Önüm goldawy

Bilýäňizmi ed Led Gün çyralary hakda bilmeli maglumatlaryňyz

Jemgyýetiň we ykdysadyýetiň ösüşi energiýa zerurlyklarynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy.Adamlar indi möhüm mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar: täze energiýa tapmak.Arassalygy, howpsuzlygy we giňligi sebäpli gün energiýasy 21-nji asyrda iň möhüm energiýa çeşmesi hasaplanýar.Şeýle hem ýylylyk energiýasy, ýadro energiýasy ýa-da gidroelektrik ýaly beýleki çeşmelerden elýeterli bolmadyk çeşmelere girmek ukyby bar.Gün LED lampalary ösýän tendensiýa we gün lampalarynyň ajaýyp görnüşi bar.Bu barada degişli maglumatlary ara alyp maslahatlaşarysgün yşyk çyralary.

2022111802

 

Nämealyp bardygün çyralary?

Gün çyralary gün şöhlesini energiýa hökmünde ulanýarlar.Gün panelleri gündiz batareýalara zarýad berýär we batareýalar gije ýagtylyk çeşmesine güýç berýär.Gymmat we çylşyrymly turbageçirijileri goýmak hökman däl.Çyralaryň ýerleşişini esassyz sazlap bilersiňiz.Bu howpsuz, täsirli we hapalanmaz.Gün lampalary gün öýjükleri (gün panelleri), batareýalar, akylly dolandyryjylar, ýokary netijelilik ýagtylyk çeşmeleri, ýagtylyk polýuslary we gurnama materiallary ýaly böleklerden durýar.Adaty gün şöhlesiniň elementleri bolup biler:

Esasy material:Lighteňil polýus polatdan ýasalan we galvanizli / üstüne sepilen.

Gün öýjük moduly:Polikristally ýa-da kristal kremniy gün paneli 30-200WP;

Dolandyryjy:Gün lampalary üçin ýörite gözegçilik ediji, wagt gözegçiligi + ýagtylyk dolandyryşy, akylly dolandyryş (çyralar garaňky düşende we ýagty bolanda öçýär);

Energiýa saklaýan batareýalar:Doly ýapyk hyzmat edişsiz gurşun kislotasy batareýasy 12V50-200Ah ýa-da litiý demirfosfat batareýasy / üç taraplaýyn batareýa we ş.m.

Lightagtylyk çeşmesi:Energiýany tygşytlaýan, ýokary güýçli LED ýagtylyk çeşmesi

Polýusyň beýikligi:5-12 metr (müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýasalyp bilner);

Ainingagyş ýaganda:3-den 4-e çenli ýagyşly gün (dürli sebitler / pasyllar) üçin yzygiderli ulanylyp bilner.

 

Nädipalyp bardygün şöhlesisişleýärsiňizmi?

LED gün lampalary siňdirilen gün şöhlesini elektrik energiýasyna öwürmek üçin gün panellerinden peýdalanýar.Bu ýagtylyk polýusynyň aşagyndaky dolandyryş gutusynda saklanýar.

 

Bazarda gün çyralarynyň näçe görnüşini tapyp bilersiňiz?

Gün öý çyralary  Gün çyralary adaty LED yşyklaryndan has täsirli.Olarda gurşun kislotasy ýa-da bir ýa-da birnäçe gün paneli bilen zarýad alyp bolýan litiý batareýalary bar. Orta zarýad beriş wagty 8 sagat.Şeýle-de bolsa, zarýad beriş wagty 8-24 sagada çenli dowam edip biler. Enjamyň görnüşi uzakdan dolandyrmak ýa-da zarýad bermek bilen enjamlaşdyrylandygyna baglylykda üýtgäp biler.

Gün signallary çyralary (awiasiýa çyralary)Nawigasiýa, awiasiýa we gury ýer svetoforlary möhüm rol oýnaýar. Gün signallary çyralary köp ýerlerde elektrik ýetmezçiliginiň çözgüdi. Lightagtylyk çeşmesi esasan yşyklandyryjy bolup, örän az ugurly yşyklardyr. Bu ýagtylyk çeşmeleri sosial we ykdysady peýdalary üpjün etdi.

Gün gazonyGün gazon çyralarynyň ýagtylyk çeşmesi kuwwaty 0,1-1W. Adatça ýagtylygyň esasy çeşmesi hökmünde kiçijik bölejik ýagtylyk enjamy (LED) ulanylýar. Gün paneliniň güýji 0,5W-den 3W aralygynda.Şeýle hem, nikel batareýasy (1,2V) we beýleki batareýalar (12) bilen işledilip bilner.

Gün peýza .ynyň yşyklandyrylyşyPeýzacape yşyklandyryşy Gün çyralary seýilgählerde, ýaşyl ýerlerde we beýleki ýerlerde ulanylyp bilner.Daş-töweregi owadanlamak üçin dürli pes güýçli, pes kuwwatly LED çyralary, nokat çyralary we sowuk katod modelleşdiriji çyralary ulanýarlar. Gün landşaft çyralary ýaşyl meýdany ýok etmän peýza. Üçin has gowy yşyklandyryş effektlerini berip biler.

Gün belgisiJaý nomerleri, çatryk belgileri, gijeki görkezmeler we jaý belgileri üçin yşyklandyryş. Ulgamyň ulanylyşy we konfigurasiýa talaplary, ýagty akymyň talaplary ýaly minimaldyr. Pes güýçli LED yşyk çeşmesi ýa-da sowuk katod lampalary ulanylyp bilner bellik çyrasy üçin ýagtylyk çeşmesi.

Gün köçesiniň çyrasy  Gün fotoelektrik yşyklandyryşynyň esasy ulanylyşy köçe we oba çyralary üçin ulanylýar. Az kuwwatly, ýokary basyşly gaz çykaryjy lampalar (HID), floresan lampalar, pes basyşly natriý lampalar we ýokary güýçli yşyklandyryjylar ýagtylyk çeşmesidir. Umuman çäkli bolany sebäpli kuwwat, şäheriň esasy köçelerinde kän ulanylmaýar. Esasy ýollar üçin gün fotoelektrik köçeleriniň lampalarynyň ulanylmagy, şäher liniýalarynyň goşulmagy bilen artar.

Gün insektisid ýagtylykSeýilgählerde, baglarda we plantasiýalarda peýdaly. Umuman alanyňda, floresan lampalar belli bir spektr bilen enjamlaşdyrylandyr.Has ösen lampalar LED gyrmyzy lampalary ulanýarlar.Bu lampalar mör-möjekleri duzaga salýan we öldürýän aýratyn spektral çyzyklary çykarýar.

Gün bagy çyralaryGün bagynyň çyralary şäher köçelerini, ýaşaýyş we söwda otaglaryny, seýilgähleri ​​we syýahatçylyk merkezlerini, meýdançalary we beýleki ýerleri yşyklandyrmak we bezemek üçin ulanylyp bilner. Aboveokarda agzalan yşyklandyryş ulgamyny zerurlyklaryňyza baglylykda gün ulgamyna öwrüp bilersiňiz.

 

Gün şöhlesini satyn almagy meýilleşdireniňizde bilmeli faktlar

 

Sealan gün şöhlesiniň güýji wattasy

Gün çyrasyny satýanlaryň köpüsi ýalan güýji (watt), esasanam gün köçe lampalaryny ýa-da gün proýektorlaryny satarlar.Çyralar köplenç 100 watt, 200 ýa-da 500 watt güýji bar diýýärler.Şeýle-de bolsa, hakyky güýç we ýagtylyk beýikligiň ondan bir bölegidir.Oňa ýetmek mümkin däl.Munuň üç esasy sebäbi bar: birinjiden, gün lampalary üçin önümçilik standarty ýok.Ikinjiden, öndürijiler öz güýç dolandyryjylarynyň parametrlerini ulanyp, gün çyralarynyň güýjüni hasaplap bilmeýärler.Üçünjiden, sarp edijiler gün lampalaryna düşünmeýärler we has güýçli lampalary satyn almak kararyna gelýärler.Şonuň üçin käbir üpjün edijiler dogry güýji bolmasa önümlerini satmazlar.

Batareýalaryň we fotowoltaik panelleriň kuwwaty gün lampalarynyň güýjüni (watt) çäklendirýär.Çyra 8 sagatdan az işleýän bolsa, 100 wattyň ýagtylygyny gazanmak üçin azyndan 3,7V üç taraplaýyn batareýa 220AH ýa-da 6V gerek bolar.Tehniki taýdan 260 wattlyk fotoelektrik paneli gymmat we almak kyn bolar.

 

Gün bilen işleýän paneliň güýji batareýa deň bolmaly

Öndürijiler tarapyndan öndürilen käbir gün çyralary 15A batareýa bilen bellendi, ýöne 6V15W paneli bilen enjamlaşdyryldy.Bu düýbünden dilsiz.6.V15W fotoelektrik paneli iň ýokary derejesinde sagatda 2,5AH elektrik öndürip biler.15W fotowoltaik panelleriň, günüň ortaça dowamlylygy 4,5H bolsa, gün şöhlesinden 4,5 sagadyň dowamynda 15A batareýasyny doly zarýadlamak mümkin däl.

"4,5 sagatdan başga wagt hakda pikir etmäň" diýmäge synanyşyp bilersiňiz.Elektrik togunyň iň ýokary bahasyna 4,5 sagat goşmaça başga wagtlarda öndürilip bilinjekdigi hakykat.Bu söz dogry.Birinjiden, iň ýokary döwürden başga döwürlerde elektrik öndürmegiň netijeliligi pesdir.Ikinjiden, bu ýerde iň ýokary önümçilik mümkinçiligini 100% öwürmek arkaly hasaplanýar.Fotowoltaik güýjüň batareýany güýçlendirmek prosesinde 80% -e ýetip biljekdigi geň däldir.Şonuň üçin 10000mA güýçli bankyňyz 2000mA iPhone-a bäş gezek zarýad berip bilmeýär.Biz bu ugurda hünärmen däl we jikme-jiklikler bilen takyk bolmak hökman däl.

 

Monokristally kremniý panelleri polikristally kremniden ýasalanlardan has täsirli

Bu gaty dogry däl.

Köp kompaniýalar gün panelleriniň we gün lampalarynyň monokristally kremniýdigini mahabatlandyrýarlar.Bu polikristally kremniden has gowy.Paneliň hilini gün lampalarynyň nukdaýnazaryndan ölçemeli.Çyranyň batareýasyna doly zarýad berip biljekdigini kesgitlemeli.Muňa mysal hökmünde Gün şöhlesiniň suw çyrasy mysal bolup biler.Gün panelleriniň hemmesi 6V15W bolsa we sagatda öndürilýän elektrik energiýasy 2,5A bolsa, monokristally kremniniň polikristally kremniden has ýokarydygyny nädip bilip bilersiňiz?Monokristally kremniniň polikristally kremniniň garşysyna uzak wagt bäri jedel dowam edýär.Laboratoriýa synaglarynda monokristally kremniniň netijeliligi polikristally kremniniňkiden birneme ýokary bolsa-da, gurnamalarda henizem täsirli.Highokary hilli paneller bilen gabat gelýänçä, gün lampalaryna, monokristally ýa-da köp kristally ulanylyp bilner.

 

Gün panelleriniň iň köp bolan ýerinde gün panellerini ýerleşdirmek möhümdir.

Müşderileriň köpüsi gün çyralaryny satyn alýarlar, sebäbi gurmak aňsat we kabel talap etmeýär.Şeýle-de bolsa, iş ýüzünde daşky gurşawyň gün lampalaryna laýykdygyny ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutmaýarlar.Gün çyralarynyň üç sagatdan az gün şöhlesi bolan ýerlerde ulanylmagyny isleýärsiňizmi?Çyra bilen gün paneliniň arasyndaky iň oňat sim aralygy 5 metr bolmaly.Öwürmek netijeliligi näçe uzak bolsa, şonça-da pes bolar.

 

Gün çyralary täze batareýalary ulanýarmy?

Gün çyrasy batareýalarynyň häzirki bazar üpjünçiligi, esasan, litiý we litiý demir fosfat batareýalarynyň batareýalarydyr.Munuň sebäpleri: Täze batareýalar gymmat bolup biler we köp öndürijiler üçin elýeterli däl;ikinjiden, täze energiýa ulaglary bilen gyzyklanýanlar ýaly esasy müşderiler täze batareýa gurnamalary bilen üpjün edilýär.Şonuň üçin pullary bolsa-da satyn almak kyn.

Batareýany sökmek çydamlymy?Örän çydamly.Üç ýyl ozal satan lampalarymyz henizem müşderiler tarapyndan ulanylýar.Batareýany sökmegiň köp usuly bar.Jikme-jik barlansa, ýokary hilli batareýalary hem alyp bolýar.Bu batareýanyň hili üçin synag däl, adam tebigaty.

 

Üçünji litiý batareýalary bilen litiý demirfosfat batareýalarynyň arasynda näme tapawut bar?

Bu batareýalar esasan integrirlenen gün köçe çyralarynda we suw çyralarynda ulanylýar.Bu iki görnüşli litiý batareýalarynyň dürli bahalary bar.Olaryň dürli ýokary temperatura garşylyklary we pes temperatura garşylyk görkezijileri bar.Üçünji litiý batareýalary pes temperaturada güýçli we pes temperaturaly ýerlerde ulanylyp bilner.Lityum demir fosfat batareýalary ýokary temperaturada has güýçli we ähli ýurtlar üçin amatly.

 

Bu dogrumy ?Led çipleri bilen gün çyrasy näçe ýagty bolsa, şonça gowy?

Öndürijiler mümkin boldugyça köp sanly çip öndürmäge synanyşýarlar.Müşderiler, ýeterlik materiallardan we ýokary hilli önümlerden ýasalan lampalaryň we çyralaryň içindäki ýeterlik çipleri görseler, ynanarlar.

Batareýa çyranyň ýagtylygyny saklaýar.Çyranyň ýagtylygyny batareýanyň näçe watt berip biljekdigi bilen kesgitläp bolýar.Has köp gurşunly çip goşmak bilen ýagtylygy artmaz, ýöne garşylygy we energiýa sarp edilişini ýokarlandyrar.


Iş wagty: Noýabr-18-2022