Önüm goldawy

Led Gün köçesiniň çyrasy hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Asgün köçeleriniň yşyklandyrylyşy has meşhur bolýar, jaý eýeleri we kärhanalar aýratyn zerurlyklary üçin iň gowy LED gün köçe çyrasyny gözleýärler.Diňe ekologiýa taýdan arassa bolmak bilen çäklenmän, adaty köçe çyralaryndan hem birnäçe artykmaçlygy bar.Günüň köçe çyralaryny ulanmaga başlamagyňyzyň sebäpleri:

 

LED gün köçe çyralary näme?

Gün köçesiniň çyrasy, gün energiýasyny ýagtylyk öndürmek üçin ulanýan yşyklandyryşyň bir görnüşidir, bu bolsa elektrik tory bolmadyk ýerler üçin gowy saýlamaga mümkinçilik berýär.Gün köçe çyrasynyň esasy bölekleri ýaşaýyş jaýy, yşyk-diodly indikatorlar, batareýa, gözegçilik ediji, gün paneli we datçikdir.Gün paneli gün şöhlesini elektrik toguna öwürýär.Yşyk-diodly yşyk, çykaryş mukdaryny sazlaýan kontrolleýere birikdirildi.

 

Ingaşaýyş jaýy:Gün köçeleriniň lampalarynyň esasy bedeni adatça alýumin garyndysydyr.Bu ajaýyp ýylylygyň ýaýramagyna we poslama garşylygy, garrylyga garşylygy bar.Käbir üpjün edijiler çykdajylary azaltmak üçin plastik gabyklar bilen toplumlaýyn gün köçe lampalaryny öndürýärler we satýarlar.

 

Yşyk-diodly indikatorlar:Häzirki wagtda gün köçe yşyk ulgamlary pes basyşly energiýa tygşytlaýjy lampalar, pes basyşly natriý lampalar, induksiýa lampalary we DLED yşyklandyryş enjamlary bilen işleýär.Gymmatlygy sebäpli pes basyşly natriý köp mukdarda ýagtylyk berýär, ýöne netijeliligi pes.LED yşyklaryň ömri uzyn, netijeli işleýär we pes woltly bolany üçin gün çyralary üçin amatly.Tehnologiýanyň ösmegi bilen LED öndürijiligi gowulaşmagyny dowam etdirer.Pes woltly energiýa tygşytlaýjy lampalaryň pes güýji we ýokary ýagtylygy bar, ýöne ömri gysga.Induksiýa lampalarynyň güýji pes we ýokary ýagtylyk netijeliligi bar, ýöne naprýa .eniýe gün köçesini yşyklandyrmak üçin ýaramly däl.Qualityokary hilli gün köçe çyralaryndaky yşyklar, yşyklandyryjylar bar bolsa yşyklandyrmak üçin has gowy bolardy.

 

Lityum batareýasy:Energiýa saklaýjy enjam hökmünde integrirlenen gün köçe çyralary litiý batareýalaryny ulanýar.Lityum batareýalarynyň iki görnüşi bar: üçünji we litiý demir-fosfat.Müşderiniň isleglerine baglylykda hersiniň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Üçünji litiý batareýalary has durnukly, az üýtgäp durýan, ýokary temperatura çydamly, ot almagy we partlamagy aňsatlaşdyrýan we ýokary temperaturaly şertlerde ulanmak üçin has amatly bolan litiý demir fosfatdan arzan bolýar.Gün köçe çyrasynyň hiliniň esasy nokady batareýa bilen kesgitlenýär.Onuň bahasy beýleki böleklerden has ýokary.

 

Dolandyryjy:PWM dolandyryjylary bazardaky gün köçeleriniň iň köp ýaýran görnüşidir.Olar arzan we ygtybarly.Tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi, maglumatlary öwürmekde has täsirli MPPT Dolandyryjylary ulanýan has köp müşderiniň döremegine sebäp boldy.

 

Gün paneli:Mono we poli gün panelleri islege bagly däl.Monotip Politipden has gymmat, ýöne Monotipden has täsirli.20-30 ýyl ýaşap bilerler.

 

Sensor:Integrirlenen gün köçe lampalary üçin datçik enjamy, adatça, fotosessiýalary we hereket datçiklerini öz içine alýar.Gün şöhlesiniň her bir görnüşi fotosurat talap edýär.

 2022111102

Şonuň üçin yşyklar:

Energiýa tygşytly- Gün energiýasyny elektrik toguna öwürmek üçin ony LED köçe çyralaryny işletmek üçin ulanyp bilersiňiz.Gün energiýasy tükeniksiz.

Has ygtybarly- Gün köçe çyralary 12-36V gün panelleri bilen işleýär.Elektroşok hadysalaryna sebäp bolmaz we has ygtybarlydyr.

Giňişleýin programmalar- Toruň daşyndaky gün köçe lampalary elektrik üpjünçiliginiň çeýeligine we özbaşdaklygyna eýedir we elektrik ýetmezçiligi bolan uzak ýerlerde elektrik üpjün edip biler.

Az maýa goýum- Gün köçe yşyk ulgamy gabat gelýän güýç enjamlaryny talap etmeýär we doly awtomatlaşdyrylyp bilner.Şeýle hem, işgärleri dolandyrmagy talap etmeýär we pes iş we tehniki hyzmat çykdajylary bar.

 

LED gün köçe çyralaryny ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

1990-njy ýyllaryň başynda, ilkinji LED yşyk çyralary işlenip düzülende, köpler hiç haçan amaly ýa-da elýeterli bolmaz diýip pikir edýärdiler.Şeýle-de bolsa, soňky iki onýyllygyň içinde LED gün köçeleriniň yşyklary dünýäniň şäherleri we şäherleri üçin meşhur saýlama öwrüldi.Global energiýa infrastrukturasy çalt ösýär we häzirki zaman köçe lampalarynyň häzirki ulanylyşyny mümkin edýär.Bu gurallaryň energiýa çeşmeleri, litiý-ion batareýalary bilen oturdylan gün panellerinden, ýagtylygyny we hereketini duýýan datçiklerden, batareýany dolandyrmak ulgamy, datçikler we sazlamalar bilen tapawutlanýar.

 

LED gün şöhlesiniň çyralary adaty lampalardan we yşyklandyryjylardan has az energiýa sarp edýär, bu bolsa energiýa çykdajylaryny arzanlatmak isleýän häkimlikler üçin gowy saýlaw edýär.Yşyk-diodly lampalar akkor lampalardan has uzak dowam edýär we uzak möhletde has tygşytly bolýar.Mundan başga-da, LED gün şöhleleri adaty lampalar ýaly ýylylyk ýa-da ses çykarmaýar.Bu, ses we howanyň hapalanmagy esasy alada döredýän şäher ýerleri üçin ajaýyp edýär.

 

LED gün köçe çyralaryny ulanmagyň köp peýdasy bar.

1. Köçe çyralary pyýada we sürüjiler üçin howpsuzlygy we yşyklandyryşy üpjün edýän şäher infrastrukturasynyň möhüm bölegi.Gün köçeleriniň yşyklary, adaty köçe çyralarynyň iň gowy aýratynlyklaryny gün energiýasynyň peýdalary bilen birleşdirýän köçe çyralarynyň täze we has ösen görnüşidir.Bu yşyklar suwa çydamly we howa çydamly, pes ýalpyldawuk we mör-möjekleriň özüne çekiş derejesi pes we az hyzmat etmegi talap edýär.

2. Bu yşyklardaky gün öýjükleri, gün batareýasyny gurlan batareýada saklanýan elektrik energiýasyna sarp edýär.Soňra bu energiýa, agşamdan daň atýan yşyklandyryş ulgamynyň işleýşini güýçlendirmek üçin ulanylýar.Bu yşyklar adamlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir, sebäbi ygtybarly we ulanmak aňsat.

3. Batareýany dolandyrmak ulgamy bolan gün köçe yşyklandyryjylary, häkimliklere energiýa çykdajylaryny tygşytlamaga mümkinçilik berýän hereket we gijeki datçikleriň bolmagy ýaly peýdalary üpjün edýär.Mundan başga-da, bu enjamlar pyýada we sürüjiler üçin howpsuzlygy üpjün etmek bilen bir köçäniň ýa-da pyýada estetikany gowulaşdyryp biler.

4. Gijäniň ilkinji bäş sagadynda ulgamyň işleýşi orta ýagtylyga çenli.Lightagtylygyň intensiwligi agşamyň dowamynda ýa-da PIR datçigi adamlaryň hereketini duýýança azalýar.

5. LED yşyklandyryş gurnamasy bilen, armatura guralyň belli bir meýdanyndaky hereketi duýanda awtomatiki usulda doly ýagtylyga geçýär.

6. Adaty köçe çyralaryndan tapawutlylykda, gün açyk yşyklandyryjylar hiç hili tehniki hyzmaty talap etmeýär, bu bolsa yzygiderli tehniki hyzmatyň mümkin bolmadyk ýa-da islenmeýän ýerleri üçin ajaýyp saýlama bolýar.Mundan başga-da, gün açyk yşyklandyryjylar adaty köçe çyralaryna garanyňda has tygşytly bolup, býudjetiň aladasyny edýän ýerinde iň gowy saýlawy edýär.

 2022111104 2022111105

 

LED gün şöhlesiniň dürli görnüşleri haýsylar?

Toruň daşynda bölüniş görnüşi

Upcomingakynda çykjak gün şöhlesiniň taslamalarynyň köpüsi elektrik togy bolmadyk ýerlerde amala aşyrylar.Gün şöhlesi has gowy saýlanar.Toruň daşynda bölünen görnüşli köçe çyralarynda her polýusyň aýratyn enjamy bar.Onda güýç çeşmesi (tutuş beden), batareýa, gün gözegçiligi we LED çyrasy hökmünde gün paneli bar.Aslynda, bu bölümi gün şöhlesi bolmadyk ýerden başga ýerde ýerleşdirip bilersiňiz.

2022111106

 

Grid galstuk görnüşi

Grid galstukly gibrid gün köçe lampalary AC / DC gibrid dolandyryjy we goşmaça 100-240Vac hemişelik elektrik üpjünçiligi bilen üpjün edilendir.

Gün we gözenek gibrid çözgüdi, gözenek we gün gibrid ergini bilen birleşdirildi.Ulgam gün energiýasyny ileri tutmak üçin ulanýar we batareýa pes bolanda elektrik toguna (100 - 240Vac) geçýär.Ygtybarly we ýokary yşyklandyryş talaplary bolan sebitlerde töwekgelçiligi ýok, emma Demirgazyk ýurtlarda uzak ýagyş we gar möwsümleri.

 2022111107

 

Gün we ýel gibrid

Bar bolan gün energiýasy bilen işleýän köçe yşyklandyryş ulgamyna ýel turbinasyny goşup, gün we gibrid bolmagy üçin gözegçini täzeläp bileris.

Gün energiýasy bilen ýel energiýasynyň utgaşmasy bu gün we ýel köçe çyrasyny edýär.Ikisini birleşdireniňde näçe köp energiýa öndürilse, önümçilik üçin şonça-da uly mümkinçilik bar.Gün şöhlesi we ýel dürli wagtlarda energiýa öndürýär.

Gyşlar ýel, tomus bolsa gün şöhlesinden has köp agdyklyk edýär.Bu gibrid gün we ýel köçe çyrasy, howa şertleri üçin ajaýyp wariant.

2022111108

 

Hemmesi bir

“All In One” gün köçesiniň çyrasy, gün yşyklandyryş ulgamlarynyň üçünji nesli, ähli bölümleri bir bölümiň içinde birleşdirýän ykjam dizaýny bilen meşhurdyr.Bu 2010-njy ýyllarda oba yşyklandyrylyşyny üpjün etmek üçin döredilipdi we birnäçe ýyl bäri meşhur.Awtoulag duralgalaryny, seýilgähleri ​​we esasy ýollary professional yşyklandyrmak üçin indi meşhur saýlaw.

Gurluş kämilleşdirişleri diňe bir möhüm däl, elektrik üpjünçiligi we yşyklandyryş ulgamy hem möhümdir.Integrirlenen gün köçe yşyk ulgamyny ulanmak gaty çeýe.Panel, gözenek we gün gibridiniň arasynda geçmek üçin kontrolleýeri üýtgedip bilersiňiz., A-da ýel turbinasyny goşup bilersiňiz.

2022111102

 

Sorag-jogap

LED gün köçe çyrasy näme?

Iň oňat LED gün köçe çyralary, LiFePo4 26650,32650 ýaly ýokary hilli we durnukly Lityum batareýalary, şeýle hem MPPT gözegçilik ediji ýaly ýokary hilli gözegçilik ediji bolmaly, ömri iň azyndan 2 ýyl bolar.

 

LED gün köçe çyralary nähili işleýär?

Akylly gözegçilik ediji gündizine gün köçesiniň çyrasyna gözegçilik edýär.Gün şöhleleri paneli urandan soň, gün paneli gün energiýasyny siňdirýär we ony elektrik energiýasyna öwürýär.Gün moduly gündiz batareýa paketine zarýad berýär we yşyklandyryş üpjün etmek üçin gijelerine LED yşyk çeşmesine güýç berýär.

 

Näme üçin adaty LED köçe çyralaryny ulanmagyň ýerine LED gün köçe çyralaryny ulanýarys?

Gün köçe lampalary adaty köçe lampalaryna meňzemeýändigi üçin elektrik toguny talap etmeýär.Günüň energiýasy olary elektrik üpjünçilik lampalaryna öwürýär.Bu diňe bir köçe yşyklandyryşynyň bahasyny däl, adaty dolandyryş we tehniki hyzmat çykdajylaryny hem azaldar.Gün köçe çyralary ýuwaş-ýuwaşdan ulanýan köçe çyralarymyzy çalyşýar.

 

LED gün köçeleriniň yşyklary bütin gije ýakylýarmy?

Batareýanyň näçe elektrik bilen üpjün edýändigi, onuň bütin gije näçe wagt saklaýandygyny kesgitleýär.

 

LED yşyklandyryşy, meýdany gurşap almak we ýagtylyk taýdan ýeňip bolmaýar.Gün şöhlesiniň köçe çyralary, bu belli bir pudakda adatdan daşary ajaýyp häsiýetlere üns bermedi.“VKS Lighting” -iň ygtybarlylygy, ýokary hilli monokristally kremniý fotoelektrik paneli bilen gurlan, ýokary netijelilikli monokristally kremniniň fotoelektrik paneli bilen gurlan ýokary kuwwatly SMD LED ýaly gapdal optiki ýaly dürli häsiýetleri göz öňünde tutýar.

2022111109


Iş wagty: 11-2022-nji noýabr