Önüm goldawy

LED golf yşyklandyrylyşy - Näme bilmeli?

Gije golf ýeterlik yşyklandyryşy talap edýär, şonuň üçin kurs yşyklandyrylyşyna uly umytlar bar.Golf meýdançalaryna yşyklandyryş talaplary beýleki sport görnüşlerinden tapawutlanýar, şonuň üçin çözülmeli meseleler hem başga.Kurs gaty uly we köp ýarmarka bar.72 golf meýdançasy üçin 18 ýarmarka bar.Fairarmarka ýollarynda 18 deşik bar.Mundan başga-da, ýarmarka ýollary diňe bir ugra gönükdirilýär.Mundan başga-da, ýarmarka meýdançasy deň däl we ýygy-ýygydan üýtgeýär.Bu, ýagtylyk polýuslarynyň ýagdaýyny, ýagtylyk çeşmesiniň görnüşini we ýagtylyk proýeksiýasynyň ugruny kesgitlemegi kynlaşdyrýar.Kursyň dizaýny çylşyrymly we kyn.VKS yşyklandyryşyşyklandyryş dizaýny we saýlama ýaly köp tarapy ara alyp maslahatlaşar.

 

Yşyklandyryş dizaýny

 

Golf giňişlikden peýdalanýan açyk oýun.Top, üstünde ýörän adamlar tarapyndan otuň üstünden atylýar.Golf meýdançasyny yşyklandyranyňyzda, golfçynyň aýaklaryndan gelýän ýagtylygy we topy otlara urýan topy göz öňünde tutmak möhümdir.Stadionyň ýokarky meýdanyny mümkin boldugyça ýagty saklamak we sferany öçürmezlik möhümdir.Suw joşmagy yşyklandyryşy ýumşak etmegiň we golfçylaryň görüş isleglerini kanagatlandyrmagyň usulydyr.

Golf meýdançasyndaky deşik üç esasy bölekden durýar: ýarmarka (FA IRWA Y), tee (TEE) we ýaşyl (REAŞYL).Fairarmarka bunkerleri, howuz, köpri we dik eňňit, depeler, gödek we top zolagyny öz içine alýar.Her stadionyň üýtgeşik dizaýn stili bolany üçin, bu bölekleriň ýerleşişi dürli bolup biler.“Golf düzgünlerinde” bunkerler, suw howpy we uzyn ot meýdanlary bularyň hemmesi päsgelçilik hasaplanýar.Golfçylary kyn duýup bilerler.Gijeki yşyklandyryş hem oýnamaga kömek etmek üçin möhümdir.Onuň degişli roly.Gowy yşyklandyryş tertibi gijelerine golf oýnamagyň kynlygyny we gyzyklylygyny artdyryp biler.

Golf meýdançasynyň ýerleşişi

Çukur meýdany her deşik üçin esasy ýerdir.Bu ýerde yşyklandyryş, çep we sag eli golfçylaryň topy we teňňäni görmegi üçin sazlanmalydyr.Gorizontal yşyklandyryş 100 bilen 150 lx aralygynda bolmaly.Çyralar, adatça, giň ýaýran suw çyralary bolup, topuň, klubyň ýa-da golfyň topa urmazlygy üçin iki tarapa yşyklandyryp biler.

Lighteňil polýus çaý gutusynyň yzky gyrasyndan azyndan 120 metr uzaklykda oturdylmalydyr.Uly çaý stoly üçin köp ugurly yşyklandyryş zerurdyr.Çekiş stollary üçin yşyklandyryş enjamlarynyň beýikligi stoluň uzynlygynyň ýarysyndan az bolmaly däldir.9 metrden geçmeli däldir.Gurmak praktikasyna görä, guralyň beýikligini ýokarlandyrmak çaý stollarynda yşyklandyryş täsirini ýokarlandyrar.Uzynlygy 14 metr bolan polýus yşyklandyryşynyň täsiri, 9 metr orta polýus yşyklandyryşyndan has gowudyr.

Golf meýdançasyndaky ýeňil polýus ýagdaýy

Positionerleşýänligi sebäpli, her deşikiň ýarmarka bölegi bar bolan ýer meýdanyndan iň köp peýdalanýar.Her deşikiň ini, dizaýnynyň kynlygyna baglylykda üýtgeýär.Adaty ýarmarka hemme ýerde egrelendir we gonuş meýdanyndaky iň uzyn.Equeterlik dik yşyklandyrylyşy üpjün etmek üçin ýarmarkanyň iki ujundan yşyklandyryşy yzarlamak üçin dar suw çyralary ulanylyp bilner.Degişli dik tekizlik, ýarmarkanyň merkezi ugry boýunça perpendikulýar beýiklige degişlidir.Fairarmarkanyň giňligi şol wagt onuň umumy ini.Fairarmarkanyň beýikligi ýarmarkanyň merkezinden ýarmarkanyň 15 metr beýikligine çenli ölçelýär.Bu dik uçar iki ýarmarka ýagtylyk polýusynyň arasynda ýerleşýär.Bu dik uçarlar, top düşýän ýerinde saýlansa, topa has gowy täsir eder.

Halkara yşyklandyryş standarty (Z9110 1997 Edition) we THORN-yň tehniki talaplary, gorizontal ýarmarkanyň yşyklandyrylyşynyň 80-100lx we dik yşyklandyryş 100-150lx ýetmegini talap edýär.Dik uçarlar dik yşyklandyryş bilen iň az yşyklandyryş arasynda 7: 1 gatnaşygy bolmaly.Çaý tagtasynyň ilkinji dik ýüzüniň we stoluň üstündäki ýagty polýusyň arasyndaky aralyk 30 metrden az bolmaly däldir.Lightagtylyk polýuslary bilen saýlanan yşyk guralynyň arasyndaky aralyk hem zerur aralykda saklanmalydyr.Lightagtylyk polýusynyň ýerleşýän ýagtylyk aýratynlyklaryny we ýerini göz öňünde tutmak möhümdir.Çyra çyra sütüniniň düýbünden azyndan 11 metr uzaklykda bolmaly.Çyra sütüni ýörite ýer bolan ýerde bolsa, şoňa görä ýokarlandyrylmaly ýa-da peselmeli.Aineriň täsirini azaltmak üçin ýeňil polýuslary beýik ýerlere ýa-da top zolagyna ýerleşdirip bolýar.

Beýleki ýarmarka, kiçi köprüler we bunker howuzlary ýaly päsgelçilikleri tapyp bilersiňiz.Belli bir mukdarda yşyklandyryş göz öňünde tutulmalydyr.Bu 30-dan 75lx aralygynda bolup biler.Şeýle hem ony aňsatlyk bilen urup bilersiňiz.Stadion ýerli yşyklandyryşyň dogry dizaýny bilen has özüne çekiji bolup biler.

Çukury doldurmak üçin oýunçy topy ýarmarkanyň üstünden itip, deşige itýär.Greenaşyl çukuryň ujy.Adatça bu ýer ýarmarka ýolundan has dik we gorizontal yşyklandyrylyşy 200-den 250 lx çenli.Topy islendik tarapa ýaşyl tarapa itip bolýandygy sebäpli, iň ýokary gorizontal yşyklandyryş bilen iň pes gorizontal yşyklandyryş arasyndaky gatnaşygy 3: 1-den köp bolmazlygy möhümdir.Şonuň üçin ýaşyl meýdany yşyklandyryş dizaýny kölegeleri azaltmak üçin azyndan iki ugry öz içine almalydyr.Lightagty polýus, ýaşyl meýdanlaryň öňünde 40 dereje kölegeli giňişlige ýerleşdirildi.Çyralaryň arasyndaky aralyk ýagtylyk polýusyndan üç esse az ýa-da deň bolsa, yşyklandyryş täsiri has gowy bolar.

Yşyklandyryş polýusynyň golfçynyň topy urmak ukybyna täsir edip bilmezligini ýatdan çykarmaly däldiris.Şeýle hem, yşyklandyryş bu ýarmarkada we beýleki ýarmarkalarda golfçylar üçin zyýanly şöhle döretmeli däldir.Parlaklygyň üç görnüşi bar: göni ýalpyldawuk;şöhle saçýan şöhle;aşa ýokary ýagtylykdan tapawutlylyk we görüş oňaýsyzlygy sebäpli ýalpyldawuk.Lightagtylandyrylan kurs üçin ýagtylyk proýeksiýa ugry topuň ugruna laýyklykda kesgitlenýär.Goňşy ýarmarkalar bolmasa, ýalpyldawuklygyň täsiri az bolar.Bu iki ýarmarkanyň bilelikdäki täsiri bilen baglanyşykly.Lightagtylyk proýeksiýasynyň ters tarapy.Fairarmarka topuna uran oýunçylar ýakyn yşyklardan güýçli ýalpyldawuklyk duýarlar.Bu ýalpyldawuk, gijeki asmanyň fonunda gaty güýçli göni şöhle.Golfçylar özlerini gaty oňaýsyz duýarlar.Nearbyakyn ýarmarkalaryň yşyklary yşyklandyrylanda azaldylmalydyr.

Golf yşyklandyrylyşy

 

 

Bu makalada esasan stadionyň yşyk polýuslarynyň tertibi we zyýanly şöhläni nädip azaltmalydygy barada söhbet edilýär.Bu nokatlar yşyklandyryş çeşmelerini we lampalary saýlanyňyzda göz öňünde tutmalydyr.

 

1. efficiencyokary öndürijilikli ýagtylyk çeşmelerini ulanmak makul bilner.Bu goşmaça yşyk çeşmelerine bolan zerurlygy azaldýan we elektrik togy materiallarynyň we gurnama çykdajylarynyň bahasyny peseldýän şol bir yşyklandyryşa mümkinçilik berýär.

2. colorokary reňkli we ýokary temperaturaly ýagtylyk çeşmesi maslahat berilýär.Meýdan tejribesi, Ra> 90 reňk görkeziji indeksiniň we 5500K-dan ýokary altyn reňkiniň temperaturasynyň iň möhümdigini görkezýär.

3. Gowy gözegçilik aýratynlyklaryna eýe bolan ýagtylyk çeşmesini gözläň.

4. Çyranyň çeşmesini lampalar bilen deňeşdiriň.Bu, lampanyň görnüşi we gurluşy ýagtylyk çeşmesiniň güýjüne laýyk gelýändigini aňladýar.

5. Daş-töwerek bilen sazlaşykly çyralar saýlanmalydyr.Lightagty kort üçin lampalar açyk meýdanda ýerleşdirildi.Şonuň üçin suwdan we elektrik togunyň urmagyndan goramagyň derejesini göz öňünde tutmak möhümdir.Gorag derejesi IP66 ýa-da elektrik togunyň urmagy E derejesi adatça saýlanýar.Atmosphereerli atmosferany we lampanyň poslama garşy öndürijiligini göz öňünde tutmak möhümdir.

6. Çyralar ýagtylygyň paýlanyş egrisini ulanmagy başarmaly.Çyralaryň ýagtylygy gowy paýlamagy we ýagtylygyň netijeliligini we güýjüň ýitmegini ýokarlandyrmak üçin ýalpyldawuklygy peseltmeli.

7. Tygşytly lampalar we ýagtylyk çeşmeleri saýlanylanda pes iş çykdajylary möhümdir.Esasan çyrany ulanmagyň faktorynyň, çyranyň we ýagtylygyň çeşmesiniň ömri, şeýle hem lampany saklamak faktorynyň nukdaýnazaryndan seredilýär.

8. Lighteňil polýuslar - durnukly, egilmek, pnewmatik götermek, pnewmatik götermek we gidrawliki götermek ýaly ýeňil polýuslaryň köp görnüşi bar.Dogry görnüşi saýlanyňyzda stadionyň gurşawy we maýa goýujy operatoryň ykdysady güýji göz öňünde tutulmalydyr.Bu, stadionyň tebigy gözelligine we daşky gurşawyna täsir etmezligini üpjün etmekdir.

Golf yşyklandyryş talaby 2

 

Dizaýn gözden geçirmek

 

Lighteňil polýusyň çaý gutusyna ýerleşdirilmegi üçin iň amatly ýer göni onuň aňyrsynda.Bu golfçylaryň kölegeleriniň golf toplaryny ýapmagynyň öňüni alar.Uzyn çaý stollary üçin iki sany ýeňil polýus gerek bolup biler.Çaý stollarynyň öňündäki ýagty polýuslary arka tarapdakylara päsgel bermezlik möhümdir.

Fairarmarkadaky yşyklar toplaryň iki tarapa düşmegini görmeli.Bu goňşy ýarmarkalara göz aýlamagy azaldar.Lightagtylyk polýuslarynyň sanyny azaltmak üçin dar ýarmarkalar ýagtylyk polýuslarynyň uzynlygyndan azyndan iki esse geçmeli.Boýy polýuslardan iki esse uly bolan ýarmarkalar, lampalar proýekt edilende yşyk şöhleleriniň bir-birine gabat gelmegini talap eder.Has oňat birmeňzeşligi gazanmak üçin polýuslaryň arasyndaky aralyk beýikliginden üç esse köp bolmaly däldir.Aalpyldawuk dolandyryş we beýleki esbaplar bilen ähli lampalaryň proýeksiýa ugry topuň ugruna laýyk bolmalydyr.

Lightagtylygyň iki ters ugry, topy goýýan golfçylaryň kölegelerini azaldýan ýaşyly ýagtylandyrýar.Lightagty polýus, ýaşyl merkezi çyzygyň 15-35 dereje aralygynda ýerleşdirilmelidir.15 derejäniň ilkinji çägi golfçylaryň ýalpyldawuklygyny azaltmakdyr.Ikinji çäk, yşyklaryň ok bilen päsgel bermeginiň öňüni almakdyr.Polýuslaryň arasyndaky aralyk beýikliginden üç esse köp bolmaly däldir.Her polýus iki çyradan az bolmaly däldir.Bamperler, suw ýollary, ýarmarkalar ýa-da başga päsgelçilikler bar bolsa, lampalaryň sanyna, proýeksiýa burçuna goşmaça üns berilmelidir.

Gorizontal yşyklandyrylanda, ýaşyl we çaý, giň şöhleli lampalar iň gowusydyr.Şeýle-de bolsa, has ýokary yşyklandyryş maglumatlary mümkin däl.“Fairway” yşyklandyryşy, has gowy yşyklandyryş effektini gazanmak üçin giň şöhleli we dar şöhleli lampalaryň birleşdirilmegini talap edýär.Yşyklandyryş dizaýny näçe gowy bolsa, çyra üçin şonça-da egriler bar.

LED-stadion-ýokary-mast-ýagtylyk-burç

 

 

Haryt saýlaň

 

VKS yşyklandyryşaçyk meýdançadaky yşyk çyralaryny, şeýle hem kursy yşyklandyrmak üçin ýokary netijelilik çyralaryny ulanmagy maslahat berýär.

Softumşak yşyk üçin 10/25/45/60 dört linzaly ýagtylyk paýlaýyş burçlary bilen optimal optiki dizaýn.Golf, basketbol we futbol ýaly açyk sport görnüşleri üçin amatly.

Asyl getirilen SMD3030 yşyk çeşmesi, ýokary geçiriji optiki kompýuter linzasy, ýagtylyk çeşmesiniň ulanylyşyny 15% Professional ýagtylyk paýlaýyş dizaýny bilen gowulandyrýar.Glalpyldawuk we ýagtylygyň dökülmeginiň öňüni alýar.Durnukly öndürijilik, ýeňil galkanly ýeke standart modul, yşyklandyryş ýitgisini azaldýar, tutuş ýagtylyk effekti kompýuter linzasyny, ýokarky kesilen ýagtylyk gyralaryny üpjün edýär, ýagtylygyň asmanyň ýaýramagynyň öňüni alýar.Bu ýagtylygyň döwülmegini gowulaşdyryp, ýagtylygy ýokarlandyryp, has gowy şöhlelendirip biler we has birmeňzeş ýagty we ýumşak edip biler.

LED-stadion-ýokary-mast-ýagtylyk aýratynlygy


Iş wagty: 15-2022-nji dekabry