Önüm goldawy

LED bilim 3-nji bölüm: LED reňk temperaturasy

LED tehnologiýasy yzygiderli ösýär, netijede çykdajylaryň yzygiderli azalmagyna we energiýa tygşytlanyşyna we zyňyndylaryň azalmagyna global tendensiýa sebäp bolýar.Öý bezeginden başlap, şäher in engineeringenerçilik gurluşygyna çenli müşderiler we taslamalar tarapyndan has köp LED lampalar kabul edilýär.Müşderiler elektrik üpjünçiliginiň hiline ýa-da LED çiplerine däl-de, lampanyň bahasyna ünsi jemleýärler.Olar köplenç reňk temperaturasynyň ähmiýetini we LED lampalaryň dürli ulanylyşyny äsgermezlik edýärler.LED lampalar üçin dogry reňk temperaturasy taslamanyň gurluşyny ýokarlandyryp we yşyklandyryş gurşawyny has amatly edip biler.

Reňk temperaturasy näme?

Reňk temperaturasy, gara bedeniň mutlak nola (-273degC) gyzdyrylandan soň ýüze çykýan temperaturasydyr.Gara beden gyzdyrylanda kem-kemden gara reňkden üýtgeýär.Soňra gök öwüsýänçä sary öwüsýär we ak bolýar.Gara bedeniň ýagtylyk berýän temperaturasy reňk temperaturasy diýilýär."K" (Kelvin) birliklerinde ölçelýär.Diňe ýagtylygyň dürli reňkleri.

Umumy ýagtylyk çeşmeleriniň reňk temperaturasy:

Kokary basyşly natriý çyra 1950K-2250K

Şem çyrasy 2000K

Volfram çyrasy 2700K

Akkor lampa 2800K

Galogen lampa 3000K

50okary basyşly simap çyrasy 3450K-3750K

Günortanlyk 4000K

4000K-4600K metal halid çyrasy

Tomus günortan gün 5500K

Floresan lampa 2500K-5000K

CFL 6000-6500K

Bulutly gün 6500-7500K

Arassa asman 8000-8500K

LED reňk temperaturasy

Häzirki wagtda bazardaky LED lampalaryň köpüsi aşakdaky üç reňk temperaturasyna düşýär.Her reňkiň öz aýratynlyklary bar:

Pes reňk temperaturasy.

3500K-dan aşakda gyzyl reňk bar.Bu adamlara ýyly, durnukly duýgy berýär.Gyzyl zatlary pes reňkli LED lampalary ulanyp has aýdyňlaşdyryp bolýar.Dynç alyş we dynç alyş ýerlerinde dynç almak üçin ulanylýar.

Orta reňk temperaturasy.

Reňk temperaturasy 3500-5000K aralygyndadyr.Bitarap temperatura diýlip hem atlandyrylýan ýagtylyk ýumşak we adamlara ýakymly, rahatlandyryjy we arassa duýgy berýär.Şeýle hem obýektiň reňkini görkezýär.

Colorokary reňk temperaturasy.

Sowuk yşyk gök öwüsýän, asuda, salkyn we ýagty diýilýär.5000K-dan ýokary reňk temperaturasy bar.Bu adamlaryň jemlenmegine sebäp bolup biler.Maşgalalar üçin maslahat berilmeýär, ýöne konsentrasiýany talap edýän hassahanalarda we ofislerde ulanylyp bilner.Şeýle-de bolsa, ýokary reňkli temperatura ýagtylyk çeşmeleri pes reňk temperatura çeşmelerinden has ýokary ýagtylyga eýe.

Gün şöhlesiniň, reňk temperaturasynyň we gündelik durmuşyň arasyndaky baglanyşygy bilmeli.Bu köplenç çyra reňklerimiziň reňkine täsir edip biler.

Agşam we gündiz tebigy ýagtylyk çeşmeleri reňk temperaturasynyň pesligine eýe.Adam beýnisi ýokary reňkli temperatura yşyklandyryşynda has işjeňdir, ýöne garaňky bolanda az bolýar.

Oorapyk LED yşyklar köplenç agzalan gatnaşyklara we dürli ulanylyşyna görä saýlanýar:

Identaşaýyş meýdany

Roomaşaýyş otagy:Bu öýdäki iň möhüm ýer.4000-4500K bitarap temperatura bar.Lightagtylyk ýumşak we adamlara rahatlandyryjy, tebigy, tertipsiz we ýakymly duýgy berýär.Esasanam Europeanewropa bazarlary üçin magnit demir çyralarynyň köpüsi 4000 bilen 4500K aralygyndadyr.Livingaşaýyş meýdanyna ýylylyk we çuňluk goşmak üçin sary stol we pol lampalary bilen gabat gelip biler.

Bedatylýan otag:Bedatylýan otag, jaýyň iň möhüm meýdanydyr we 3000K töweregi temperaturada saklanmalydyr.Bu adamlara özlerini rahat, ýyly duýmaga we has çalt uklamaga mümkinçilik berer.

Aşhana:Aşhanada reňk temperaturasy 6000-6500K bolan çyralar ulanylýar.Pyçaklar köplenç aşhanada ulanylýar.Aşhananyň çyrasy adamlara ünsi jemlemäge we heläkçiliklerden gaça durmaga mümkinçilik bermeli.Ak çyra aşhanany has ýagty we arassa görkezmäge ukyplydyr.

Naharhana:Bu otag gyzyl reňkli pes reňkli LED lampalar üçin amatly.Pes reňk temperaturasy adamlara has köp iýmäge kömek edip biljek reňk doýgunlygyny ýokarlandyryp biler.Häzirki zaman çyzykly maýatnik yşyklandyryşy mümkindir.

ýaşaýyş jaý yşyklandyryşy

Vanna otagy:Bu rahat ýer.Colorokary reňk temperaturasyny ulanmak maslahat berilmeýär.3000K ýyly ýa-da 4000-4500K bitarap yşyklandyryş bilen ulanylyp bilner.Şeýle hem, suw geçirmeýän çyralar ýaly suw geçirmeýän lampalary, hammamlarda suw buglarynyň içerki gurşun çipleriniň ýok edilmezligi üçin ulanmak maslahat berilýär.

Içki bezeg, ak ýagtylygyň temperaturasyny dogry ulanmak arkaly ep-esli ýokarlandyrylyp bilner.Iň ýokary hilli yşyklandyryşy saklamak üçin bezeg reňkleriňiz üçin dogry reňk temperaturasynyň yşyklandyrylyşyny ulanmak möhümdir.Içerki diwarlaryň, pollaryň we mebelleriň reňk temperaturasyna, giňişligiň maksadyna serediň.Lightagtylyk çeşmesinden dörän gök yşyk howpy hem göz öňünde tutulmalydyr.Çagalar we garrylar üçin pes reňkli yşyklandyryş maslahat berilýär.

Söwda meýdany

Içerki söwda meýdançalarynda myhmanhanalar, ofisler, mekdepler, restoranlar, supermarketler, söwda merkezleri, ýerasty awtoulag duralgalary we ş.m.

Ofisler:6000K - 6500K sowuk ak.6000K reňk temperaturasynda uklamak kyn, ýöne öndürijiligi ýokarlandyrmak we işgärleri güýçlendirmek üçin ajaýyp usul bolup biler.Ofislerdäki çyra panelleriniň köpüsi 6000-6500K reňk ulanýar.

Supermarketler:3000K + 4500K + 6500K garyşyk reňk temperaturasy.Supermarketde dürli ýerler bar.Her sebitde dürli reňk temperaturasy bolýar.Et meýdany has janly etmek üçin 3000K pes temperatura reňkini ulanyp biler.Täze iýmit üçin 6500K reňkli temperatura ýoluny yşyklandyrmak iň gowusydyr.Ezilen buzuň şöhlelenmegi deňiz önümleriniň has täze görünmegine sebäp bolup biler.

Undererasty awtoulag duralgalary:6000-6500K iň gowusydyr.6000K reňk temperaturasy, adamlara ünsi jemlemäge we sürüjini has ygtybarly etmäge kömek etmek üçin gowy saýlawdyr.

Mekdep synp otaglary:4500K reňkli temperatura lampalary, okuwçylaryň görüş ýadawlygyna we beýniniň ýadawlygynyň ýokarlanmagyna sebäp boljak 6500K reňk üýtgemeleriniň kemçiliklerinden gaça durmak bilen, synp otaglarynyň rahatlygyny we yşyklandyrylyşyny ýagtylandyryp biler.

Keselhanalar:Teklip üçin 4000-4500K.Sagaldyş meýdançasynda hassalar öz duýgularyny durnuklaşdyrmaga borçly.Arkaýyn yşyklandyryş olaryň bagtyny ýokarlandyrmaga kömek eder;lukmançylyk işgärleri ünsi we tertip-düzgüni ösdürýärler we gatnaşygyny güýçlendirýän täsirli yşyklandyryş programmasyny ulanýarlar.Şonuň üçin 4000 bilen 4500 K aralygyndaky gowy reňk öwüşginini, ýokary yşyklandyryşy we orta aralyk reňk temperaturasyny üpjün edýän yşyklandyryş enjamlaryny ulanmak maslahat berilýär.

Myhmanhanalar:Myhmanhana dürli syýahatçylaryň dynç alyp, dynç alyp bilýän ýeri.Staryldyz reýtingine garamazdan, rahatlyk we dostlugy nygtamak üçin atmosfera dostlukly we dynç almak üçin amatly bolmalydyr.Myhmanhananyň yşyklandyryş enjamlary yşyklandyryş gurşawynda zerurlyklaryny bildirmek üçin ýyly reňkleri ulanmalydyr we reňk temperaturasy 3000K bolmaly.Colorsyly reňkler hoşniýetlilik, ýylylyk we dostluk ýaly duýgy çäreleri bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.3000k ýyly ak lampa bilen çyra çyrasy ýuwujy söwdada meşhur.

Ofis yşyklandyryşa ýolbaşçylyk etdi
supermarket yşyklandyryşa sebäp boldy
myhmanhana yşyklandyryş

Senagat meýdany

Senagat pudaklary zawodlar we ammarlar ýaly köp işli ýerlerdir.Senagat yşyklandyryşy, adatça, yşyklandyryş üçin iki görnüşli yşyklandyryş-yzygiderli yşyklandyryşy öz içine alýar.

Seminar 6000-6500K

Seminarda uly yşyklandyrylan iş meýdany we optimal yşyklandyryş üçin 6000-6500K reňk temperaturasy bar.Netijede, 6000-6500K reňkli temperatura çyrasy iň gowusy bolup, diňe bir yşyklandyryşyň iň ýokary talaplaryny kanagatlandyryp bilmän, eýsem adamlary işe gönükdirmäge hem ukyplydyr.

Ammar 4000-6500K

Ammarlar adatça ammarlarda we önümleri saklamakda, ýygnamak, ele almak we sanamak üçin ulanylýar.4000-4500K ýa-da 6000-6500K üçin iň amatly temperatura aralygy laýykdyr.

Gyssagly kömek meýdany 6000-6500K

Senagat zolagy adatça gyssagly ewakuasiýa wagtynda işgärlere kömek etmek üçin gyssagly yşyklandyryşa mätäç.Şeýle hem elektrik togy kesilende peýdaly bolup biler, sebäbi işgärler krizis döwründe-de işlerini dowam etdirip bilerler.

ammar yşyklandyryş

Suw çyralary, köçe çyralary, peýza. Yşyklary we beýleki açyk lampalar ýaly açyk lampalar, ýagtylygyň reňk temperaturasy barada berk görkezmelere eýedir.

Köçe çyralary

Köçe çyralary şäher yşyklandyryşynyň möhüm bölekleri.Dürli reňk temperaturasyny saýlamak sürüjilere dürli tarapdan täsir eder.Bu yşyklandyryşa üns bermelidiris.

 

2000-3000Ksary ýa-da ýyly ak görünýär.Rainagyşly günlerde suwuň içine iň täsirli.Iň pes ýagtylygy bar.

4000-4500kTebigy ýagtylyga ýakyn we yşyk birneme garaňky, bu bolsa sürüjiniň gözüni ýolda saklap, has ýagtylygy üpjün edip biler.

Iň ýokary ýagtylyk derejesi6000-6500K.Görüş ýadawlygyna sebäp bolup biler we iň howply hasaplanýar.Bu sürüjiler üçin gaty howply bolup biler.

 Köçe yşyklandyryş

Köçe çyrasynyň reňkiniň iň amatly temperaturasy 2000-3000K ýyly ak ýa-da 4000-4500K tebigy ak.Bu iň köp ýaýran köçe yşyk çeşmesidir (metal halid lampasynyň temperaturasy 4000-4600K Tebigy ak we ýokary basyşly natriý lampanyň temperaturasy 2000K ýyly ak).2000-3000K temperatura, ýagyşly ýa-da dumanly şertlerde iň köp ulanylýar.4000-4500K aralygyndaky reňk temperaturasy beýleki sebitlerdäki ýol taslamalary üçin iň oňat işleýär.Köp adamlar ilkinji gezek LED köçe çyralaryny ulanyp başlanda 6000-6500K sowuk ak saýladylar.Müşderiler köplenç ýokary ýagtylyk we ýagtylyk gözleýärler.LED köçe çyralaryny ökde öndüriji we müşderilerimize köçe çyralarynyň reňk temperaturasy barada ýatlatmalydyrys.

 

Açyk yşyklar

Suw çyralary açyk yşyklandyryşyň esasy bölegidir.Suw çyralary meýdançalar we açyk howlular ýaly açyk yşyklandyryş üçin ulanylyp bilner.Gyzyl çyra yşyklandyryş taslamalarynda hem ulanylyp bilner.Lightagtylyk çeşmeleri ýaşyl we gök yşykdyr.Stadionyň çyralary reňk temperaturasy taýdan iň talap ediji.Stadionyň içinde ýaryşlar bolmagy ähtimal.Reňk temperaturasyny we yşyklandyryşy saýlanyňyzda yşyklandyryşyň oýunçylara ýaramaz täsir etmeli däldigini ýatdan çykarmaly däldiris.Stadiondaky yşyk çyralary üçin 4000-4500K reňk temperaturasy gowy saýlaw.Orta ýagtylygy üpjün edip, parlaklygy iň ýokary derejede azaldyp biler.

 

Açyk çyralar we ýol çyralarybaglar we ýollar ýaly açyk meýdanlary yşyklandyrmak üçin ulanylýar.Warmyly görünýän 3000K reňkli yşyk, has rahat bolany üçin has gowudyr.

Netije:

LED lampalaryň işleýşine reňk temperaturasy täsir edýär.Amatly reňk temperaturasy yşyklandyryşyň hilini ýokarlandyrar.VKSLED çyralary ussat öndüriji we müňlerçe müşderä yşyklandyryş taslamalary bilen üstünlikli kömek etdi.Müşderiler iň oňat maslahat bermäge we ähli zerurlyklaryny üpjün etmäge bize ynanyp bilerler.Reňk temperaturasy we lampalary saýlamak bilen baglanyşykly soraglaryňyza jogap bermäge şat.


Iş wagty: Noýabr-28-2022