Önüm goldawy

LED bilimler 2-nji bölüm: LED-lerde haýsy reňkler bar?

Ak yşyk

Saýlanan LED çyralarynyň önümçilik prosesinde birnäçe tapawutlar bolýar.'Bin' diýilýän hromatiki ýerler, BBL çyzygy boýunça keseligine konturdyr.Reňkleriň birmeňzeşligi öndürijiniň nou-hau we hil standartlaryna baglydyr.Has uly saýlaw, has ýokary hilli, ýöne has ýokary çykdajylary aňladýar.

 

Sowuk ak

202222

5000K - 7000K CRI 70

Adaty reňk temperaturasy: 5600K

Daşky programmalar (mysal üçin, seýilgähler, baglar)

 

Tebigy ak

202223

3700K - 4300K ​​CRI 75

Adaty reňk temperaturasy: 4100K

Bar bolan ýagtylyk çeşmeleri bilen birleşmeler (mysal üçin, söwda merkezleri)

 

Armyly ak

202224

2800K - 3400K CRI 80

Adaty reňk temperaturasy: 3200K

Içerki programmalar üçin, reňkleri ýokarlandyrmak üçin

 

Amber

202225

2200K

Adaty reňk temperaturasy: 2200K

Daşky programmalar (mysal üçin, seýilgähler, baglar, taryhy merkezler)

 

MacAdam Ellipses

Ellipsiň merkezindäki reňkden tapawutlanmaýan, ortaça adam gözüne çenli ähli reňkleri öz içine alýan hromatiki diagramma serediň.Ellipsiň kontury hromatikanyň göze ilýän tapawudyny görkezýär.“MacAdam”, reňkiň adaty gyşarmagyny görkezýän “ädimler” hökmünde häsiýetlendirilýän iki sany ýeňil ellipsiň arasyndaky tapawudy görkezýär.Lightagtylyk çeşmeleri görünýän programmalarda bu hadysa göz öňünde tutulmalydyr, sebäbi 3 basgançakly ellipsiň 5 basgançakdan pes reňk üýtgemegi bar.

202226202225

 

Reňkli yşyklandyryjylar

CIE hromatiki diagrammasy, adam gözüniň fiziologiki aýratynlygyna esaslanýar, diagramma egrisiniň ýokarsynda ýerleşýän gyzyl, gök we ýaşyl üç esasy hromatiki komponente (üç reňkli proses) bölünip, reňklere baha bermek üçin.CIE hromatiki diagrammasyny her arassa reňk üçin x we ​​y hasaplamak arkaly alyp bolýar.Spektr reňkleri (ýa-da arassa reňkler) konturyň egrisinde tapylyp bilner, diagrammanyň içindäki reňkler hakyky reňklerdir.Ak reňkiň (we merkezi sebitdäki beýleki reňkler - akromatiki reňkler ýa-da çal reňkler) arassa reňkler däldigini we belli bir tolkun uzynlygy bilen baglanyşykly bolup bilmejekdigini bellemelidiris.

 

202228


Iş wagty: 21-2022-nji oktýabr