Önüm goldawy

Näme üçin mekdeplerde sport çyralaryny täzelemeli?

Yşyklandyryş ulgamy okuwçylara mekdepleriň sport zallarynda we meýdançalarynda maşk etmäge mümkinçilik berýär.Gowy işlenip düzülen yşyklandyryş taslamalary okuwçylara desgalary ulananda özlerini rahat we rahat duýmaga kömek edýär.Bu bolsa öz gezeginde sport zalynda, basketbol, ​​woleýbol we futbol ýaly sport çärelerinde has gowy çykyş etmäge kömek edýär.

2-nji mekdepdäki ýapyk kazyýetler 

 

Yşyklandyryş mekdebiň sport desgalaryna nähili täsir edýär?

 

“LED” yşyklandyryjylary we iň täze tehnologiýanyň kömegi bilen mekdeplerde, uniwersitetlerde we orta mekdeplerde yşyklandyryş ulgamlary üçin köp mümkinçilik bar.Bu önümler size köp pul tygşytlap biler.Şeýle hem, olaryň ömri adaty wariantlardan has uzyn.

Mundan başga-da, bilim merkezlerinde yşyklandyrylan sport meýdançalary, ulanylyşyny ýokarlandyrmak we beýleki möhüm wezipeleri ýerine ýetirmek üçin ulanylyp bilner.

 

Ulanyjy tejribesi gowulaşdy

Dogry yşyklandyryş şertleri okuwçylara ýagtylyk dogry bolanda iň gowy fiziki maşklary etmäge mümkinçilik berýär.Dogry yşyklandyryş bedeniň tebigy sirkad ritmine hem oňyn täsir edip biler.Spektriň gök ujuna adamlara güýç we ýaşaýyş duýgusyny berýän LED tehnologiýasy arkaly güýçlendirilip bilner.

 

Çaknyşyklardan gaça durmak

Türgenleşik we oýunlar wagtynda ýalpyldawuklygy azaltmak, şöhle saçmak we yşyklandyryşyň birmeňzeşligini ýokarlandyrmak mümkindir.Köp maksatly sport desgalary köplenç mekdeplerde iň uly ýerlerdir.Bu desgalar diňe bir sapaklar üçin däl, eýsem ýaryşlary, institusional çäreleri ýa-da jemgyýetçilik çärelerini geçirmek üçin hem ulanylyp bilner.Yşyklandyryş dürli yşyklandyryş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin çeýe bolmaly.

Mysal üçin, ulanyjylar zynjyrlary ýa-da synaglary geçirenlerinde, sport zalynda çyralar ýakylmaly bolup biler.Artykmaç ýa-da aşa pes ýagtylyk bilen baglanyşykly bolup biljek howplardan we töwekgelçiliklerden gaça durmak üçin, haçan we nirede gerek bolsa, ýagtylygyň derejesini ýokarlandyrmak ýa-da peseltmek mümkinçiligi bolmaly.

 

Energiýa üçin tygşytly

LED yşyklandyryjylar gurlanda, energiýa mekdebiniň yşyklandyryş ulgamlary damjalary 50% -den gowrak ulanýar.LED yşyklar şuňa meňzeş HID gurallaryna garanyňda 50% bilen 80% az energiýa sarp edýär.LED açyk yşyklandyryş has tygşytly we mekdepleri her ýyl müňlerçe dollar tygşytlap biler.Bu näçe guralyň ulanylýandygyna we näçe wagt ulanylýandygyna baglydyr.Diýmek, LED çyralary birnäçe ýylyň içinde aňsatlyk bilen öwezini dolup biler.Käbir sport görnüşleri üçin möhüm talap bolan wertikal yşyklandyryş üçin häzirki zaman LED yşyklary hem ulanylyp bilner.

Akylly yşyklandyryş dolandyryş ulgamlaryna goşmaçalar LED tehnologiýasyny doldurmak üçin ulanylyp bilner.Bu goşmaçalar hereket datçiklerini, gijelerine garaňky yşyklandyryşy we belli çärelere uýgunlaşyp bilýän dürli sazlamalary öz içine alýar.Bu, her bir sebitiň dogry mukdarda ýagtylygy almagyna kömek edýär.Şeýle hem ýönekeý, ulanmaga aňsat merkezleşdirilen dolandyryşlar üçin köp mümkinçiliklerimiziň bardygyny ýadymyzdan çykarmaly däldiris.

 

Az hyzmat etmek

Olary işlemek üçin ulanylýan yşyklandyryş tehnologiýasy sebäpli, LED armaturlary ygtybarly we saklamak üçin ýönekeý bolup biler.Gizlin çyralar öndürijilik meselesi sebäpli has köp tehniki hyzmat etmeli.Gizlenen yşyklar, LED-den has köp tehniki hyzmaty talap edýär.

 

Hil we ömri

Yşyk-diodly indikatorlar uzak wagtlap ýagty, yzygiderli, yşyksyz, yşyk berýär.Adatça, yşyk-diodly indikatorlar azyndan 50,000 sagat dowam edýär.Bu, HID yşyk guralynyň ömrüniň takmynan iki essesidir.Yşyk-diodly indikatorlar, bary-ýogy 10,000 sagat ulanylandan soň HID yşyk enjamlary ýaly başga reňk öwürmeýär.

 

Yşyklandyryş ulgamlarynyň iň möhüm elementleri

 

Yşyklandyryş ulgamlary gurlanda, aşakdaky ugurlary göz öňünde tutmak möhümdir: ortaça yşyklandyryş, ýagtylygyň birmeňzeşligi we ýalpyldawuk dolandyryş.

 

Düzgünnama

UNE EN 12193 standart, sport çäreleri üçin niýetlenen ýerlerde yşyklandyryşy dolandyrýar.Bu standart täze desgalary we abatlaýyş işlerini öz içine alýar.Bu talaplar howpsuzlygy, görüş rahatlygyny, ýalpyldawuklygy, öňüni almak, integrasiýa we energiýa netijeliligini göz öňünde tutýar.

 

Açyk we ýapyk kazyýetler

Soňky onýyllyklaryň dowamynda bazarda elýeterli LED enjamlarynyň hiliniň we dürlüliginiň ep-esli ýokarlanmagynyň esasy artykmaçlygy, haýsy ýagdaýdadygyna garamazdan elmydama bir mümkinçiligiň bolmagydyr.Bu, mekdeplerde açyk ýa-da ýapyk sport desgalarynyň islendik görnüşinde LED enjamlaryny ulanyp boljakdygyny aňladýar.

Açyk kazyýetlere iki tarapdan seredilmeli: gijeki görünmek we ýalpyldawuk.Oorapyk ýerlerde çakylyk ýerini döretmek möhümdir.Bitarap ak (4000 Kelvin), iň gowy saýlaw.

Mekdepdäki sport zaly

Sport görnüşleri

Sport desgalarynyň köp dürli çäreler üçin ulanylýandygyny we her bir işiň öz yşyklandyrylmagyny talap edýändigini ýatdan çykarmaly däldiris.Standard UNE-EN 12193, köp oýun oýunlary üçin 200 lýuks maslahat berilýär diýýär.Şeýle-de bolsa, ýaryşlar we ýaryşlar 500 bilen 750 lýuks aralygynda yşyklandyryş derejesini talap eder.

Tor ýok bolsa, sport zallarynda yşyklandyryjylar gorag paneli bilen örtük bolmaly.Basseýnlerde tebigy ýagtylygy ýokarlandyrmak üçin köp aýna penjireler bar.Şeýle-de bolsa, gün şöhlesini şöhlelendirmezlik ýa-da suwdan şöhle saçmazlyk möhümdir.Mundan başga-da, ähli enjamlar suw geçirmeýän we tötänleýin bökdençliklerden goralmalydyr.

 

Dürli sport ýerleri, işiň görnüşine baglylykda dürli yşyklandyryş usullaryny talap edip biler.

 

Beýsbol meýdançasy

Beýsbol meýdançasyna hatda yşyklandyryş hem gerek.Top oýunçylara elmydama görünmeli.Munuň üçin gowy yşyklandyrylan esaslar we meýdançada köp yşyklandyryş gerek.Adaty orta mekdep beýsbol meýdançasy, ýerden 40-60 fut beýiklikde 30-40 LED yşyklandyryş talap edýär.

 

Futbol meýdançasy

Açyk futbol meýdançalary üçin yşyklandyryş tertibi çözülende, meýdançanyň ululygyny göz öňünde tutmak möhümdir.Orta mekdep futbol meýdançalarynyň köpüsi takmynan 360 fut 265 fut.Bu ululykdaky meýdana takmynan 14,000 watt yşyklandyryş gerek bolar.

 

Futbol stadiony

Orta mekdebiň futbol meýdançasy üçin yşyklandyryş, futbol stadionynyň yşyklandyrylyşy bilen deňdir.Oýun meýdançalaryny görkezmekde tomaşaçylaryň nukdaýnazary möhümdir.Her bir pökgä aýratyn üns bermek bilen, ähli meýdany gowy ýagtylandyrmaly.Futbol yşyklandyryşynda iň amatly netijeler üçin şöhle burçlary zerurdyr.

 

Tennis meýdançalary

Tennis kortlary beýleki ýerlerden has kiçi we adatça gurşalan.Iň oňat netijeler üçin yşyklandyryş jemlenip, kazyýete gönükdirilmelidir.Iň amatly, kortdan 40-50 fut beýiklikde ýerleşýän birnäçe kiçi yşyk-diodly indikatorlary ulanmak.

 

Basseýnler

Mingüzmek meýdançasy mekdebiň sport yşyklandyrylyşynyň bir bölegi bolsa, goşmaça faktorlar hem bar.Howpsuzlyk birinji orunda durýar.Bu, suwuň üstündäki şöhlelenmelere gözegçilik edilmelidigini aňladýar.Binanyň dizaýny möhüm bolup bilse-de, iň oňat görnüşe öwürmek.Mersüzüjiler, periferiýa görüşleriniň içinde dälligi sebäpli hakyky çyraçydan hiç hili rahatsyzlyk duýmazlar.

Bu aňsat däl.Suw çyrasy potolokdan düşmegini we ortaça 300 lýuks ýetmegini üpjün etmek üçin täsirli bolmaly.Ynha, yşyklandyryjylar has köp ulanylýar, sebäbi tehnologiýa kämilleşip, zerur önümi aňsatlyk bilen gazanyp biler.

Basseýn gurşawynyň ýokary temperaturasyny göz öňünde tutup, armatura bütewiliginiň saklanmagy hökmanydyr.Poslama mirasy yşyklandyrmak bilen baglanyşykly umumy mesele we köplenç täze ulgamlara maýa goýmak üçin sebäp bolup biler.Öndürijileriň köpüsi häzirki zaman örtükleriň hili sebäpli aşa temperatura we çyglylyga garşy gurallary hödürläp bilýärler.Köp öndürijiler isleg boýunça goşmaça örtük berip bilerler.Mysal üçin, deňiz ýa-da kenarýaka goşundylary üçin ulanyp boljak deňiz derejeli birleşmesi bolanlar.

Mekdepde tennis yşyklandyryşy

Mekdepde howuz yşyklandyrylyşy

Her talap üçin laýyk çyra

Okuwçylaryň sapaklara, oýunlara we okuw sapaklaryna göz aýlamagy adaty zat.Bu, mekdepleriň aýdyň görmegi üçin ýeterlik yşyklandyryşyň bolmagyny üpjün edýär.LED tehnologiýasy, energiýa netijeliligini we yşyklandyryş derejesini optimizirlemek üçin dolandyryş enjamlaryna birleşdirilip bilner.Käbir ýagdaýlarda ykjam ýa-da goşmaça yşyklandyryjylar peýdaly bolup biler.

 

Hünärmen VKS önümleri

 

VKSsport desgalarynda ulanyp boljak hünärmen önümleriniň giň toplumyny hödürleýär.Esasanam:

VKS FL3 seriýasy.Bu ýokary öndürijilikli “LED” çyrasy basseýnleriň, sport zallarynyň we sport ýodalarynyň töwereginde köp ýerde gurlup bilner.

Dirishipabl UFO.Bu beýik aýlag LED çyrasy, netijeliligi we ýokary öndürijiligi sebäpli sport desgalary üçin amatlydyr.

 

Sport zaly yşyklandyryş taslamalary, mümkin bolan ýerleri we bolup biläýjek çäreleri hasaba almak üçin seresaplylyk bilen düzülmelidir.Bu energiýa netijeliligini ýokarlandyrýar, öndürijiligi ýokarlandyryp we düzgünlere boýun bolup biler.


Iş wagty: Noýabr-23-2022