Product Support

LED tunel çyralary goýmasynda bildiriş näme?

LED tunel çyralary goýmasynda bildiriş näme?

Tunel dag ýolunyň esasy gurluşydyr, aýratyn gurluşy sebäpli, tunel gün şöhlesini ugrukdyryp bilmeýär, ýagtylygyň duýdansyz üýtgemegi bilen ulagy tuneliň içine ýa-da daşyna çözmek üçin wizual "gara deşik effekti" bolýar. ýa-da "ak deşik effekti", tuneliň uzak wagtlap yşyklandyrylmagy zerur.Köplenç ulanylýan tuneliň yşyklandyrylyşy LED tunel çyralarydyr, tuneliň yşyklandyrylyşynda ulanylmagy aşakdaky meselelere üns bermelidir.

LED Tunnel Light

1. Glalpyldawuk dolandyryş.

Tuneliň yşyklandyrylyşynda sürüjiniň ýeterlik görnükli bolmagy üçin ýalpyldawuk Z-pes derejede gözegçilik edilmelidir.Adatça tuneliň yşyklandyrylyşynda ýokary ýagtylykly LED-ni ýagtylyk çeşmesi hökmünde ulanmak, birmeňzeş ýagtylyk paýlanyşy, ýumşak we amatly yşyk, sürüjiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin oňaýsyz ýalpyldawuk hadysanyň döremezligi üçin.

隧道灯LS902b-T

2. Yşyklandyryş birmeňzeşligi.

Tuneliň yşyklandyrylyşynda sürüjiniň ýeterlik görnükli bolmagy üçin ýalpyldawuk Z-pes derejede gözegçilik edilmelidir.Adatça tuneliň yşyklandyrylyşynda ýokary ýagtylykly LED-ni ýagtylyk çeşmesi hökmünde ulanmak, birmeňzeş ýagtylyk paýlanyşy, ýumşak we amatly yşyk, sürüjiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin oňaýsyz ýalpyldawuk hadysanyň döremezligi üçin.

LED Tunnel Light2
LED tunnel light 3

3. "Çekiş effektini" ýok ediň.

"Ickalpyldawuk effektiň" esasy sebäbi lampalaryň we çyralaryň nädogry aralykda bolmagy, ýagtylygyň wagtal-wagtal üýtgemegine, sürüjiniň gözüniň alnynda oňaýsyz duýgularyň döremegine sebäp bolýar.Şonuň üçin, LED tunel çyralaryny oturtmakda, yşyk-diodly effektleriň öňüni almak üçin çyralar bilen çyralaryň arasyndaky aralygy netijeli meýilleşdirmäge üns bermeli.

4. Gyssagly yşyklandyryş.

Tuneldäki adaty LED yşyklandyryşdan başga-da, gyssagly yşyklandyryş zerurdyr.Tunelde, garaşylmadyk hadysalar bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, gyssagly LED yşyklandyryş, sürüjileriň betbagtçylyklardan gaça durmagy üçin gaty gysga hadysada dogry mukdarda yşyklandyryşy üpjün edip biler.Şeýle hem, adatdan daşary ýagdaýlarda ulaglaryň tunelden tertipli we ygtybarly geçmegini üpjün etmek üçin LED gyssagly görkezmeleri öz içine alýar.

5.Tuneli sebitleşdirmek.

Uzyn tuneli yşyklandyryş dizaýnynda, tuneliň girelgesinde we çykyş bölüminde yşyklandyryşyň ýagtylygy orta bölümden we geçiş bölüminden has ýokary bolmaly, dürli yşyklandyryş dizaýnynyň tunel bölüminiň dürli ýerlerine görä gurulmalydyr. sürüji, tunelden daşarky tuneliň üstünden syýahat etmekden döreýän oňaýsyzlyga uýgunlaşdy, şeýle hem tuneliň yşyklandyrylyşynyň tygşytlylygyny we amalylygyny goramak üçin.


Iş wagty: -20anwar-13-2022