Önüm goldawy

Köçe çyralarynyň näçe yşyklandyryş paýlaýyş görnüşi bar?

Köçe çyrasy LED, esasan, heläkçiligi azaltmak we howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin şäherdäki we oba ýerlerindäki ýollary yşyklandyrmak üçin ulanylýar.Gündiz ýa-da gijeki şertlerde gowy görünmek esasy talaplaryň biridir.Şeýle hem, awtoulag sürüjilerine ýollaryň ugrunda howpsuz we sazlaşykly hereket etmäge mümkinçilik döredip biler.Şonuň üçin dogry düzülen we goldanylýan LED meýdany yşyklandyryş birmeňzeş yşyklandyryş derejesini öndürmeli.

Senagat ýagtylygy paýlamagyň 5 esasy görnüşini kesgitledi: I, II, III, IV ýa-da V görnüşli ýagtylyk paýlanyşy.Laýyk we dogry paýlanyş usullaryny nädip saýlamalydygyny bilmek isleýärsiňizmi?Bu ýerde her bir görnüşi we onuň açyk meýdanda we saýt yşyklandyrylyşynda nädip ulanyljakdygyny görkezeris we suratlandyrarys

 

I görnüşi

Şekil

Nusga görnüşi I, iň ýokary şem konusynda 15 gradus giňligi bolan iki taraplaýyn gapdal paýlanyşdyr.

 Görnüşi-I paýlamak

Arza

Bu görnüş, adatça, ýoluň merkeziniň golaýyndaky yşyklandyryjy ýerde ulanylýar, bu ýerde monta height beýikligi ýoluň inine takmynan deňdir.

 

II görnüş

Şekil

Iň gowy görülýän gapdal ini 25 dereje.Şonuň üçin olar, adatça, dar ýollaryň gyrasynda ýa-da gapdalynda ýerleşýän çyraçylara degişlidir.Mundan başga-da, ýoluň ini dizaýn edilen beýikligiň 1,75 essesinden geçmeýär.

 II görnüş

Arza

Giň ýollar, has uly ýerler köplenç ýoluň ýakasynda ýerleşýär.

 

III görnüş

Şekil

Iň gowy görülýän gapdal ini 40 dereje.II görnüşli LED paýlanyşy bilen gönüden-göni deňeşdirseňiz, bu görnüş has giň yşyklandyryş meýdanyna eýe.Mundan başga-da, onuň assimetrik tertibi hem bar.Yşyklandyryş meýdanynyň ini bilen polýusyň beýikliginiň arasyndaky gatnaşygy 2,75-den pes bolmaly.

 Görnüşi-III-paýlama

Arza

Theagtylygyň daşyna çykmagyna we meýdany doldurmagyna mümkinçilik berýän meýdanyň gyrasyna ýerleşdirmek.II görnüşden has uzyn zyňyň, ýöne gapdal zyňmak has gysga.

 

IV görnüş

Şekil

90 gradusdan 270 dereje burçlarda şol bir intensiwlik.Onsoňam, 60 gradus giňligi bar.Giň ýollaryň giňligine gapdal gurnamak üçin niýetlenen, beýikligiň 3,7 essesinden geçmeýär.

 Görnüş-IV-paýlama

Arza

Binalaryň we diwarlaryň gyralary, awtoulag duralgalarynyň we kärhanalaryň perimetri.

 

V görnüşi

Şekil

Positionshli ýerlerde deň ýagtylyk paýlaýan tegelek 360 ° tegelek paýlaýyş öndürýär.Bu paýlanyşda, ähli burçlarda birmeňzeş bolan aýak şemleriniň tegelek simmetriýasy bar.

 Görnüşi-V-paýlama

Arza

Roadollaryň merkezi, seýilgähiň merkezi adalary we çatryklar.

 

VS ýazyň

Şekil

Anghli burçlarda birmeňzeş intensiwlige eýe bolan 360 ° kwadrat paýlaýar.Bu paýlanyşda şem güýjüniň inedördül simmetriýasy bar, ol ähli gapdal burçlarda birmeňzeşdir.

 Görnüşi-V-kwadrat-paýlama

Arza

Awtoulag ýollarynyň merkezi, seýilgähiň merkezi adalary we çatryklar, ýöne has kesgitlenen gyranyň talaby boýunça.


Iş wagty: 28-2022-nji oktýabr