  Kanalyň umumy uzynlygynda, keseligine we dikligine yşyklandyryş, aýlaw depeleri üçin gowy yşyklandyryş şertlerini üpjün edýär.Talap edilýän ortaça yşyklandyryş 120Lx-den ýokary bolmaly.Ortaça dik yşyklandyryş 50Lx ýa-da ondanam köp bolmaly.Wertikal yşyklandyryş, kanaldaky dik beýikligiň 30 m aralygynda täsirli giňligiň kesişýän ýerindäki ortaça dik yşyklandyryşdyr.

  Golf meýdançasy9

 • 3, Golf diapazonynyň yşyklandyrylyşy “Putter Green Area” yşyklandyrylyşy
  Çüýşäniň ýaşyl meýdanynda ýeterlik yşyklandyryş bolmaly.Şeýle hem topy sebitde birnäçe tarapa uranda, hitteriň öndürýän adam bedeniniň kölegesini azaltmaly.Bu ugurda ortaça gorizontal yşyklandyryş 250Lx-den ýokary bolmaly.

  Golf meýdançasy6

Önümler maslahat berilýär

 • 1. Golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşynyň açyklyk standarty
  Golf meýdançasynda we sürüjilik aralygynda ýeterlik yşyklandyryş we birmeňzeşligi üpjün etmek üçin dogry yşyklandyryş meýilnamasy zerurdyr.Gerekli ýagtylyk standartyna nädip ýetip boljakdygyny öwreneliň.

  1.1 Golf meýdançasynyň yşyklandyryş standartlary

  Golf meýdançasy5

  Golf meýdançasynyň yşyklandyryş standartlary barada aýdylanda bolsa, olaryň esasy maksady ygtybarlylygyň we ýagtylygyň netijeliligine göz ýetirmekdir.Professional ýaryşlar we Syýahatçylar çempionaty, US-Açyk we ş.m. ýaly halkara ýaryşlar üçin zerur yşyklandyryş derejesi 800-den 1200 lýuks.Yşyklandyryşyň takyklygyna ýetmek üçin çyralaryň dürli açyk burçlary we optiki linzalary bolmaly.Çyralar, golf meýdançasynda has gowy görünmek üçin has uly kurslarda suw çyralary bilen jübütlenmeli.

  Golf meýdançasynyň yşyklandyryş standartlary barada aýdylanda, ýeterlik yşyklandyryş möhümdir.Golf meýdançalary beýleki sport meýdançalaryndan tapawutlanýar, sebäbi sport has uly meýdançada oýnalýar.Golf meýdançasynyň hemmesini yşyklandyrmak üçin ýokary güýçli LED yşyklar gerek.Golf toplaryny gijelerine görünmäge kömek edýärler.Täze ýaly käbir saýtlarda lampalaryň yşyklandyryş sütünleri hemişelik bolup bilmez.Şonuň üçin wagtlaýyn özbaşdak ykjam yşyklandyryş ulgamlary gaty meşhur boldy.Olary aňsatlyk bilen gurnap bolýar we LED yşyk çyralaryny oturdyp bolýar.

 • 1.2 Sürüjiniň aralygy yşyklandyryş standartlary

  Golf meýdançasy6

  Golf meýdançasynyň yşyklandyryş ülňülerine meňzeş, bellenen ýerler üçin ýeterlik yşyklandyryşa ýetmek üçin sürüjilik aralygy yşyklandyryş standartlary.Adatça, türgenleşik we dynç alyş üçin ýer lýuks derejesi 200-300 lýuks töweregi.Tomaşaçylaryň we golfçylaryň golf traýektoriýasyny anyk görmek üçin ýeterlik ýagtylygy üpjün etmek üçin ýeterlik ýagtylyk bolmaly.LED ulgamy bilen, güýçlendirilen amallardan peýdalanarsyňyz.Sürüjiniň aralygy yşyklandyryş standartlary beýleki yşyklandyryş standartlary boýunça ortaça bolýar.Iň oňat netije üçin golf aralygyndaky yşyk çyralary we LED yşyklandyryş tehnologiýasy gerek.

II Çyra ýakmagyň usuly

Golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşynyň dizaýny, yşyklandyryşyň dürli taraplaryna gönükdirilendir.Islenýän netijelere ýetmek üçin her bir komponente ünsi jemlemek möhümdir.Maglumatlaryňyz üçin aşakda agzalyp geçilýär.

Golf meýdançasy10

(A) açyk futbol meýdançasy

2.1 Bitewilik derejesi

Yşyklandyryş dizaýnynyň üstünde işlän wagtyňyz göz öňünde tutulmaly ilkinji faktor birmeňzeşlik derejesidir, sebäbi adamlaryň golf meýdançasyny aç-açan görüp bilmekleri üçin möhümdir.Unokary birmeňzeşlik, umumy ýagtylyk derejesiniň öňküsi ýaly üýtgemän galjakdygyny aňladýar.Şeýle-de bolsa, birmeňzeş birmeňzeşlik hakyky göz bolup biler we hatda ýadawlyga sebäp bolup biler.Golfçylaryň golf meýdançasyny dogry görmeginiň öňüni alar.Birmeňzeşlik 0-dan 1-e çenli şkalada kesgitlenýär. 1-de, lýuks derejesi golf meýdançasynyň her nokadyna ýetip, şol bir ýagtylygy üpjün eder.Her bir ýaşyl meýdany ýeterlik ýagtylyk bilen üpjün etmek üçin azyndan 0,5 töweregi birmeňzeş bolmagy möhümdir.Bu, iň pes lýumeniň ortaça lýumenine 0,5 bolýar.Iň ýokary derejeli ýaryş üçin birmeňzeşligi üpjün etmek üçin 0,7 töweregi yşyklandyryş birmeňzeşligi talap edilýär.

2.2 Çekimsiz

Ondan soň, yşyksyz yşyklandyryşy göz öňünde tutmaly.Golf toplarynyň iň ýokary tizligi 200 mil / s tizlige ýetensoň, yşyksyz yşyklandyryş zerurdyr.Golf toplarynyň we klublarynyň hereketini surata düşürmek üçin ýokary tizlikli kameralara mümkinçilik döreder.Şeýle-de bolsa, çyralar ýanýan bolsa, kamera oýnuň gözelligini ähli şöhraty bilen alyp bilmezdi.Şeýlelik bilen, tomaşaçylar tolgundyryjy pursatdan mahrum bolarlar.Haýal hereketli wideolaryň düşürilmegini üpjün etmek üçin golf meýdançasynyň yşyklandyrylyşy 5000-6000 fps bilen sazlaşykly bolmaly.Şeýlelik bilen, çyrpylma derejesi 0,3 göterim töweregi bolsa-da, lýumeniň üýtgemegini kamera ýa-da göz bilen görmez.

2.3 Reňk temperaturasy

Aboveokardakylardan başga-da yşyklandyryşyň reňk temperaturasy hem göz öňünde tutulmalydyr.Professional ýaryş üçin 5000K töweregi ak çyra zerur.Başga bir tarapdan, dynç alyş meýdançasy ýa-da jemgyýetçilik golf kluby bar bolsa, ak we ýyly çyralar ýeterlik bolmaly.Islegleriňize baglylykda 2800K-dan 7500K çenli reňk temperaturasynyň giň diapazonyny saýlaň.

2.4 CRokary CRI

Golf meýdançasy-1

Aboveokarda agzalan faktorlardan başga-da, reňk öwüşgin görkezijisi ýa-da CRI hem ünsden düşürilip bilinmez.Golf meýdançasyny yşyklandyrmak üçin örän möhümdir.Golf topuny görkezmäge kömek edýän we garaňky gurşaw bilen otly ýeriň arasynda tapawut döredýän 85-den gowrak reňkli öwüşgin görkezijisi bilen AEON LED yşyklandyryjylaryny saýlaň.CRokary CRI bilen reňkler adatça gün şöhlesinde bolşy ýaly görünerdi.Şeýlelik bilen, reňkler açyk we düşnükli bolup, tapawutlandyrmak aňsat bolar.

Önümler maslahat berilýär